Tvůrci doby bronzové

Název projektu
Kód projektu Poskytovatel Doba řešení Hlavní řešitel Řešitel za ARÚ
Tvůrci doby bronzové. Počátky doby bronzové v Evropě z pohledu nejmodernějších přírodovědných analýz antropologického materiálu a archeologických nálezů.
Praemium Academiae 2019 AV ČR 2020-2025 ARÚ Mgr. Michal Ernée Ph.D., DSc.

Projekt Akademické prémie (AP) pracovně nazvaný „Tvůrci doby bronzové“ je rozdělen do několika dílčích částí:
1. Poznání vývoje a proměn genetických profilů populací (střední) Evropy mezi neolitem a dobou bronzovou včetně (ca 5400–800 př. n. l.), od nejobecnějších trendů až po detailní studie příbuzenských vztahů v rámci jednotlivých pravěkých komunit, a to v úzké spolupráci s Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology v Lipsku a dalšími institucemi. Pozornost věnujeme i archeologické a antropologické pramenné bázi zkoumaných souborů, analýzám výživových a mobilitních izotopů (C, N, O, Sr) a radiokarbonovému datování analyzovaných skeletů.
2. Vědecké vyhodnocení a publikace výsledků archeologického výzkumu sídliště z počátků doby bronzové (ca 2000–1700 př. n. l.) na lokalitě Hosty v jižních Čechách. Na počátku doby bronzové bylo toto sídliště důležitým opěrným bodem na dálkové komunikaci spojující jih a sever Evropy. Vyhodnocení výsledků archeologického výzkumu má klíčový význam pro poznání tvořící se sítě dálkových kontaktů a komunikací v důležitém období spojovaném s počátky metalurgie a šířením jejích produktů po celém kontinentu.
3. Vědecké vyhodnocení a publikace největšího českého depotu bronzových předmětů ze starší doby bronzové nalezeného v Tursku u Prahy v r. 2015. Hromadný nález ca 130 bronzových předmětů (zbraní, šperků, suroviny) o celkové hmotnosti ca 28 kg a 5 zlatých ozdob je jeden z největších a nejdůležitějších souborů tohoto druhu v Evropě.