Reichertová Květoslava

* 3. 5. 1921 Točník, † 6. 3. 2004 Praha

Květa Reichertová (roz. Šlesingerová) absolvovala gymnázium v Praze, kam se rodina přestěhovala z Točníku. Po maturitě pracovala v rámci totálního nasazení v letňanské továrně (1942-45). Po válce vystudovala archeologii a dějiny umění na FF UK.

Při studiu začala pracovat ve Státním archeologickém ústavu v Praze jako dokumentátorka, spolupracovala např. na výzkumu přemyslovského hradu a předhradí v Olomouci (1948-49) jako asistentka J. Böhma a J. Poulíka. Absolvovala v roce 1950 a už jako archeoložka byla zařazena do historického oddělení StAÚ. V témže roce vedla první samostatný výzkum středověké tvrze v Martinicích, později stála v čele rozsáhlého archeologického výzkumu v areálu zámku v Litomyšli (1958-62).

Vedle výzkumu středověkých panských sídel se K. Reichertová věnovala také problematice výzkumu klášterů. Opakovaně vedla záchranné práce na vrchu Velíz u Kublova (1958-59, 1964-67). Ze systematických výzkumů patří k nejzásadnějším výzkum Anežského kláštera v Praze (1964-71) a v Sázavském klášteře (1968-82). Výzkum sázavského kláštera patřil bezesporu k vrcholu archeologické činnosti K. Reichertové, odkryla středověkou zástavbu rajského dvora, rekonstruovala podobu kláštera ve 13. a 14. století, ale především objevila tetrakonchu byzantského typu v severní zahradě. Výsledky dlouholetého výzkumu publikovala K. Reichertová v kolektivním díle Sázava. Památník staroslověnské kultury v Čechách (Praha 1988).

Další rozsáhlou oblast zájmu K. Reichertové představovala středověká keramika. Tomuto tématu se věnovala již ve své disertační práci (1950) i později v práci kandidátské (1962). Starší nálezy a výzkumy z jižních Čech zpracovala v samostatné monografii (1965), o pár let později zpracovala rozsáhlou syntézu věnovanou středověké keramice v Čechách a na Moravě (1968).

Po odchodu do důchodu (1982) Květa Reichertová i nadále pracovala, např. na oddělení středověku Muzea hl. m. Prahy zpracovávala archeologický materiál ze současných výzkumů středověké Prahy. Svým rozsáhlým dílem se Květa Reichertová trvale zapsala do dějin české středověké archeologie.

 

 

 

D (výběr): Reichertová, K. 1977: Litomyšl. Praha. R., K. – Nekuda, V. 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. R., K. 1989: Bývalý klášter bl. Anežky Přemyslovny v Praze 1, na Františku. Výsledky archeologického výzkumu. AP 10, 133-204.

L (výběr): Beranová, M. 1991: Jubileum Květy Reichertové. AR 43, 325. Nechvátal, B. 2005: Zemřela Květa Reichertová (1921-2004). AH 30/5, 518.