doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 356
e-mail: salac@arup.cas.cz
specializace: doba laténská a římská ve střední Evropě, problematika keltů a germánů jakožto sociálních konstruktů

Biografie

Zabývá se dobou laténskou a starší dobou římskou ve střední Evropě. Zvláště zkoumaná témata: keramika jako archeologický pramen, urbanizační procesy v době železné, hospodářství mladšího pravěku, doprava a distribuce v mladším pravěku, keltové a germáni jako sociální konstrukty.

Vědecký profil: