Rataj Jan

* 23. 10. 1913 Praha, † 11. 3. 2002 Praha

Jan Rataj vystudoval gymnázium pod vedením J. Filipa. Po maturitě byl přijat na FF UK, kde vystudoval dějepis, zeměpis a prehistorickou archeologii (1932-37). Po studiu nastoupil do Státního archeologického ústavu jako volontér (pomocná pracovní síla). Pracoval na bibliografii československé archeologické literatury, zároveň se podílel na vytváření sítě regionálních spolupracovníků StAÚ a jejich základním proškolení. Pro archiv rozepsal část archivu I. L. Červinky, do mapy Prahy vynášel jednotlivé archeologické nálezy.

V roce 1939 odešel Rataj do školské služby jako gymnazijní profesor dějepisu, zde setrval až do roku 1950, kdy byl pro údajnou politickou nespolehlivost donucen školství opustit. Poté byl J. Böhmem přijat zpět do Archeologického ústavu, kde působil i po svém odchodu do penze.

Zpočátku vedl záchranné oddělení, specializoval se na dobu bronzovou a halštatskou a pracoval na řadě terénních výzkumů (Brodce nad Jizerou, Opatovice nad Labem, Hrušov). Významný byl i jeho podíl na průzkumu osídlení Královéhradecka v době popelnicových polí (spolupracoval s V. Vokolkem).

Kromě archeologických výzkumů se J. Rataj zaměřil i na bibliografickou službu. Zpracoval bibliografii československé prehistorie za léta 1939–1945, a dále bibliografii ústavní knihovny, která sahá až do konce 18. století. Sestavil čtyři bibliografické rejstříky časopisu Archeologické rozhledy (vždy po 10 letech), v AR zpracovával také bibliografie jubilantů. Spolupracoval s bibliografií památkové péče a s bibliografií historickou u nás i v zahraničí, přispěl hesly do Spisovného slovníku jazyka českého. I po odchodu do důchodu (1979) pokračoval J. Rataj v práci pro ústav jako bibliograf až do 90. let.

Těžiště mnohaleté práce Jana Rataje spočívalo především v dokumentační bibliografické činnosti, a právě tak v aktivitách na poli popularizace oboru.

 

 

D (výběr): Rataj, J. – Sakař, V. 1962: Archeologická hesla. Slovník památkové péče, terminologie, morfologie, organizace. Praha. R., J. – Vokolek, V. 1962: Lužické a slezskoplatěnické pohřebiště v Opatovicích n. L. PA 53, 19-66. R., J. 1974: Bibliografický rejstřík Památek archeologických 1931-1965. Praha.

L (výběr): Šolle, M. 1993: Jan Rataj osmdesátníkem. AR 45 (+B), 693-698. Spurný, V. 2003: PhDr. Jan Rataj in memoriam. AR 55, 634-635.