Přispěvatelé

ID autor instituce adresa e-mail
TS Šálková, Tereza LAPE
VC Čulíková, Věra ARUP Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava vera.culikova@seznam.cz
LH Hendrychová, L.
FK Kühn, František +
PK Kočár, Petr ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 kocar@arup.cas.cz
VK Komárková, Veronika LAPE Branišovská 31, 370 05 České Budějovice verokomar@seznam.cz
EO Opravil, Emanuel +
AP Pokorná, Adéla ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 pokorna@arup.cas.cz
ZT Tempír, Zdeněk Praha

Literatura

Šálková, T. (2006): nepubl. NZ lokality druhy
Šálková, T. (2008): Analýza rostlinných makrozbytků z objektů sídliště doby bronzové v Březnici, okr. Tábor. Nepublikovaný rukopis bakalářské práce. Archeologický ústav Jihočeské university v Českých Budějovicích. lokality druhy
Čujanová-Jílková, E. (1998): Výšinné opevněné sídliště v Podražnici ( okr. Domažlice) a jeho první obyvatelé z rozhraní starší a střední doby bronzové. Památky archeologické 89, 205–215. lokality druhy
Čulíková, V. (1987): Zajímavý nález rostlinných makrozbytků ze středověké Prahy. Archeologické rozhledy 39, 445-452. lokality druhy
Čulíková, V. (1997): Rostlinné makrozbytky ze středověké České Lípy, in Život v archeologii středověku - Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi 130-139. lokality druhy
Čulíková, V. (1998): Rostlinné makrozbytky z raně středověkých sedimentů na III. nádvoří Pražského hradu. Archaeologica Pragensia 14, 329-341. lokality druhy
Čulíková, V. (1998): Výsledky analýzy rostlinných makrozbytků z lokality Praha 1 - Malá Strana, Tržiště čp. 259/III (Hartigovský palác). Archeologica Pragensia 14, 291-316. lokality druhy
Čulíková, V. (2001): Rostlinné makrozbytky z lokality Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nám. čp. 258/III (Lichtenštějnský palác). Medievalia archaeologica 3, 137-166. lokality druhy
Čulíková, V. (2001): Rostlinné makrozbytky z pěti středověkých lokalit při obvodu centrální části Pražského hradu. Medievalia archaeologica 3, 303-327. lokality druhy
Čulíková, V. (2005): Rostlinné makrozbytky z raně středověké lokality Mostecká - Josefská ul. (dřevěná cesta), Praha 1 - Malá Strana. Archeologica Pragensia 17, 137-169. lokality druhy
Čulíková, V. (2008): Rostlinné makrozbytky z pravěkých a raně středověkých antropogenních sedimentů v Lovosicích. Archeologické rozhledy 60/1, 61-74. lokality druhy
Čulíková, V. (2009): Rostlinné makrozbytky. In: Zápotocký, M. - Zápotocká, M.: Kutná Hora - Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př.Kr.). Památky archeologické, Supplementum 18, 255-264. lokality druhy
Čulíková, V. (2010): Středověká údolní niva Vltavy v Praze na Malé Straně (Valdštejnská čp. 154/III, Kolovratský palác). Archeologické rozhledy 62, 72-116. lokality druhy
Beneš, J. et al. (2002): Archaeobotany of the Old Prague Town defence system: archaeology, macro-remains, pollen and diatom analysis. Vegetation History and Archaeobotany 11, 107-119 lokality druhy
Fietz, A. (1941): Bronzezeitliche Pflanzenreste aus der Stierfelshöhle bei Brünn. Ver des Naturforschenden Vereines in Brünn 72, 71-75. lokality druhy
Hlaváč, J., Kočár, P., Mihályiová, J., Zavřel J. (2003): Přírodní poměry na pravěké lokalitě ”Anděl Park” v Praze na Smíchově. Archeologie ve středních Čechách 7, 143-151. lokality druhy
Kühn, F. (1960): Nálezy obilnin z pravěkých výzkumů v Československu. Archeologické rozhledy 12, 701-708. lokality druhy
