Výzkum v Praze – Kbelích

Archeologové v místě budoucího Obytného parku centrum Kbely prozkoumali unikátní polykulturní naleziště. Našli pozůstatky osídlení od doby eneolitu (cca 3. tisíciletí př. Kr.) až do novověku.

Archeologický ústav Praha, v. v. i. právě dokončil rozsáhlý terénní výzkum v centru pražské části Kbely, který započal letos v březnu. Výzkum pod vedením Mgr. Drahomíry Malykové byl prováděn jako záchranný. Na ploše cca 900m2, v místě bývalého hospodářského dvora a pivovaru buduje developerská společnost Ariupuana a.s. Obytný park centrum Kbely. Archeologové prozkoumali sídlištní jámy a pozůstatky osídlení z období eneolitu, mladší a pozdní doby bronzové, doby laténské a římské.

K nejzajímavějším nálezům patří mimo jiné sídlištní jáma s lidskou lebkou, připsaná štítarské kultuře (z doby asi 1050-800 př. Kr.). Výrazná kulturní vrstva z doby římské, která dosahovala mocnosti až 1,6m. V této vrstvě bylo objeveno velké množství keramiky včetně zlomků pocházejících z římských provincií a pozůstatky několika pecí. Významné je i objevení laténských polozemnic, které dokresluje představu o struktuře a formě osídlení této oblasti v mladší době železné.

Nálezy z období pravěku byly v těchto místech známy již dříve, ale rozsáhlost a rozmanitost naleziště archeology překvapila a vypovídá o významném postavení této, dnes málo známé části Prahy, na mapě historického osídlení. V současné době je hlavní etapa výzkumu dokončena, v průběhu roku 2008 by archeologové měli navázat opět předstihovým výzkumem v místě budoucích komunikací a požární zbrojnice.

*

*

Obr. 1: Výzkum pece z doby římské (foto ArÚ).

Obr. 2: Výzkum kulturní vrstvy o mocnosti až 1,6 m v prostoru zbořené novověké stodoly (foto ArÚ).

Obr. 3: Výzkum kulturní vrstvy (foto ArÚ).

Obr. 4: Lidská lebka bez spodní čelisti v sídlištní jámě pozdní doby bronzové (foto ArÚ).

Obr. 5: Laténská polozemnice (foto ArÚ).

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter