Pleslová (roz. Štiková) Emilie

* 30. 7. 1930 Plzeň, † 2019

Po maturitě na plzeňském klasickém gymnáziu (1949) nastoupila Emilie Pleslová-Štiková na FF UK, kde vystudovala archeologii a etnografii (1949-1953). Absolvovala s prací Problém eneolitické skupiny nálevkovitých pohárů v Čechách (1953), pod vedením Jana Filipa. Během studia se zúčastnila dnes již legendárního seminárního výzkumu v Královicích u Slaného, ale také výzkumů na Slovensku v době letních prázdnin (1951-1952). Po absolutoriu nastoupila do Archeologického ústavu ČSAV (1953), zpočátku vedla drobnější záchranné akce, působila krátkodobě také v expozituře v Mostě (1953-1954).
Vědecky se soustředila především na problematiku eneolitu na našem území. V letech 1953-1959 vedla výzkum pravěké skalní pevnosti Mužský-Hrada, poté spolu s Robertem W. Ehrichem provedla revizní a doplňující výzkum eneolitické výšinné lokality Na Homolce (1960-61), kterou v letech 1929-1931 zkoumala American School of Prehistoric Research pod vedením Vladimíra J. Fewkese.
Na základě velkoplošné geofyzikální prospekce provedla Pleslová výzkum eneolitického sídliště v Makotřasech (1973-1983), kde byla ve spolupráci sev Zdeňkem Horským z Astronomického ústavu ČSAV poprvé aplikována komplexní acheo-astronomická hlediska výzkumu.
V rámci teoretického výzkumu se Pleslová zabývala zejména aplikací nových nedestruktivních metod, organizovala i specializovaná sympozia, např. Geofyzika a archeologie (Liblice 1982). Byla spoluzakladatelkou pražské sekce Interdisciplinární racionalizační brigády (IRB) pro uplatnění geofyzikálních metod v archeologii (1976), spolupracovala na zavádění nedestruktivních analytických metod v archeologii s Ústavem jaderné fyziky v Řeži.
Emilie Pleslová byla vynikající odbornicí na období eneolitu, se širokým rozhledem a výbornými organizačními schopnostmi.

D (výběr): Ehrich, R. W. – Pleslová-Štiková, E. 1968: An Eneolithic site in Bohemia. Monumenta archaeologica 14, Praha; P., E. 1969: Die Beziehungen zwischen Bayern und Westböhmenim Äneolithikum. Bayrische Vorgeschichtsblätter 34, 1-29; P.-Š., E. – Marek, F. – Horský, Z. 1980: A square enclosure of the Funnel Beaker Culture (3500 B. C.) at Makotřasy (Central Bohemia): A palaeoastronomic structure. Archeologické rozhledy 32, 3-35; P.-Š., E. 1985: Makotřasy: A TRB site in Bohemia. Fontes archaeologici Pragenses 17, Praha; P., E. (ed.) 1983: Geofyzika a archeologie. Praha; Buchvaldek, M. – P., E. (eds.) 1989: Das Äneolithikum und die früheste Bronzezeit in Mitteleuropa. Praehistorica 15, Praha.
L (výběr): Buchvaldek, M. 1990: Jubileum Emilie Pleslové-Štikové. Archeologické rozhledy 42 (+B), 681-682; Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, 447-448.