Mediaevalia archaeologica V. / Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku

Systematický záchranný výzkum této raně středověké přemyslovské centrální lokality (1988 – dosud) náleží k nejrozsáhlejším výzkumům svého druhu u nás. Kromě kvalitního souboru památek drobné hmotné kultury raného středověku přinesl překvapivé objevy týkající se vzniku a geneze lokality, zejména ale sakrální architektury i vývoje a jednotlivých prvků fortifikačního systému. Publikace přináší základní informace o charakteru a metodách výzkumu, celkový přehled jeho dosavadních výsledků a vyhodnocení nejzávažnějších nálezů, jejichž zpracování je často výsledkem interdisciplinární spolupráce. Zvláštní pozornost je věnována keramice a možnostem její výpovědi. Závěrečné kapitoly jsou věnovány souhrnu archeologických poznatků a jejich konfrontaci s dosavadními představami, vycházejícími především z interpretace písemných pramenů.

Tento svazek byl vydán s podporou Grantové agentury České republiky (reg. č. projektu 404/03/0365). Táž agentura podpořila v letech 1999–2001 (reg. č. projektu 404/99/1060) vyhodnocení archeologického materiálu z výzkumu Staré Boleslavi z l. 1988–2000 a vznik prezentovaných příspěvků.

(PDF) Mediaevalia archaeologica V. – obsah

(ZIP) Mediaevalia archaeologica V. – obsah

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter