.

We wish you a festive Christmas season and success in 2019. Display

In the summer, the Library of the Institute shall be closed to the public in the following terms: from July 2nd to July 4th, 2018, and from July 16th to August 12th, 2018. Display

Library of the Institute of Archaeology of the CAS, Prague will be closed for public on July, 7th and between July, 17th and August, 14th. Display

*

2006-2007 Des boufs, des souris et des hommes : premiers animaux domestiques et premiers commensaux en Europe continentale tempérée, fin du 7e mill.– 3e mill. a. J.-C.: Eclairages centre-européens (Moldavie, Muntenie, Doubroudja, Moravie, Boheme) et ouest-européens (Bassin Parisien, Ouest de la France). Agency EGIDE, ECONET – project n° 12676 VE. A. Tresset (main director); R. Kyselý – coordinator for the Czech Republic.

Skupina záchranných výzkumů zajišťuje terénní výzkum v regionech, které jsou dlouhodobě cílem odborného zájmu Archeologického ústavu (Slánsko, Mělnicko, východní okraj Velké Prahy). Formou mozaiky se získává přehled o vývoji osídlení těchto oblastí pro pravěk a středověk. Ten je kombinován s výzkumy rozsáhlých polykulturních lokalit s cílem sledovat jejich vnitřní strukturu a proměny v kratších časových obdobích. Teoretický zájem se zaměřuje na kultivaci metod terénního archeologického výzkumu, na výzkum situací náročných na terénní metody a na zavádění nových dokumentačních či přírodovědných metod. Materiál z rozsáhlých terénních akcí představuje informační potenciál pro ostatní oddělení. Pro některá pravěká období pracují specialisté pouze v této skupině (mezolit – K. Čuláková).

Rescue excavations group staff

Head: PhDr. Jan Frolík, CSc.

Members:
Mgr. Roman Brejcha
Mgr. et Mgr. Katarína Čuláková
PhDr. Drahomíra Frolíková, Ph.D.
Mgr. Drahomíra Malyková Ph.D.
Mgr. Michaela Mácalová
Jana Minarčíková
Radek Moureček
Mgr. Monika Pecinovská
Mgr. Jiří Unger
Jana Vepřeková
.

New issue of the Archeologické rozhledy journal (2014/03): contents and abstracts of papers (PDF) was released. Display

Merry Christmas and Happy New Year 2015 Display

New issue of the Archeologické rozhledy journal (2014/03): contents and abstracts of papers (PDF) was released. Display

The Prehistory of Bohemia in 7 volumes has been released.

more information

Display

Library of the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague will be closedfrom July 7th to August 4th, 2014! Display

The conference Stříbrná Jihlava 2013, Conference for the History of Early Mining and Metallurgy will be held in the city of Jihlava on October 10th – 12th, 2013. Display

The library of the Institute of Archaeology will be closed for the public from July 15th to August 9th 2013. Display

*

*

*

*

Památky archeologické LXXXIX (89) / 1998, sešit 1 (PDF)
*
Památky archeologické LXXXIX (89) / 1998, sešit 2 (PDF)
*
Památky archeologické XC (90) / 1999, sešit 1 (PDF)
*
Památky archeologické XC (90) / 1999, sešit 2 (PDF)
*
Památky archeologické XCI (91) / 2000, sešit 1 (PDF)
*
Památky archeologické XCI (91) / 2000, sešit 2 (PDF)
*
Památky archeologické XCII (92) / 2001, sešit 1 (PDF)
*
Památky archeologické XCII (92) / 2001, sešit 2 (PDF)
*
Památky archeologické XCIII (93) / 2002, sešit 1 (PDF)
*
Památky archeologické XCIII (93) / 2002, sešit 2 (PDF)
*
Památky archeologické XCIV (94) / 2003 (PDF)
*
Památky archeologické XCV (95) / 2004 (PDF)
*
Památky archeologické XCVI (96) / 2005 (PDF)
*
Památky archeologické XCVII (97) / 2006 (PDF)
*
Památky archeologické XCVIII (98) / 2007 (PDF)
*
Památky archeologické XCIX (99) / 2008 (PDF)
*
Památky archeologické C (100) / 2009 (PDF)
*
Památky archeologické CI (101) / 2010 (PDF)
*
Památky archeologické CII (102) / 2011 (PDF)
*
Památky archeologické CIII (103) / 2012 (PDF)
*
Památky archeologické CIV (104) / 2013 (PDF)
*
Památky archeologické CV (105) / 2014 (PDF)

*

*

Specializes in conservation and restauration of archaeological finds made of metals.

Separate presentation of the project: http://www.arup.cas.cz/rrl/o_rrl.html (in Czech only)

 

Members:

Jan Mařík (head of the project)
marik@arup.cas.cz

Alžběta Danielisová
danielisova@arup.cas.cz

Petr Limburský
limbursky@arup.cas.cz

Ivana Boháčová
bohacova@arup.cas.cz

Display

Since 2005 she is administrator of the European Association of Archaeologists (EAA).

Selected pilot publications from recent years:
2005 (in press): Štípaná industrie z jeskyně Pekárny (Mokrá) v Moravském krasu (Acta Mus. Moraviae, Scientiae sociales 90).

2004: Chimú Ceramics in the Náprstek Museum (Annals of the Náprstek Museum 25, 57 – 90).

2001: K technologii štípané industrie magdalénienu: analýza jader z jeskyně Pekárny (Acta Mus. Moraviae, Scientiae sociales 86, 101 – 116).

Display

Display

Bibliography since the year 1998 (since the retirement):

1998
1998a (et L. Hájek): Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze. V. část. – Die Funde in der Lage „Zámka“ bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag. Archaeologica Pragensia 14, 51-61.

1998b (spoluúčast): Slaný. Historický atlas měst České republiky, sv 6. Praha – Slaný.

1999
1999a: Der aunjetitzer Hortfund von „Kozí hřbety“ bei Horoměřice. Röntgenographische und radiographische Untersuchung. In: Aktuelle Probleme der Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei (ed. J. Bátora et J.Peška), 137 – 148. Nitra.

1999b: Václav Schmidt. Slánský obzor 6 (nová řada). 115 – 124.

2000
2000a: Hromadné nálezy ze starší doby bronzové na území Prahy. – Hortfunde aus der älteren Bronzezeit auf dem Territorium Prags. Archaeologica Pragensia 15, 5 – 71.

2000b: K otázce eneolitických mohyl v Čechách. – Zur Frage äneolithischer Hügelgräber in Böhmen. In: Sborník Miroslavu Buchvaldkovi (Festschrift für Miroslav Buchvaldek). P.Čech et M. Dobeš (ed.). Most, 167 – 171.

2001
2001a (et I. Vojtěchovská): Staroúnětický hrob z Čakoviček, okr. Praha – východ. – Altaunjetitzer Skelettgrab aus Čakovičky, Kr. Praha – východ. Archeologie ve středních Čechách 5, 205 – 208.

2001b: Zur Frage der Beziehungen zwischen Böhmen und dem oberen Donautal während der älteren Bronzezeit. In: Mensch und Umwelt während des Neolithikums und der Frühbronzezeit in Mitteleuropa. Rahden/Westf. 215 – 220.

2002
2002a: Beitrag zum Erkenntnisstand der altbronzezeitlichen Dolch. Badapest Régiségei 36, 275 – 279.

2002b: Spona ze Želenic u Slaného. Slánský obzor 9 (nová řada), 4 – 12.

2002c: Zdobená tkalcovská závaží z mladší doby bronzové. – Die verzierten jungbronzezeitlichen Webstuhlgewichte. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie 16, 132 – 136.

2003
2003: Pozoruhodný pravěký nález z Klobuk u Slaného. Slánský obzor 10 (nová řada), 4 – 12, 164 – 165.

2004
2004: „Hromadný nález“ z Kolína ve středních Čechách. – „Hortfund“ aus Kolín in Mittelböhmen. In: Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen. Festschrift für Jozef Vladár zum 70. Geburtstag. Nitra, 199-204.

2005
2005a: Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen. Praha. (Monografie).

2005b: Zlonice v pravěku. In: Zlonice 1705 – 2005. Zlonice, 5 – 9.

2008
2008a: (spolúčast): Archeologie pravěkých Čech 5. Doba bronzová (ed. L. Jiráň).

2008b: Doplňky k eponymnímu nálezu ze Siřemi (Zürau) v severozápadních Čechách. – Nachträge zum eponymen Fund aus Siřem (Zürau) in Nordwestböhmen. Archeologie ve středních Čechách 12, 113 – 126.

2010
2010a: Starobronzová pohřebiště na Slánsku ve výzkumech V.Schmidta a J.Felcmana. Slánský obzor 17 (nová řada), 5 – 18.

2010b: (et J. Waldhauser): Únětická veslovitá jehlice z Hradska na Mělnicku. – Eine Aunjetitzer Rudernadel aus Hradsko, Region Mělník. Archeologie ve středních Čechách 14, 71 – 77.

2010c: Archeologické výzkumy Václava Schmidta a Jana Felcmana v Netovicích, okr.Kladno. – Archäologische Untersuchungen von Václav Schmidt und Jan Felcman in Netovice, Bez. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 14, 673 – 685.

2010d: Několik archeologických nálezů ze středních Čech. In: Ecce Homo. In memoriam Jan Fridrich. I. Fridrichová – Sýkorová (ed.). Praha, 272 – 282.

2011
2011a: K výzdobě velvarské brány v Slaném. Slánský obzor 18 (nová řada), 3 – 12.

2011b: (et J. Špaček): Staroúnětické pohřebiště v Lázních Toušeni, okr. Praha-východ. – Das Altaunjetitzer Gräberfeld in Lázně Toušeň, Bez. Prag-Ost. Archeologie ve středních Čechách 15, 197 – 211.

2011c: Poznámky ke starobronzovému depotu ze Starého Bydžova. – Die Bemerkungen über den altbronzezeitlichen Hortfund aus Starý Bydžov. Archeologie ve středních Čechách 15, 217 – 226.

2011d: Archeologická topografie Osluchova, okr. Kladno. – Die archäologische Topographie von Osluchov, Bez. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 15, 797 – 808.

2012
2012a: Staroúnětické pohřebiště ve Kvíci, okr. Kladno. – Das Altaunjetitzer Gräberfeld in Kvíc, Bez. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 16, 195 – 204.

2012b: Starobronzový keramický import (?) ze Slánské hory u Slaného, okr. Kladno. – Der altbronzezeitliche keramische Import (?) aus dem Berg Slánská hora bei Slaný, Bez. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 16, 729 – 733.

2012c: Středobronzová jáma ze Slaného (okr. Kladno). – Mittelbronzezeitliche Grube aus Slaný (Bez. Kladno). Archeologie západních Čech 3, 113 – 117.

Display