Benda Klement

* 17. 9. 1935 Košice, † 16. 6. 1988 Praha

Klement Benda se narodil v Košicích, po obsazení města Maďary se přestěhoval s rodiči do Prahy (1938). Zde studoval na jazykovém gymnáziu s intenzivní výukou angličtiny, což později využil v rámci své překladatelské činnosti. Po maturitě (1953) byl přijat na FF UK, kde vystudoval dějiny umění a archeologii. Po absolutoriu (1958) nastoupil do Archeologického ústavu ČSAV. Nejprve působil v expozituře AÚ ČSAV v Mostě, kde se podílel na vedení záchranných výzkumů. Následně se v rámci vědecké aspirantury soustředil na problematiku užitého umění starých Slovanů.
V roce 1964 přešel do Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV, kde se věnoval zejména zhodnocení významu a umělecko-historickým aspektům archeologických nálezů z velkomoravského období. Podílel se na organizaci rozsáhlé výstavy Velká Morava, která v letech 1963-1968 procestovala celou Evropu.
Zabýval se i uměním pozdně antickým, byzantským, staroruským či islámským a přednášel na tato témata na Univerzitě 17. listopadu (1967-1974).
Klement Benda patřil k našim největším znalcům v oblasti užitého umění velkomoravského období. Jeho rozsáhlou vědeckou a publikační činnost bohužel ukončilo předčasné úmrtí.

D (výběr): Benda, K. 1963: Karolinská složka blatnického nálezu. Slovenská archeológia 11, 199-222; B., K. 1963: Stříbrný terč se sokolníkem ze Starého Města u Uherského Hradiště. Památky archeologické 54, 41-66; B., K. 1972: Svatováclavská přílba ve výtvarném vývoji přemyslovských Čech. Umění 20, 114-148; B., K. 1978: Antické dědictví ve výtvarném projevu Velké Moravy. Listy filologické 101, 161-179.
L (výběr): Hořejší, J. 1989: In memoriam Klement Benda. Archeologické rozhledy 41, 673-74; Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, 65-66.