zemřel Tomáš Durdík

Dne 20. září 2012 zemřel Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., dlouholetý pracovník Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, kastelolog, evropsky významný specialista na hradní architekturu a hmotnou kulturu vrcholného a pozdního středověku a významný představitel ochrany národního kulturního dědictví.

Tomáš Durdík se narodil 24. ledna 1951 v Praze. Vystudoval obor prehistorie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a studium dokončil v roce 1974. Po celou kariéru pracoval v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze. Věnoval se především archeologii hradů, v 70. letech vedl výzkum na Pražském hradě, k jeho nejznámějším patří výzkumy hradů Týřov, Křivoklát, Jindřichův Hradec, Vimperk, Pořešín, Kamýk nad Vltavou, Zlenice či Orlík u Humpolce. Byl autorem téměř pěti stovek odborných studií a publikací, neúnavným popularizátorem a autorem scénářů k televizním seriálům „Hrady obývané i dobývané“ a „Štíty království českého“. Byl vedoucím redaktorem a předsedou redakční rady Časopisu Společnosti přátel starožitností, členem redakční rady časopisu Zprávy památkové péče a editorem sborníku Castellologica Bohemica. Přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Fakultě architektury ČVUT a také na Západočeské univerzitě v Plzni, kde od července 2012 převzal vedení katedry archeologie.

Pro svou erudici a neúnavnou snahu v péči o evropské kulturní dědictví se postupně stal členem vědeckých rad EUROPA NOSTRA, Deutsche Burgenvereinigung e. V., expertem ICOMOS/UNESCO, dále byl členem Comité permanent Castrum Bene a Comité Castella Maris Baltici, členem poroty pro udělování Ceny EU za ochranu evropského kulturního dědictví. V České republice působil jako člen vědecké rady NPÚ, předseda Stálé komise MK ČR pro hodnocení kulturních památek, starosta Společnosti přátel starožitností, člen Exekutivního výboru Českého národního komitétu ICOMOS, předseda Nezávislé památkové unie, člen Hlavního výboru České archeologické společnosti a člen Centra medievistických studií.

V roce 2011 mu byla udělena prestižní mezinárodní Cena Europa Nostra za mimořádné úsilí na poli péče o evropské kulturní dědictví , zejména za mimořádný přínos k výzkumu, zachování a ochraně hradů a opevnění, které tvoří součást národního dědictví České republiky a bývalého Československa.

Zemřel náhle 20. září 2012.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter