PhDr. Březinová Helena Ph.D.

Department: Department of natural sciences and archaeometry – Restoration laboratory
Job: Head of the Restoration laboratory
Telephone Number: + 420 266 009 450
e-mail: brezinova@arup.cas.cz
Specialization: Textile production and its evidence in archaeological finds from Prehistory, Early and High Medieval Age.
Projects:
GA14-06451S
GAP405/12/2195
KJB800020901
Publications on Sale:
978-80-87365-91-5

Director of the Restoration laboratories

She specializes in early medieval and prehistoric textiles, technology of their manufacture, and its traces in the archaeological evidence. She also manages technological analysis of the preserved textile fragments obtained during the archaeological excavations.

Projects:
Textile fragments preserved on metal items from the early medieval archaeological findings – retrieval, processing, evaluation and specification of interpretational option (project GA AVČR, 2009-2011 – annotation)

Selected publications from recent years:
2009 (s Poppová Urbanová, K.): Fragmenty textilu na bronzovém vědru z doby římské z Řepova, Archeologické rozhledy LXI, Praha, s. 101 – 117.

2008 (s Vykouková, J. – Fikrle, M. – Frána, J. – Králík, M. – Lutovský, M. – Samohýlová, A. – Smejtek, L.): Studie o unikátních náramcích ze starší doby bronzové. Sborník z Konference konzervátorů- restaurátorů, Brno, s. 86-93.

2007: Analýza textilních fragmentů dochovaných na předmětech z hrobu 2349 z Tišic. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, České Budějovice, s. 319-320.

2007: Textilní výroba v českých zemích ve 13. – 15. století. Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque 2. Praha – Brno.

2007 (s Vykouková, J. – Fikrle, M. – Frána, J. – Králík, M. – Lutovský, M. – Samohýlová,A. – Smejtek, L.): Náramky z Turska – Těšiny. Několik pohledů na unikátní šperk únětické kultury. Archeologie ve středních Čechách 11/1, Praha, s. 205-225.

2004 (togethewr with Ernée, M.): Rekonstrukce horizontálního tkalcovského stavu, Živá archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii 5, Hradec Králové, 239-252.

2003: Nejstarší doklady textilní výroby a jejich experimentální ověření. Příspěvek k diskusi o prezentaci výsledků experimentů, (Re)konstrukce a experiment v archeologii 4, Hradec Králové, 195-200.

1999 (together with Turek, J.): Šňůrové a raně středověké pohřebiště v severním předpolí Pražského hradu – archeologický výzkum v Lumbeho zahradě, Archeologické rozhledy LI, Praha, 653-687.

1997: Doklady textilní výroby v 6.-12. století na území Čech, Moravy a Slovenska, Památky archeologické LXXXVIII, Praha, s. 124-179.

1997: An Overwiew of Early Medieval Textile Production. in: Život v archeologii středověku, Praha, 85-87.

1996: Die Textilforschung in der Tschechischen Republik, Archaeological Textiles Newsletter 22, Trondheim, 11-14, 26-28.