RNDr. Roman Křivánek, Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: vědecký pracovník – geofyzik
telefon: 257 014 333
e-mail: krivanek@arup.cas.cz
specializace: aplikace geofyzikálních metod v archeologii, nedestruktivní archeologie, průzkumy a ochrana archeologických památek, historická kartografie, rekonstrukce krajiny
Projekty
GA23-06940S Jednota přes hranici. Indikátory ekonomických a sociálních vztahů epochy popelnicových polí v česko-bavorském prostoru
R300022301, regionální spolupráce Keltové na severním Plzeňsku, preventivní ochrana archeologického dědictví
R300022401, regionální spolupráce Průzkum hradiště Češovské valy
GA22-05413S Říční kulturní krajina Jizery od mezolitu do raného středověku ve světle archeologických pramenů a hydrologických dat
R300021421 Germáni ve středních Čechách. Výzkum, ochrana a prezentace archeologické lokality v katastru obce Holubice a příprava kulturně vzdělávací infrastruktury v regionu (Regionální spolupráce AV ČR)
R300021901 Nedestruktivní geofyzikální průzkumy zemědělskou činností ohrožených lokalit obsahujících různé typy příkopových ohrazení (Regionální spolupráce AV ČR)
EF16_013/0001439 Archeologický informační systém ČR – druhá generace
GA18-10747S Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti…? Nový pohled na rituály v životě sídliště doby bronzové
GA18-00477S Mezi avarskou a karolínskou říší. Uzlové body dálkových kontaktů v Čechách 8.-9. století.
CZ.02.2.69/0.0/0.0 /16_018/0002686 Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví

Biografie

Geofyzik zabývající se aplikací geofyzikálních metod v archeologii a kombinací s různými nedestruktivními i destruktivními archeologickými metodami. Vystudoval obor Užitá geofyzika na přírodovědecké fakultě a také obor Pravěká a raně středověká archeologie na UK Praha. Vedl 5 archeogeofyzikálních projektů, byl členem 14 mezinárodních projektů a cca 20 tuzemských projektů, je autorem a spoluautorem 2 monografií, cca 25 kapitol v monografiích a cca 310 odborných článků, pravidelně vyučuje na KAR ZČU v Plzni, nepravidelně přednáší také na univerzitách v Praze, Brně, Českých Budějovicích nebo v Hradci Králové.

Vědecký profil: