Plesl Evžen

* 9. 8. 1930 Praha, † 4. 11. 2014

Evžen Plesl se narodil v Praze, vystudoval zde reálné gymnázium a v roce 1949 nastoupil na FF UK, kde studoval archeologii v semináři Jana Filipa a Jana Eisnera a národopis u Karla Chotka. Studium ukončil obhajobou diplomové práce Severozápadní Čechy ve střední a mladší době bronzové (1953). Již v době studia spolupracoval se Státním archeologickým ústavem, zejména při záchranných výzkumech, např. na východním Slovensku. V roce 1953 se stal aspirantem v Archeologickém ústavu ČSAV, o 3 roky později obhájil svou kandidátskou práci Severozápadní Čechy v době lužické expanse, v níž popsal a zpracoval chebskou skupinu popelnicových polí. Ve druhé polovině 50. let vedl Plesl výzkumy v oblasti severozápadních Čech, revizní výzkum nekropole lidu popelnicových polí v Žírovicích (1957-1958) nebo záchranný výzkum ve Františkových Lázních (1959-1960) s doklady pravěkého osídlení zdejšího slatinného území. Významným krokem k poznání osídlení ve střední a mladší době bronzové byl dlouholetý systematický výzkum mohylového pohřebiště na lokalitě Choboty u Čejetiček (1954-1963). S Libuší Jansovou spolupracoval na systematickém výzkumu oppida Závist (1965-1968).
Řadu let se Plesl podílel na řízení Archeologického ústavu. V letech 1970-1977 stál v čele Oddělení pravěku, v letech 1976-1983 působil jako vědecký tajemník. Současně Plesl předsedal komisi Archeologického ústavu ČSAV pro organizaci a koordinaci archeologického výzkumu severočeské hnědouhelné pánve (1970-1976).
Evžen Plesl patřil k našim předním odborníkům na dobu bronzovou, zejména kulturu mohylovou a lužickou.

D (výběr): Plesl, E. 1961: Lužická kultura v severozápadních Čechách. Praha; P., E. 1965: Otázky středobronzového osídlení v severozápadních Čechách, Památky archeologické 56, 457-512; P., E. 1972 (1990): Pravěké nálezy ze slatin u Františkových Lázní. Památky archeologické 63, 375-420, Památky archeologické 81, 59-73; P., E. – Hájek, L. – Martínek, J. 1983: Pravěk Karlovarska a Sokolovska. Karlovy Vary; P., E. – Hrala, J. (eds.) 1987: Die Urnenfelderkulturen Mitteleuropas. Symposium Liblice 21.—25. 10. 1985. Praha; P., E. 1993: Naturwissenschaftliche Analyse und ihr Beitrag zur Erkenntnis des Lebens in der Periode der Lausitzer Urnenfelder. Památky archeologické 84, 21-48.
L (výběr): Spurný, V. 1990: Šedesátiny Evžena Plesla. Archeologické rozhledy 42, 688-690 (+B).
Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, 446-447.