Fridrich Jan

* 25. 3. 1938 Rakovník, † 20. 11. 2007 Borová

Jan Fridrich se s archeologií seznámil již v dětství, především prostřednictvím svého otce, amatérského badatele, který pracoval jako mistr v Rakovnických keramických závodech. Spolu podnikali archeologické vycházky do okolí města na známá naleziště. Od 15. roku si Fridrich vedl archeologický deník, který si sám ilustroval. Během středoškolských studií spolupracoval v rakovnickém městském muzeu s místním badatelem J. Rennerem. V téže době se v muzeu účastnil inventárního soupisu archeologických sbírek, organizovaným Archeologickým ústavem, posléze pracoval i na archeologickém výzkumu v okolí Březnice.
Ještě jako středoškolský student se Fridrich seznámil s Františkem Proškem a po maturitě s ním pracoval v Gánovcích, kde poznal také Emanuela Vlčka a Jaroslava Petrboka.
Na základě všech těchto zkušeností nastoupil na FF UK ke studiu archeologie (1956-1961). Po absolutoriu byl přijat do Archeologického ústavu ČSAV, kde se specializoval na období paleolitu. Krátce pracoval v mostecké expozituře (1965) a vedl řadu záchranných výzkumů. V letech 1966-1967 působil ve funkci vědeckého tajemníka ústavu.
V rámci Oddělení pravěku se zabýval především problematikou staro- a středopaleolitického osídlení Čech, kandidátskou práci na toto téma však mohl obhájit z politických důvodů až po roce 1980. Provedl významné výzkumy paleolitických lokalit – např. v Bečově, Přezleticích (1969-1985), Račiněvsi ad.
Po „sametové revoluci“ se Jan Fridrich stal vedoucím Oddělení pravěku (1990-1999), začal přednášet na FF UK a posléze i na PřF UK. V letech 1992-2001 působil jako vedoucí redaktor Památek archeologických, k nimž založil monografickou řadu Supplement (1994). Po odchodu z funkce vedoucího oddělení založil a vedl Laboratoř pro výzkum paleolitu (1999-2003).
Jan Fridrich byl naším předním odborníkem na období staršího a středního paleolitu, uznávaným i v zahraničí. Byl to člověk všestranně založený, družné a přátelské povahy.

P: Paměti D. Kouteckého (rkp.).
D (výběr): Fridrich, J. – Sklenář, K. 1976: Die paläolithische und mesolithische Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes. Fontes archaeologici Pragenses 16, Praha; F., J. 1982: Středopaleolitické osídlení Čech. Praha; F., J. 1989: Přezletice: A Lower Palaeolithic Site in Central Bohemia (Excavations 1969-1985). Fontes archaeologici Pragenses 18, Praha; Fridrichová, M. – F., J. – Havel, J. – Kovářík, M. 1995: Praha v pravěku. Praha. F., J. 1997: Staropaleolitické osídlení Čech. Památky archeologické, Suppl. 10, Praha; F., J. 2005: Ecce Homo. Svět dávných lovců a sběračů. Praha; Vencl, S. – F., J. 2007: Archeologie pravěkých Čech. 2. Paleolit a mezolit. Praha.
L (výběr): Hrala, J. – Kovanda, J. 1998: Ohlédnutí za šedesátkou Jana Fridricha. Archeologické rozhledy 50 (+B), 527-528. Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, 177-178; Fridrichová-Sýkorová, I. (ed.) 2010: Ecce Homo. In memoriam Jan Fridrich. Praha.