Červinka Innocenc Ladislav

* 1. 2. 1869 Břest u Kroměříže, † 3. 10. 1952 Brno

Innocenc Ladislav Červinka byl nadšený amatérský archeolog a sběratel, původním povoláním zeměměřič v Uherském Hradišti (1897-1905) a v Kojetíně. Odborné vzdělání si Červinka doplnil až ve zralém věku, v roce 1927 získal doktorát filozofie na Masarykově univerzitě v Brně.

V roce 1903 byl jmenován konzervátorem památkové péče pro řadu okresů na Moravě. Inicioval založení Moravského archeologického klubu (1906) a stál v jeho čele po dlouhá léta jako předseda (1906-1935).

Ve Státním archeologickém ústavu pracoval v letech 1920-1937 jako státní konzervátor pro Moravu a Slezsko (jmenován 8. července 1920). Jako státní konzervátor StAÚ vedl jeden z prvních výzkumů hradiště Devín na Slovensku. Na Moravě se zabýval především záchrannými výzkumy. Od roku 1930 byly Červinkovi omezeny ředitelstvím StAÚ subvence na archeologické výzkumy z důvodu dlouhodobé absence zpracovaných nálezových zpráv z předchozích výzkumů. Spory o vedení a financování výzkumů na Moravě vyústily v odchod Červinky do výslužby (1937).

Souběžně s funkcí státního konzervátora ve StAÚ byl Červinka zaměstnancem Moravského zemského muzea (1924-33), kam byl přijat jako smluvní úředník pro první odbornou instalaci pravěku k mezinárodnímu antropologickému sjezdu. Pravěké oddělení MZM vedl až do svého odchodu v roce 1933 a zasloužil se o vybudování jeho sbírkových fondů.

Své praktické zkušenosti z výzkumů zúročil Innocenc Ladislav Červinka v řadě publikací. Pokusil se např. o první důkladnější přehled velkomoravské problematiky (1928), v rukopisu bohužel zůstal jeho Soupis pravěkých nálezů moravských (uložen v archivu ARÚB). Vytvořil druhou největší soukromou archeologickou sbírku na Moravě, její první část odkoupilo Moravské zemské muzeum v Brně, druhá část se stala součástí sbírek NM v Praze.

 

 

 

P: Archiv AV ČR, fond Státní archeologický ústav 1919-1952.

D (výběr): Červinka, L. I. 1902: Morava za pravěku. Vlastivěda moravská 1/2. Brno. Č., I. L. 1914: Děvín. Velehrad říše velkomoravské. Brno. Č., I. L. 1928: Slované na Moravě a říše Velkomoravská. Brno.

L (výběr): Filip, J. 1949: Životní jubileum I. L. Červinky. AR 1, 83. Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, 119-121.