Kühn, F. (1972): Obilí z halštatské doby z Býčí skály u Adamova. Vědecké práce Zemědělského muzea 12, 9-22. lokality druhy
Kühn, F. (1981): Rozbory nálezů polních plodin. Přehled výzkumů Brno: Archeologický ústav ČSAV 1979, 75-79. lokality druhy
Klečka, A., Skutil, J. (1937): Moravské příspěvky k výzkumu pravěkých obilnin. Věstník československého zemědělského muzea 1937, č. 1, 19-25. lokality druhy
Kočár, P. (2006): Environmentální archeologie na dálnici D1 (Vyškov - Hulín). AC Olomouc příspěvková organizace. Ročenka 2005, 265-281. lokality druhy
Kočár, P., Kočárová, R. (2007): Rostlinné zbytky z mladobronzových lokalit na katastru obce Tuchoměřice. Doba popelnicových polí a doba halštatská : příspěvky z IX. konference, 305-313. lokality druhy
Kozáková, R. et al. (2014): Early to high medieval colonization and alluvial landscape transformation of the Labe valley (Czech Republic): evaluation of archaeological, pollen and macrofossil evidence. Vegetation History and Archaeobotany. lokality druhy
Motyková, K. (1981): The early Roman settlement at Mlékojedy. Archeologický ústav ČSAV, Praha, 116 lokality druhy
Nekvasil, J., Opravil, E. (1994): Dvě starolužické jámy z Loštic. Severní Morava 68, 3-11. lokality druhy
Opravil, E. (1966): Rostliny ze středověkých objektů v Plzni (Solní ulice). Časopis Národního muzea v Praze - oddíl přírodovědný 135, 84-88. lokality druhy
Opravil, E. (1968): Rostlinné nálezy středověké Opavy z archeologického výzkumu prováděného v roce 1963. Časopis Slezského muzea A17, 45-48. lokality druhy
Opravil, E. (1969): Synantropní rostliny dvou středověkých objektů ze SZ Čech. Preslia 41, 248-257. lokality druhy
Opravil, E. (1970): Botanický rozbor obsahu středověké studně na Sekance (Hradišťko, Praha-Západ). Časopis Národního muzea v Praze - oddíl přírodovědný 137 (1968), 91-94. lokality druhy
Opravil, E. (1972): Rostliny z velkomoravského hradiště v Mikulčicích. Výzkum z let 1954-1965. Praha, Archeologický ústav ČSAV v Brně, Academia, 1-39. lokality druhy
Opravil, E. (1975): Fund der Frucht eines Waldapfelbaumes (Malus sylvestris L. Mill.) im Aneolothikum aus Hinsko bei Lipník (Bez. Přerov). 15 lokality druhy
Opravil, E. (1975): Nález plodů jabloně z doby bronzové od Polešovic (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1974, 28-29. lokality druhy
Opravil, E. (1976): Archeobotanické nálezy z městského jádra Uherského Brodu. 1-60 (Archeologický ústav ČSAV v Brně). lokality druhy
Opravil, E. (1976): K archeologickému výzkumu v zaniklých Konůvkách. Archaeologia historica 1, 165-167. lokality druhy
Opravil, E. (1977): K nejstarším dokladům lnu (Linum usitatissimum L.) na území ČSSR z Hlinska a Mohelnice (okr. Přerov, Šumperk). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1975, 14-15. lokality druhy
Opravil, E. (1979): Rostlinné zbytky z Mohelnice 1. Časopis Slezského muzea A28, 1-13. lokality druhy
Opravil, E. (1979): Rostlinné zbytky z Mohelnice 2. Časopis Slezského muzea A28, 97-109. lokality druhy
Opravil, E. (1980): Rostlinné nálezy ze středověku Starého Města (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1977, 103-105. lokality druhy
Opravil, E. (1980): Zuhelnatělé dřevo od Strachotína. Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1978, 69-70. lokality druhy
Opravil, E. (1981): Rostlinné zbytky z archeologického výzkumu v Jihlavě. Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1979, 62-65. lokality druhy
Opravil, E. (1984): Rostlinné zbytky ze dvora kupeckého domu v Olomouce (13.-17. stol.). Archeologické rozhledy 36, 194-202. lokality druhy
