Krumphanzlová (roz. Jelínková) Zdenka

* 19. 4. 1931 Praha, † 9. 7. 2002 Praha

Zdenka Krumphanzlová vystudovala reálné gymnázium v Praze-Břevnově. Po maturitě (1950) byla přijata na FF UK na obor prehistorie – egyptologie. Archeologii studovala u Jana Filipa a Jana Eisnera, egyptologii u Zbyňka Žáby a Františka Lexy. V roce 1955 zakončila studium prací Jihovýchodní vlivy v českomoravském halštatu. Praxi získala během studia na terénních výzkumech Archeologického ústavu ČSAV. V letech 1954 – 1957 pracovala v pravěkém oddělení Muzea hl. m. Prahy, kde byla pověřována zejména vedením záchranných výzkumů (např. výzkumy v Bubenči, Hostivaři, Hloubětíně, Čakovicích nebo Suchdole). Mnohé z nich přinesly unikátní výsledky, nejvýznamnějším z nich však byl bezesporu výzkum slovanského kostrového pohřebiště v Lahovicích u Prahy (1955-1960).
V roce 1957 Krumphanzlová nastoupila do Archeologického ústavu, kde zůstala až do svého odchodu do důchodu (1991). Počáteční zájem o problematiku doby halštatské vystřídala specializace na slovanskou archeologii. Zaměřila se především na pohřební ritus a jeho zvláštnosti (vampyrismus), studovala chronologii archeologického inventáře (zejména šperky), řemesla i problémy tehdejší společnosti, věnovala se také počátkům křesťanství v Čechách. V letech 1967 – 1986 vedla dokumentační oddělení ústavu, v jehož rámci zřídila archiv map a plánů. Vybudovala a organizovala vydávání interních tisků, redigovala i řadu příležitostných a jubilejních tisků.
V závěru svého působení v Archeologickém ústavu spolupracovala Zdenka Krumphanzlová na syntéze slovanského období v Čechách, dílo však bohužel zůstalo ve formě rukopisu.

D (výběr): Jelínková, Z. 1956: Slovanské pohřebiště v Lahovicích u Prahy. Archeologické rozhledy 8, 522-525; dále 9, 196-202; 10, 316-324; Krumphanzlová, Z. 1965: Skleněné perly doby hradištní v Čechách. Památky archeologické 56, 161-188; K., Z. 1966: Der Ritus der slawischen Skelettfriedhöfe der mittleren und jüngeren Burgwallzeit in Böhmen. Památky archeologické 57, 277-327; K., Z. 1971: Počátky křesťanství v Čechách ve světle archeologických pramenů. Památky archeologické 62, 406-456; K., Z. 1974: Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9. – 11. věku v Čechách. Památky archeologické 65, 34-110; K., Z. 1975: Dějiny výzkumu slovanských pohřebišť v Čechách 1919-1969. Archeologické studijní materiály 10/2, 48-61; K., Z. 1992: Amber: its significance in the Early Middle Ages. Památky archeologické 83, 350-371.
L (výběr): Beranová, M. 1991: Jubileum Z. Krumphanzlové. Archeologické rozhledy 43 (+B), 318-319 (+B); Beranová, M. 2002: Zemřela Zdeňka Krumphanzlová. Archeologické rozhledy 54, 932-933.