Hájek Ladislav

* 10. 2. 1909 Podlesí u Votic, † 6. 10. 1987 Karlovy Vary

Ladislav Hájek se narodil do rodiny vrchního číšníka, po návratu otce z první světové války se rodina přestěhovala do Prahy. Zde Ladislav Hájek vystudoval Obchodní akademii v Resslově ulici (1924-28). Své první výzkumy podnikl pravděpodobně při pobytu na jazykové praxi na Šumavě, kde zkoumal středověký hrádek na Stožecké skále.

Po absolvování školy nastoupil Hájek na místo účetního u pražské firmy s laboratorními potřebami Kappus a spol. Sběry a výzkumy v okolí Prahy a čilé styky s předními archeology zúročil již koncem 20. let, kdy začal publikovat v Památkách archeologických.

Na podzim 1938 byl přijat do prehistorického oddělení   Národního muzea, kde přežil období okupace. Po válce jako komisař Národní kulturní komise zajišťoval muzejní sbírky v českém pohraničí, působil i jako tajemník Svazu českých muzeí.

V roce 1951 byl jmenován do čela archeologické expedice při výstavbě hutního kombinátu Košice, kterou vedl v letech 1951-54. Během svého působení v expedici byl převeden z Národního muzea do Archeologického ústavu (1952). V rámci expedice vedl Hájek především výzkumy v Barce I, zároveň se intenzivně věnoval rekonstrukci nálezů, především keramiky.

Pro archiv nálezových zpráv zpracoval Hájek velké množství soupisů archeologických nálezů a sbírek venkovských museí.

V roce 1969 odešel do důchodu a z rodinných důvodů odešel s manželkou do Karlových Varů. Zde pracoval u Lázeňských lesů a posléze u n. p. Silnice. Stal se spolupracovníkem expozitury v Plzni, kde doplňoval archiv nálezových zpráv, ale účastnil se, případně i vedl, řadu terénních průzkumů a rekognoskací. Podobnou spolupráci navázal i s expoziturou v Mostě a s řadou regionálních muzeí.

Soustavně se Ladislav Hájek věnoval studiu kultury zvoncovitých pohárů a starší doby bronzové. Sledoval nové nálezy a vývoj této problematiky. Neustále revidoval a aktualizoval svůj soupis kultury  zvoncovitých pohárů jako spolehlivou materiálovou základnu pro budoucnost. Byl vynikajícím sběratelem a znalcem materiálu celého pravěku.

 

P: Archiv AV ČR, fond Státní archeologický ústav 1919-1952.

D (výběr): Hájek, L. 1954: Jižní Čechy ve starší době bronzové. PA 45/1, 115-192. H., L. 1962: Die Glockenbecherkultur in Böhmen und Mähren. Inventaria Archaelogica, Bonn. H., L. 1968: Kultura zvoncovitých pohárů v Čechách. ASM, Praha.

L (výběr): Rataj, J. 1969: Soupis prací Ladislava Hájka. AR 21 (+B), 547-550. Moucha, V. 1988: Ladislav Hájek. AR 40 (+B), 441-442.