Opravil, E. (1984): Uhlíky z naleziště ‘Za zahradou’ ve Starém Městě. Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1982, 68-69. lokality druhy
Opravil, E. (1985): Nález zuhelnatělého dřeva z pozdního eneolitu v Holubicích. Archeologické rozhledy 37, 390-391. lokality druhy
Opravil, E. (1985): Rostlinné zbytky z odpadní jímky v Táboře č. p. 6. Archeologické rozhledy 37, 86-94. lokality druhy
Opravil, E. (1985): Rostliny z mladší doby hradištní z Olomouce (okr. Olomouc). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1983, 51-54. lokality druhy
Opravil, E. (1985): Výsledky archeobotanických analýz z historického jádra města Uherské Hradiště. Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1983, 74-82. lokality druhy
Opravil, E. (1986): Archeobotanické nálezy z areálu Jaktařské brány v Opavě (býv. hotel Koruna). Časopis Slezského muzea A35, 227-253. lokality druhy
Opravil, E. (1986): Rostlinné makrozbytky z historického jádra Prahy. Archaeologica Pragensia 7, 237-271. lokality druhy
Opravil, E. (1989): Zuhelnatělé obilí z doby římské z Drnholce (okr. Břeclav). 111-112. lokality druhy
Opravil, E. (1990): Archeobotanické nálezy z Kolářské ulice v Opavě. Archaeologia historica 15, 491-509. lokality druhy
Opravil, E. (1990): Postmedievální archeobotanické nálezy z Olomouce. Studies in postmediaeval archaeology 1, 231-248. lokality druhy
Opravil, E. (1990): Středověké rostlinné zbytky z Dolan (okres Olomouc). Časopis Slezského muzea A39, 267-270. lokality druhy
Opravil, E. (1991): Nálezy užitkových rostlin z opavského a těšínského Slezska z doby hradištní. Šlaskie prace prahistoriczne, Katowice 2, 131-132. lokality druhy
Opravil, E. (1992): Rostlinné zbytky ze středověkého hradu v Hradci nad Moravicí. Časopis Slezského muzea A41, 97-104+i. lokality druhy
Opravil, E. (1993): Archeobotanické nálezy z Hrnčířské ulice v Opavě (hotel Orient - dostavba). Časopis Slezského muzea A42, 193-214. lokality druhy
Opravil, E. (1993): Rostliny ze středověku Uherského Brodu - Soukenická ulice a Lidový dům (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1989, 135-143. lokality druhy
Opravil, E. (1994): Dřevo z šlechtického sídla ze zaniklé vsi Koválov u Žabčic, in Koválov: šlechtické sídlo z 13. století na Jižní Moravě, Brno, Kiramo, 65-67. lokality druhy
Opravil, E. (1994): Příspěvek k poznání rostlinných makrozbytků ze staré Prahy. Archeologické rozhledy 46, 105-114. lokality druhy
Opravil, E. (1994): Rostliny ze studánky ze 13. století (obec Hvozd, okres Rakovník). Bohemia Centralis 23, 87-90. lokality druhy
Opravil, E. (1994): Synantropní vegetace ze středověku a z počátku novověku města Olomouce. Zprávy České botanické společnosti 11, 15-36. lokality druhy
Opravil, E. (1996): Archeobotanické nálezy z historického jádra Opavy z výzkumné sezony 1993-1994. Časopis Slezského muzea A45, 1-15. lokality druhy
Opravil, E. (1997): Vegetační poměry Sezimova Ústí a jeho okolí ve středověku. Život v archeologii středověku. 498-506. lokality druhy
Opravil, E. (1999): Rostlinné makrozbytky z laténské osady v Srbči. Památky archeologické 90, 63-64. lokality druhy
Opravil, E. (2000): Rostlinné makrozbytky z archeologického výzkumu v Brně, České ulici. Medievalia archaeologica, Praha 2, 261-277. lokality druhy
Opravil, E., Přichystal, A. (1992): Poznatky k přírodnímu prostředí keltského oppida Staré Hradisko - Dřeviny z keltského oppida Staré Hradisko. Časopis Moravského muzea - Vědy společenské 77, 115-121. lokality druhy
