Bio-kulturní interakce Eurasie a Afriky

Název projektu
Kód projektu Poskytovatel Doba řešení Hlavní řešitel Řešitel za ARÚ
Bio-kulturní interakce Eurasie a Afriky.
Praemium Academiae 2022 AV ČR 2023-2027 ARÚ Prof. Mgr. Viktor Černý Dr.

Cílem projektu je zmapovat bio-kulturní interakce v oblastech kontaktních zón větších civilizačních okruhů. Vědecký záměr se soustředí do oblasti Arabského poloostrova a do afrického Sahelu, kde dochází ke dvěma typům kontaktům – na makroúrovni se zde stýkají eurasijské a subsaharské civilizace a na mikroúrovni zde máme možnost studovat dopady různých subsistenčních strategií. Setkávají se zde zemědělci na straně jedné s pastevci na straně druhé. Konflikty těchto dvou skupin lidí s odlišným způsobem nazírání na svět jsou v dobách klimatických změn považovány za zdroj politické nestability a de facto se stávají katalyzátorem migračních krizí. Domníváme se, že porozumění interakcím v bio-kulturním a dlouhodobém pohledu může svým způsobem přispět i rozvojové pomoci a v tomto spatřujeme projekt nejen jako ryze historický, ale i věcně aktuální.

Naším cílem je pokusit se vyhodnotit negativní i pozitivní stránky střetávání se těchto dvou odlišných světů v delším časovém horizontu a to jak z pohledu přírodních (ekologie, genetika, geologie, geochemie, proteomika ….) tak i společenských věd (archeologie, historie, kulturní antropologie, etnografie…). Musíme odlišit mobilitu či trendy v mobilitě, které můžeme rekonstruovat např. pomocí provenienčních analýz předmětů neb materiálů od migrace (genového toku), jež je záležitostí ryze biologickou, ale s mobilitou související. Zatímco archeogenetika ukázala na význam populačních expanzí s nástupem výroby potravin (tj. neolit) a následné mísení původně izolovaných skupin lovců-sběračů s pozitivním vlivem na genetickou adaptaci lokálních populací, archeologie zasadila tyto výsledky do historického kontextu a ukázala na skutečnost, že ruku v ruce s adaptacemi genetickými jdou často i adaptace kulturní a sociální.