Pleiner Radomír

* 26. 4. 1929 Praha, † 13. 1. 2015 Praha

Radomír Pleiner se narodil do rodiny důstojníka československé armády, legionáře, ale také malíře Vladimíra Pleinera. Po otci zdědil Pleiner výtvarný talent – v mládí byl členem legendárního Foglarova skautského oddílu Dvojka, a podílel se na ilustracích Rychlých šípů, seriálu Medvědí družina či Devadesátka.
V letech 1948-1952 vystudoval Pleiner archeologii a historii na FF UK a pod vedením Jana Filipa se začal zabývat tematikou nejstarších železářských technik, pravěkých i slovanských železářských pecí (Želechovice 1950-1951) a věnoval se průzkumu českých rudných okrsků. Studium ukončil obhajobou diplomové práce Počátky výroby železa ve střední Evropě. Po dokončení studia pracoval krátce jako asistent Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na FF UK, od roku 1953 působil trvale v Archeologickém ústavu ČSAV v Praze až do odchodu do důchodu v roce 1993. Jako aspirant pro pravěké železářství obhájil již po dvou letech v ústavu kandidátskou práci Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích (1955). Nadále se zabýval dějinami metalurgie železa, vedl terénní výzkumy na železářských lokalitách v Tuchlovicích (1953-1954) a Mutějovicích (1963-1965). V rámci Archeologického ústavu ČSAV vybudoval metalografickou laboratoř (1963). Prováděl experimentální tavby železa jak na domácích lokalitách, tak i jinde ve spolupráci se zahraničními badateli.
Pleiner se pravidelně účastnil archeometalurgických výzkumů a experimentů po celém světě (Polsko, Dánsko, Švédsko, Francie, Afghánistán, Indie, USA ad.). Byl členem řady zahraničních institucí a společností. V roce 1966 se u příležitosti kongresu UISPP v Praze zasadil o zřízení Comité pour la sidérurgie ancienne de l´UISPP (Výbor pro staré železářství při Mezinárodní unii věd prehistorických a protohistorických) jako mezinárodního informačního střediska pro výzkum železářství se sídlem v Archeologickém ústavu, a na dlouhá léta se stal jeho sekretářem (do 2005).
Pleiner se vedle své odborné specializace zabýval i obecnými otázkami archeologie – byl hlavním editorem syntézy Pravěké dějiny Čech (1978), která zůstala po dlouhých 30 let jedinou syntézou českého pravěku. Od roku 1963 se věnoval pedagogické činnosti, přednášel na FF UK o pravěké a raně středověké technologii výroby.
Za svou dlouholetou odbornou činnost se Pleinerovi dostalo i řady oficiálních vyznamenání. V roce 1989 byl přijat do Society of Antiquaries of London (FSA), polský prezident mu udělil státní vyznamenání Rytířský kříž za zásluhy o česko-polskou spolupráci na poli vědy (2005), im memoriam mu byla udělena Medaile za zásluhy českým prezidentem (2018).
Radomír Pleiner byl vynikající odborník, zakladatel české archeometalurgie, neúnavně pracovitý, zároveň všestranně nadaný člověk. Jeho kolegové na něj rádi vzpomínají pro jeho veselou a přátelskou povahu.

D (výběr): Pleiner, R. 1955: Výroba železa ve slovanské huti u Želechovic na Uničovsku. Rozpravy ČSAV 65, řada Společenské vědy, Praha; P., R. 1958: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Monumenta archaeologica 6, Praha; P., R. 1962: Staré evropské kovářství. Praha; P., R. – Rybová, A. (eds.) 1978: Pravěké dějiny Čech. Praha; P., R: 1979: Otázka státu ve staré Galii. Praha; P., R. 1984: Dějiny hutnictví železa v Československu. Od nejstarších dob do průmyslové revoluce. Praha; P., R. 1993: The Celtic sword. Oxford; P., R. 2000: Iron in archaeology: The European bloomery smelters. Praha; P., R. 2006: Iron in archaeology. Early European blacksmiths. Praha; P., R. – Schebek, A. – Čujanová-Jílková, E. – Smetánka, Z. 2007: Německo-česká archeologická terminologie. Praha.
L (výběr): Richter, M. 1989: Životní jubileum R. Pleinera. Archeologické rozhledy 41, 312-314; Hošek, J. 2015: Prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc., FSA. Archeologické rozhledy 67, 672-673 (+B); Levý, V. 2019: Zamyšlení nad výtvarným projevem kreslířů RŠ: Poválečná éra Jana Fischera a Radomíra Pleinera. Online: https://foglarweb.skauting.cz/clanky.php?id=159 [29.2.2020]