Pokorná, A. et al. (2014): The oldest Czech fishpond discovered? An interdisciplinary approach to reconstruction of local vegetation in medieval Prague suburbs. Hydrobiologia 730(1), 191–213. lokality druhy
Rulf, J., Tempír, Z. (2002): Bylany - ekodata: Nálezy zuhelnatělých obilek a semen. Bylany Varia 2, 117-124. lokality druhy
Tempír, Z. (1961): Archeologické nálezy obilnin na území Československa. Vědecké práce Zemědělského muzea 157-200. lokality druhy
Tempír, Z. (1966): Výsledky paleoetnobotanického studia pěstování zemědělských rostlin na území ČSSR. Vědecké práce Československého Zemědělského muzea 6, 27-144. lokality druhy
Tempír, Z. (1968): Archeologické nálezy zemědělských rostlin a plevelů v Čechách a na Moravě. Vědecké práce Československého Zemědělského muzea 15-88. lokality druhy
Tempír, Z. (1973): Nálezy pravěkých a středověkých zbytků pěstovaných a užitkových rostlin a plevelů na některých lokalitách v Čechách i na Moravě. Vědecké práce Zemědělského muzea 13, 19-47. lokality druhy
Tempír, Z. (1974): Příspěvek k počátkům pěstování rostlin ve střední Evropě. Vědecké práce Zemědělského muzea 14, 17-27. lokality druhy
Tempír, Z. (1974): Polní a zahradní plodiny v archeologických nálezech z Kozího Hrádku u Tábora ( 15. stol. n. l.). Vědecké práce Československého Zemědělského muzea 14, 5-15. lokality druhy
Tempír, Z. (1975): Obilniny a plevele ze sídliště lidu s kanelovanou keramikou v Hlinsku, okr. Přerov. Archeologické rozhledy 27, 365-370. lokality druhy
Tempír, Z. (1979): Kulturpflanzen im Neolithikum und Äneolithikum auf dem Gebiet von Böhmen und Mähren, in Festschrift Maria Hopf (Rheinland - Verlag GMBH), 302-308. lokality druhy
Tempír, Z. (1979): Pěstování užitkových rostlin, in Březno osada z mladší doby kamenné v severozápadních Čechách, Ústí n.L., Severočeské nakladatelství. lokality druhy
Tempír, Z. (1982): Zemědělské plodiny a plevele z archeologických nálezů v Březně a Loun. Vědecké práce Zemědělského muzea 22, 121-195. lokality druhy
Tempír, Z. (1985): Kulturní rostliny a plevele z Tvarožné III. Archeologické rozhledy 37/4, 442. lokality druhy
Tempír, Z. (1985): Nálezy zbytků kulturních rostlin a plevelů v Holubicích I. Archeologické rozhledy 37/4, 391-392. lokality druhy
Tempír, Z. (1985): Rozbor rostlinných zbytků z Černošic. Archeologické rozhledy 37, 14-15. lokality druhy
Tempír, Z. (1992): Analýzy a vyhodnocení zuhelnatělých zbytků kulturních rostlin a plevelů v archeologických nálezech z některých lokalit na jižní Moravě. Vědecké práce Zemědělského muzea 29, 73-97. lokality druhy
Tempír, Z. (1997): Nález obilnin a o plevelů ze 6. století v Praze - Bohnicích. Archeologica Pragensia 13, 70-73. lokality druhy
Tempír, Z. (2007): Zuhelnatělé zbytky zemědělských plodin a plevelů z obj. 15/B (Roztoky nad Vltavou). Unpubl. expert report čj. 12338/07, Archeologický ústav Praha. lokality druhy
Tempír, Z., Opravil, E., Burian, V. (1963): Botanická pozorování při archeologickém výzkumu Kartouzky v Dolanech. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 3, 11-13. lokality druhy
Tempír, Z., Vodák, A. (1959): Rozbor některých archeologických nálezů pravěkých plodin na území Československa. Vědecké práce ČAZV a dějin zemědělství a lesnictví 125-146. lokality druhy
Venclová, N. (1998): Mšecké Žehrovice in Bohemia. Archaeological background to a Celtic hero, 3rd- 2nd cent. BC. Sceaux, Kronos B.Y. éditions. lokality druhy
Wankel, H. (1882): Bilder aus der Mährischen Schweiz und Inher Vergangenheit. Wien, Adolf Holzhausen. lokality druhy