Kytlicová Olga

* 23. 7. 1927 Praha, † 20. 12. 1989 Praha

Po maturitě na dejvickém gymnáziu (1946) začala Olga Kytlicová (roz. Smotlachová) studovat na FF UK a PřF UK kombinaci oborů dějepis – zeměpis, ale po první státní zkoušce opustila učitelskou kombinaci a přešla na obor prehistorie, kde navštěvovala seminář J. Filipa. Po absolutoriu (1952) nastoupila do Státního archeologického ústavu. Zpočátku pracovala v knihovně ústavu, záhy se stala členkou nově zřízeného oddělení záchranných výzkumů. Krátce působila v nově založené mostecké expozituře (1953-54), kde se střídala ve vedení s dalšími kolegy. Ve své vědecké práci se zaměřila na bronzovou industrii mladší a pozdní doby bronzové, chronologii a sociální strukturu kultur popelnicových polí v Čechách. Vedla několik větších terénních výzkumů, např. v Brandýsku (1955-57), Lužci nad Vltavou (1955), na výzkumu pozdně bronzového hradiště na Hradišťském vrchu u Okrouhlého Hradiště spolupracovala s Věrou Šaldovou (1961-62). Od 2. poloviny 70. let vedla na lokalitě Manětín – Brdo systematický výzkum rozsáhlého knovízského žárového pohřebiště (1976-85).

Vedle výzkumné činnosti se Kytlicová věnovala problematice bronzových depotů, a otázek s nimi souvisejících. Téma pojala v širokém záběru od těžby suroviny a jejího složení, přes výrobní postupy, určení funkce jednotlivých předmětů i depozitních celků a jejich rozšíření. Sledováním některých vybraných souborů a zkoumáním rozdílného složení depotů rozlišila zvláštnosti jednotlivých kulturních okruhů.

Olga Kytlicová svým badatelským úsilím významně přispěla k řešení otázek chronologie doby bronzové v Čechách.

 

 

D (výběr): Kytlicová, O. 1959: Příspěvek k otázce bronzových tepaných nádob z mladší a pozdní doby bronzové. PA 50, 120-157. K., O. 1963: Depoty z mladší a pozdní doby bronzové v Čechách. Kandidátská práce. K., O 1991: Die Bronzegefässe in Böhmen. Prehistorische Bronzefunde II/12. Stuttgart.

L (výběr): Šaldová, V. 1987: Olga Kytlicová. AR 39, 222-225 (+B). Hrala, J. 1990: Úmrtí Olgy Kytlicové. AR 42, 706-707 (+B).