Dubský Bedřich

* 10. 7. 1880 Komárov u Milevska, † 9. 2. 1957 Písek

Bedřich Dubský se narodil do rodiny učitele obecné školy. V letech 1895-99 studoval na učitelském ústavu v Soběslavi. Po skončení studia vyučoval na obecných školách na Strakonicku, poté působil jako řídící učitel v Řepici u Strakonic (1924-37). Po odchodu do důchodu (1938) žil v Čejeticích, v roce 1945 se přestěhoval do Písku, kde spravoval archeologické sbírky Prácheňského muzea.

Již před 1. světovou válkou se Dubský věnoval archeologickému průzkumu a výzkumu jižních Čech, při kterém objevil řadu nových nalezišť. Prozkoumal část tábořiště z doby mladšího paleolitu a mezolitu v Ražicích u Putimi, mohyly a hradiště starší doby bronzové v okolí Protivína a Těšínova, řadu sídlišť, hradišť a pohřebišť na Písecku a Strakonicku. Většinu svých nálezů věnoval regionálním muzeím, část předal i do sbírek NM. Od roku 1935 působil jako jednatel Státního archeologického ústavu. Jedním z nejvýznamnějších objevů Dubského byla právě mezolitická stanice v Ražicích u Putimi. Její výzkum začal už v roce 1936 a s přestávkami pokračoval až do poloviny 50. let. Způsob, jakým Dubský vedl archeologický výzkum po 2. světové válce, už však nedostačoval tehdejším odborným požadavkům. To bylo hlavním důvodem sporů s ředitelem StAÚ J. Böhmem, které nakonec vyústily v pověření M. Mazálka vedením dalšího výzkumu.

Bedřich Dubský byl jedním z nejvýraznějších českých regionálních badatelů. Vynikající prospektor, nadšený amatér, který archeologií doslova žil. Výsledky svých objevů a výzkumů publikoval v řadě studií a článků v odborných časopisech (Památky archeologické), vydal i několik knih. Své celoživotní dílo shrnul v publikaci „Pravěk jižních Čech“ (1949).

 

P: Archiv AV ČR, fond Státní archeologický ústav 1919-52.

D (výběr):  Dubský, B. 1923: Hradiště Věnec u Lčovic. PA 33, 318-325. Týž, 1931: Mohyly na Strakonicku. PA 37, 45-59. Týž, 1937: Jihozápadní Čechy v době římské. Týž, 1949: Pravěk jižních Čech.

L (výběr): Filip, J. 1957: Bedřich Dubský. AR 9, 423-425.