Moucha Václav

Studium
- Filosofická fakulta KU v Praze, obor prehistorie – národopis, 1951 – 1956
- Promovaný historik (1956)
- CSc (kandidát historických věd) (1967)
- PhDr (1967).

Zaměstnání
- Prehistorický ústav KU v Praze (1956 – 1960), asistent
- Archeologický ústav ČSAV v  Praze (1960 – 1998), vědecký pracovník.

Výzkumy
záchranné výzkumy na Slánsku.

 

Bibliografie od roku 1998 (od vstupu do důchodu):

1998
1998a (et L. Hájek): Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze. V. část. – Die Funde in der Lage „Zámka“ bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag. Archaeologica Pragensia 14, 51-61.

1998b (spoluúčast): Slaný. Historický atlas měst České republiky, sv 6. Praha – Slaný.

1999
1999a: Der aunjetitzer Hortfund von „Kozí hřbety“ bei Horoměřice. Röntgenographische und radiographische Untersuchung. In: Aktuelle Probleme der Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei (ed. J. Bátora et J.Peška), 137 – 148. Nitra.

1999b: Václav Schmidt. Slánský obzor 6 (nová řada). 115 – 124.

2000
2000a: Hromadné nálezy ze starší doby bronzové na území Prahy. – Hortfunde aus der älteren Bronzezeit auf dem Territorium Prags. Archaeologica Pragensia 15, 5 – 71.

2000b: K otázce eneolitických mohyl v Čechách. – Zur Frage äneolithischer Hügelgräber in Böhmen. In: Sborník Miroslavu Buchvaldkovi (Festschrift für Miroslav Buchvaldek). P.Čech et M. Dobeš (ed.). Most, 167 – 171.

2001
2001a (et I. Vojtěchovská): Staroúnětický hrob z Čakoviček, okr. Praha – východ. – Altaunjetitzer Skelettgrab aus Čakovičky, Kr. Praha – východ. Archeologie ve středních Čechách 5, 205 – 208.

2001b: Zur Frage der Beziehungen zwischen Böhmen und dem oberen Donautal während der älteren Bronzezeit. In: Mensch und Umwelt während des Neolithikums und der Frühbronzezeit in Mitteleuropa. Rahden/Westf. 215 – 220.

2002
2002a: Beitrag zum Erkenntnisstand der altbronzezeitlichen Dolch. Badapest Régiségei 36, 275 – 279.

2002b: Spona ze Želenic u Slaného. Slánský obzor 9 (nová řada), 4 – 12.

2002c: Zdobená tkalcovská závaží z mladší doby bronzové. – Die verzierten jungbronzezeitlichen Webstuhlgewichte. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie 16, 132 – 136.

2003
2003: Pozoruhodný pravěký nález z Klobuk u Slaného. Slánský obzor 10 (nová řada), 4 – 12, 164 – 165.

2004
2004: „Hromadný nález“ z Kolína ve středních Čechách. – „Hortfund“ aus Kolín in Mittelböhmen. In: Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen. Festschrift für Jozef Vladár zum 70. Geburtstag. Nitra, 199-204.

2005
2005a: Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen. Praha. (Monografie).

2005b: Zlonice v pravěku. In: Zlonice 1705 – 2005. Zlonice, 5 – 9.

2008
2008a: (spolúčast): Archeologie pravěkých Čech 5. Doba bronzová (ed. L. Jiráň).

2008b: Doplňky k eponymnímu nálezu ze Siřemi (Zürau) v severozápadních Čechách. – Nachträge zum eponymen Fund aus Siřem (Zürau) in Nordwestböhmen. Archeologie ve středních Čechách 12, 113 – 126.

2010
2010a: Starobronzová pohřebiště na Slánsku ve výzkumech V.Schmidta a J.Felcmana. Slánský obzor 17 (nová řada), 5 – 18.

2010b: (et J. Waldhauser): Únětická veslovitá jehlice z Hradska na Mělnicku. – Eine Aunjetitzer Rudernadel aus Hradsko, Region Mělník. Archeologie ve středních Čechách 14, 71 – 77.

2010c: Archeologické výzkumy Václava Schmidta a Jana Felcmana v Netovicích, okr.Kladno. – Archäologische Untersuchungen von Václav Schmidt und Jan Felcman in Netovice, Bez. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 14, 673 – 685.

2010d: Několik archeologických nálezů ze středních Čech. In: Ecce Homo. In memoriam Jan Fridrich. I. Fridrichová – Sýkorová (ed.). Praha, 272 – 282.

2011
2011a: K výzdobě velvarské brány v Slaném. Slánský obzor 18 (nová řada), 3 – 12.

2011b: (et J. Špaček): Staroúnětické pohřebiště v Lázních Toušeni, okr. Praha-východ. – Das Altaunjetitzer Gräberfeld in Lázně Toušeň, Bez. Prag-Ost. Archeologie ve středních Čechách 15, 197 – 211.

2011c: Poznámky ke starobronzovému depotu ze Starého Bydžova. – Die Bemerkungen über den altbronzezeitlichen Hortfund aus Starý Bydžov. Archeologie ve středních Čechách 15, 217 – 226.

2011d: Archeologická topografie Osluchova, okr. Kladno. – Die archäologische Topographie von Osluchov, Bez. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 15, 797 – 808.

2012
2012a: Staroúnětické pohřebiště ve Kvíci, okr. Kladno. – Das Altaunjetitzer Gräberfeld in Kvíc, Bez. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 16, 195 – 204.

2012b: Starobronzový keramický import (?) ze Slánské hory u Slaného, okr. Kladno. – Der altbronzezeitliche keramische Import (?) aus dem Berg Slánská hora bei Slaný, Bez. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 16, 729 – 733.

2012c: Středobronzová jáma ze Slaného (okr. Kladno). – Mittelbronzezeitliche Grube aus Slaný (Bez. Kladno). Archeologie západních Čech 3, 113 – 117.

Bližší údaje viz: Archeologické rozhledy 45-1993, 151-153 ; 56-2004,224-225; Sklenář, K. –Sklenářová, Z. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha 2005, 389 – 390.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter