Chochol Jaromír

* 26. 4. 1926 Praha, † 17. 11. 1990 Praha

Po maturitě na gymnáziu (1945) nastoupil Jaromír Chochol na Přírodovědeckou fakultu UK, kde studoval obor  antropologie. Po úspěšném absolutoriu nastoupil do Státního archeologického ústavu (1950) s úkolem založit zde v té době ojedinělé specializované pracoviště v oboru prehistorické a historické antropologie. Vybudoval pracoviště doslova z ničeho, počínaje mobiliářem, pracovními pomůckami i literaturou. Vypracoval techniku laboratorních postupů a metodiku odborného antropologického zpracování. Začlenění Archeologického ústavu do ČSAV v roce 1952 poskytlo prostor pro vybudování antropologického oddělení, v jehož čele stál Chochol do roku 1988.

V počátečním období zachraňovalo antropologické oddělení materiálový fond ze starších výzkumů, deponovaný v různých regionálních muzeích, souběžně se zpracováním kostrových souborů z výzkumů nových. Během svého působení vypracoval Chochol metodiku zpracování lidského kosterního materiálu, která slouží dodnes jako základ pro provádění antropologických vyšetření.

Prováděl systematický antropologický výzkum prehistorického obyvatelstva Čech, Moravy i Slezska. Shromažďoval nové poznatky o tělesné fyziognomii představitelů jednotlivých archeologicky datovaných populací. Data, která se mu podařilo získat, vytvořila základnu pro možné rekonstrukce antropologické struktury obyvatelstva, například pro období eneolitu či starší doby bronzové, ale také slovanského osídlení v rozmezí od 8. do 12. století. Zároveň se Chochol zabýval i kritickým zhodnocením metod, vypracovaných při studiu žárových hrobů, a závěrů, ke kterým na základě těchto metod dospěla německá odborná literatura.

Chochol založil publikační řadu interních tisků Crania bohemica, vydávanou od roku 1964, kde byly publikovány prehistorické a historické antropologické materiály.

Jaromír Chochol patřil k předním československým antropologům, celý svůj život věnoval prehistorické antropologii. Prováděl systematický antropologický výzkum prehistorického obyvatelstva Čech, Moravy i Slezska a sbíral nové poznatky o tělesném vzhledu představitelů jednotlivých archeologicky datovaných populací. Výsledky jeho celoživotního bádání se staly podkladem pro rekonstrukci antropologické struktury obyvatelstva, žijícího na našem území.

 

 

P: Archiv AV ČR, fond Státní archeologický ústav 1919-1952.

D (výběr): Chochol, J. 1953: Slovanské kostry ze Staré Kouřimě. PA 44, 363-368. Ch., J. 1964: Antropologické materiály z nových výzkumů neolitu a doby bronzové v Čechách. Crania bohemica 1. Praha.  Ch., J. 1973: Antropologie staroslovanské skupiny z Lahovic u Prahy. PA 64, 393-462. Ch., J. 1974: Kostrové materiály knovízské kultury ze severozápadních Čech. Crania bohemika 3. Praha.

L (výběr): Blajerová, M. – Rataj, J. 1986:  AR 38, 292-298. Pavelková, J. 1991: In memoriam RNDr. Jaromíra Chochola, CSc. AR 43, 482-483.