Jisl Lumír

* 18. 4. 1921 Svijanský Újezd, † 22. 11. 1969 Praha

Lumír Jisl vystudoval reálné gymnázium v Turnově. Po maturitě (1940) nastoupil jako úředník pojišťovny v Liberci. V době okupace se Jisl aktivně zapojil do odbojového hnutí jako skautská spojka. V letech 1945–1949 studoval na FF UK archeologii a dějiny umění, kromě toho i srovnávací vědu náboženskou a etnografii. Ještě před ukončením studií odešel Jisl do Opavy (1947), kde se stal na základě doporučení prof. Filipa vedoucím pravěkého oddělení, posléze ředitelem Slezského muzea (1948).

Za svého působení ve Slezském muzeu se Jisl zaměřil zejména na obnovu muzea a jeho nové uspořádání, zároveň významně přispěl k poznání pravěkých a středověkých dějin Slezska, především počátků lužické kultury a slovanského osídlení. Stal se zakladatelem a vedoucím opavské expozitury Archeologického ústavu ČSAV v Brně. V roce 1956 přešel Jisl do Archeologického ústavu v Praze, kde zastával funkci vědeckého tajemníka, později byl jmenován vedoucím pravěkého oddělení. Těžiště jeho odborné činnosti se posléze přesunulo k archeologii a dějinám umění centrální Asie – především Mongolska a Číny.

V letech 1958–63 vedl úspěšnou expedici do Mongolska, sestavenou převážně z pracovníků Archeologického ústavu. Náplní expedice byl výzkum raně středověkého osídlení v povodí řeky Orchon, doplněný registrací kamenných památníků a skalních rytin. Nejvýznamnějším nálezem bylo odhalení pohřebního památníku Kültegina, vládce a vojevůdce orchonských Turků v 8. století. Předčasná smrt však zabránila Jislovi dokončit komplexní zpracování výsledků výzkumu.

Lumír Jisl byl předním specialistou v oboru orientální archeologie,  znalcem lámaistického umění a ikonografie, japonských mečových ozdob, orientálních technik a asijského zvěrného stylu. Byl to kultivovaný, všestranně vzdělaný a sběratelsky založený člověk. Své znalosti uplatnil nejen v mnoha odborných statích a publikacích, ale také v přípravě četných výstav a při odborných expertizách pro zahraniční instituce.

 

 

P: Archiv AV ČR, fond Státní archeologický ústav 1919-1952.

D (výběr): Jisl, L. 1950: Pravěk Slezska. Opava. J., L. 1958: Tibetské umění. Praha. J., L. 1960: Výzkum Külteginova památníku v Mongolské lidové republice. AR 12, 86-115.

L (výběr): Váňa, Z. 1970: PhDr. Lumír Jisl. AR 22 (+B), 206-211.