Princ Milan

* 25. 10. 1926 Bratislava, † 15. 4. 2016 Praha

Milan Princ se narodil v Bratislavě do úřednické rodiny. Začal tam studovat gymnázium, rodina však v roce 1939 musela opustit Slovensko a přesídlila do Mělníka, kde gymnaziální studium dokončil. Po maturitě (1945) nastoupil na Právnickou fakultu UK (1945-1952). Zajímal se zejména o historii státu a práva. Po návratu z vojenské služby krátce působil na Úřadu prezidia ČSAV a o rok později nastoupil do Archeologického ústavu ČSAV jako vedoucí hospodářské správy (1955). Na doporučení ředitele ústavu Jana Filipa vystudoval Princ archeologii externě na FF UK (1963-1968), studium ukončil diplomovou prací Zbroj pozdní doby halštatské a doby laténské ve střední Evropě (1968). V téže době pracoval v ústavu jako odborný dokumentátor v Oddělení středověké archeologie, účastnil se archeologických výzkumů (Chvojen, Sezimovo Ústí, Kanín ad.) a provedl řadu záchranných akcí. Archeologickou praxi absolvoval i v Rakousku a NSR.
Po ukončení studia se Princ stal pracovníkem Referátu ochrany archeologických památek (1968), který řídil až do roku 1998. Organizačně se ve prospěch památkové ochrany zároveň angažoval jako člen Pražské archeologické komise a Ústřední hodnotitelské komise Ministerstva kultury ČSR, byl jedním z československých zástupců v památkové sekci RVHP a intenzivně se účastnil legislativních prací při přípravě novely památkového zákona. Kromě právní ochrany archeologických lokalit a památek zůstal Princ věrný archeologii doby laténské, systematický výzkum oppida v Českých Lhoticích vedl v letech 1971-1987.
Ochraně archeologických památek zasvětil Milan Princ celý svůj život. Jeho praktická památkářská činnost zahrnuje stovky zásahů, mezi ty nejvýznamnější patří snahy o ochranu hradišť Levý Hradec a Kouřim, oppida Stradonice či hradu Přimda.

D (výběr): Princ, M. 1975: Přilby mladší doby halštatské a doby laténské ve střední Evropě. Památky archeologické 66, 344-382; P., M. – Pleiner, R. 1984: Die latènezeitliche Eisenverhüttung und die Untersuchung einer Rennschmelze in Mšec, Böhmen. Památky archeologické 75, 133-180; Sklenář, K. – Princ, M. – Osvaldová, H. 1989: Právní ochrana archeologických památek. Zprávy Čs. Společnosti archeologické při ČSAV, Praha.
L (výběr): Smetánka, Z. 1986: Šedesátiny dr. Milana Prince. Archeologické rozhledy 38, 680-681 (+B); Nechvátal, B. 2016: Zemřel JUDr. Milan Princ. Zprávy památkové péče 76, 554-556 (+B).