Čtrnáct Václav

* 23. 2. 1884 Dýšina u Plzně, † 5. 8. 1975 Plzeň

Václav Čtrnáct se narodil do chudé rodiny cihláře a horníka. Vyučil se obuvníkem, ale pokračoval ve studiích i při zaměstnání. V roce 1914 nastoupil jako zřízenec do Městského historického muzea v Plzni, kde pracoval nejprve v knihovně. O dva roky později přešel do pravěkého oddělení muzea, kde pracoval nejprve pod vedením ředitele muzea Fridolína Macháčka, poté i samostatně. V roce 1920 se stal manipulačním úředníkem, současně si doplňoval středoškolské vzdělání a v roce 1922 maturoval na reálném gymnáziu. Krátce poté nastoupil na FF UK v Praze, kde nejprve studoval filologii a posléze prehistorii v semináři Albína Stockého (1924-1932). Po devíti semestrech získal absolutorium, avšak z vážných rodinných důvodů nestihl složit doktorské zkoušky. Jako pracovník muzea provedl řadu terénních výzkumů, např. mohylníků ve Vrhavči (1928-1930), Nové Hospodě (1923-1926) nebo ve Vochově (1953-1958). Pracoval na uspořádání sbírek a jejich inventarizaci (např. sbírka hraběte Waldsteina ze zámku Kozel), podílel se na instalaci sbírek i archeologických výstav v různých západočeských muzeích. Za okupace byl penzionován, ale po válce se do muzea vrátil jako externí pracovník. Pracoval na záchraně pravěkých sbírek, značně poškozených leteckým bombardováním Plzně. V roce 1956 inicioval založení plzeňské expozitury Archeologického ústavu ČSAV. I po odchodu do důchodu do muzea pravidelně docházel a s kolegy spolupracoval.
Jádro Čtrnáctovy práce spočívalo zejména v soustavném rozšiřování informací o pravěkém osídlení západních Čech, specializoval se především na mohylovou kulturu střední doby bronzové. S Václavem Čtrnáctem odešel jeden z nejlepších znalců západočeského pravěku.

D (výběr): Čtrnáct, V. 1928: městské historické museum v Plzni. Činnost výzkumná. Věstník plzeňských museí 19, příloha Plzeňsko; Č., V. 1954: mohylová chata a sídelní mohylové objekty v Plzeňsku. Památky archeologické 45, 335-354; Č., V. 1964 Plzeňsko v pravěku. Minulostí západočeského kraje III, 208-225; Č., V. 1973: Zásypová keramika ze středobronzových mohyl na Plzeňsku. Výzkumy v Čechách 1970, 184-211.
L (výběr): Hájek, L. 1965: K osmdesátinám V. Čtrnácta. Archeologické studijní materiály II, 7-9 (+B); Beneš, A. 1974: Devadesát let Václava Čtrnácta. Archeologické rozhledy 26, 187-188; Šaldová, V. 1976: Úmrtí. Václav Čtrnáct. Archeologické rozhledy 28, 92.