Archeologické rozhledy

Archeologické rozhledy

Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie nadregionálního významu a zprávy o nové literatuře.

Časopis Archeologické rozhledy je zařazen do Arts and Humanities Citation Index a Current Contents/Arts and Humanities (Web of Science®) společnosti Clarivate a do databází SCOPUS a ERIH PLUS.

Archeologické rozhledy LXXIV (2022)

Zobrazit

Archeologické rozhledy LXXIV (2022) – 1

Sekery s raménky z Krušných hor. K solitérním nálezům z doby halštatské z hor a kopců Českého masivu / Trunnion axes from the Ore Mountains/Erzgebirge. On solitary finds from the Hallstatt period from the hills and mountains of the Bohemian Massif
Marek Půlpán – Jiří Hošek – Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska – Lenka Ondráčková
Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 3-66
Rediscovery of a known site. The results of magnetic and field-walking survey at the Roman period pottery production site in Wrzępia, Lesser Poland / Znovuobjevení známé lokality. Výsledky magnetometrického a povrchového průzkumu hrnčířského centra z doby římské: Wrzępia, Malopolsko
Magdalena Okońska-Bulas – Jan Bulas – Marcin M. Przybyła
Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 67–83
Identification of workshop activities by use-wear analysis: Antler processing at Zlechov-Padělky (South Moravia) in the Late Roman period / Traseologická identifikace dílenských aktivit. Zpracování parohoviny na sídlišti Zlechov-Padělky (okr. Uherské Hradiště) v pozdní době římské
Anna Nováčková – Ludmila Kaňáková – Tomáš Zeman
Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 84–109
The consumption of meat within late medieval castles: a case study of Pustý hrad Castle in Zvolen (central Slovakia) / Konzumácia mäsa na hradoch vo vrcholnom stredoveku: prípadová štúdia z Pustého hradu vo Zvolene
Noémi Beljak Pažinová – Katarína Šimunková – Ján Beljak
Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 110–133
Trampoty s chronologií nálevkovitých pohárů / Troubles with the Funnel Beaker chronology
František Trampota – Petr Květina
Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 134–140
Věci se mají trochu jinak aneb Jak vytvořit téma bez závěrů / Things are somewhat different than they appear, or How to create a topic without a solution
Miroslav Šmíd – Petr Limburský
Archeologické rozhledy LXXIV (2022), 141–152

Archeologické rozhledy LXXIII (2021)

Zobrazit

Archeologické rozhledy LXXIII (2021) - 1

Archeologické rozhledy LXXIII (2021) - 2

Flint manufacturing of the Globular Amphorae culture at the site Wilczyce 10 (Lesser Poland) in the context of inventories from the neighbouring areas / Výroba štípané industrie v kultuře kulovitých amfor na stanici Wilczyce 10 (Malopolsko) v kontextu litických inventářů ze sousedních oblastí
Tomasz Boroń – Małgorzata Winiarska-Kabacińska
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 163-199
Sepulchral use of caves in Lusatian culture: Evidence from the Sąspówka Valley in the Polish Jura / Pohřební využití jeskyní v lužické kultuře: nálezy z údolí Sąspówka v Polské Juře
Małgorzata Kot – Grzegorz Czajka – Elżbieta Jaskulska – Marcin Szeliga – Bartosz Kontny – Adrian Marciszak – Michał Mazur – Michał Wojenka
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 200-227
Současný stav poznání skleněného šperku doby laténské na Moravě / The current state of knowledge of La Tène glass ornaments in Moravia
Hana Čižmářová
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 228-258
Sklo z doby stěhování národů ze Záluží u Čelákovic: archeologie a archeometrie / Migration period glass from Záluží (Central Bohemia): archaeology and archaeometry
Kateřina Tomková – Natalie Venclová – Šárka Křížová – Tomáš Vaculovič – Veronika Faltusová
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 259-292
Nové publikace / New publications
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 293-312

Archeologické rozhledy LXXIII (2021) 3

Eneolitický kostrový pohřební ritus na Moravě ve světle radiokarbonového datování / The Eneolithic inhumation burial rite in Moravia in light of radiocarbon dating
František Trampota – Jarmila Bíšková – Alžběta Čerevková – Ivan Čižmář – Eva Drozdová – Jiří Kala – Petr Kos – Petr Květina – David Parma – Michal Přichystal – Ivo Světlík – Lukáš Šín – Zdeněk Tvrdý – Jakub Vrána
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 315-358
Hradiště u Mařína (okr. Svitavy) a jeho širší zázemí ve světle kovových artefaktů z 6.–10. století / Hillfort near Mařín (East Bohemia) and its broad hinterland in light of metal artefacts from the 6th to 10th century AD
David Vích – Naďa Profantová – Roman Křivánek – Zuzana Jarůšková – Jan Zavřel
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 359-422
The North or the South? Early medieval ceramics decorated with a zoned ornament – the result of local changes or interregional contacts? / Sever či jih? Raně středověká keramika s pásovou výzdobou – výsledek lokálního vývoje nebo meziregionálních kontaktů?
Justyna Kolenda – Kinga Zamelska-Monczak
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 423-454
Sklářský výrobní okruh z 2. poloviny 13. století u Jilmové v Krušných horách Přínos analytických metod pro poznání technologie výroby středověkého skla v Čechách / The glass production area near Jilmová in the Ore Mountains from the second half of the 13th century The contribution of analytical methods for studying glass production technology in medieval Bohemia
Eva Černá – Zuzana Zlámalová Cílová – Tomáš Vaculovič – Veronika Faltusová
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 455–491
Nové publikace / New publications
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 492–504

Archeologické rozhledy LXXIII (2021) 4

Fascinácia špirálou. Depot medených ozdobných predmetov zo staršieho eneolitu z Hrádku, okr. Nové Mesto nad Váhom / The fascination of spirals. An Early Eneolithic hoard of decorative copper artefacts near Hrádok, West Slovakia
Mária Novotná – Tomáš Zachar – Ján Dzúrik
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 507-532
Příspěvek k výpovědní hodnotě kovových slitků doby bronzové a poznání organizačního a technologického procesu metalurgie cínového bronzu / The testimonial value of Bronze Age metal raw materials and knowledge of the organisational and technological process of tin bronze metallurgy
Markéta Augustýnová – Marek Fikrle – Jiří Kmošek
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 533-577
Proměny pohřebních zvyklostí starší a mladší doby železné ve střední Evropě / Changes in the burial customs in the Early and Late Iron Age in Central Europe
Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Markus Egg – Jan John – Jan Michálek – René Kyselý – Petra Stránská
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 578-623
Dva „vikinské“ náramky z Nového Knína, okr. Příbram. Jejich původ, prvkové složení a technologie výroby / Two “Viking” bracelets from Nový Knín in Central Bohemia. Their origin, chemical composition and production technology
Rastislav Korený – Michal Vopálenský – Ivana Kumpová – Šárka Msallamová – Klára Drábková – Marek Fikrle – Petr Valenta – Jaroslav Frána
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 624-642
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 643-649

Archeologické rozhledy LXXII (2020)

Zobrazit

Archeologické rozhledy LXXII (2020) - 1

Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Nezabylic v severozápadních Čechách. Ke konstrukcím komorových hrobů mladšího eneolitu ve střední Evropě / A Corded Ware culture grave from Nezabylice in northwestern Bohemia. On the construction of chamber graves in the Late Eneolithic in Central Europe
Miroslav Dobeš – Petr Limburský – Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 3-25
Metalický depot z doby popelnicových polí z Babího lomu u Svinošic (okr. Blansko) a výpověď jeho kulturně-chronologického, sémantického a environmentálního kontextu / An Urnfield period metal hoard from ‘Babí lom’ ridge near Svinošice (south Moravia) and the contribution of its culturally-chronological, semantic and environmental context
Milan Salaš – Tereza Šálková – Petra Houfková – Matěj Kmošek
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 26-66
Paleodemografická interpretace kosterních souborů minulých populací: nové hodnocení raně středověkých pohřebišť u 3. a 6. kostela v Mikulčicích / Palaeodemographic interpretation of skeletal assemblages of past populations: a new evaluation of early medieval cemeteries at the 3rd and 6th churches in Mikulčice
Eliška Zazvonilová – Petr Velemínský – Jaroslav Brůžek
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 67-101
Středověké sídliště u Suchomast na Berounsku: k proměnám sídelní struktury a práci s neželeznými kovy ve venkovském prostředí / A medieval settlement near Suchomasty in the Beroun district, Central Bohemia: on the transformation of settlement structures and non-ferrous metallurgy in the rural environment
Ivo Štefan – Jan Zavřel – Pavel Taibl
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 102-145
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 146-160

Archeologické rozhledy LXXII (2020) - 2

How do they fit together? A case study of Neolithic pottery typology and radiocarbon chronology / Jak to do sebe zapadá? Případová studie keramické typologie neolitu a radiokarbonového datování
František Trampota – Petr Květina
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 163-193
Hrob s kamennou konstrukcí ze střední doby bronzové z Mikulova / A grave with a stone construction from the Middle Bronze Age from Mikulov, south Moravia
Klára Šabatová – David Parma – František Trampota – Ivana Jarošová – Ludmila Kaňáková – Antonín Přichystal – Lenka Vargová – Kateřina Vymazalová
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 194-237
On the chronology of the Late Pre-Roman Iron Age in eastern Germania in the light of selected types of brooches / K chronologii pozdní doby předřímské ve východní části Germánie prizmatem vybraných typů spon
Piotr Łuczkiewicz
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 238-259
A child burial with a necklace from the Triangle cemetery in Prague-Střešovice / Dětský pohřeb s náhrdelníkem z pohřebiště Triangl v Praze-Střešovicích
Drahomíra Frolíková – Estelle Ottenwelter – Ludmila Barčáková
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 260-290
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 291-307

Archeologické rozhledy LXXII (2020) - 3

Millennia of continuity in the votive behaviour of Europeans. The testimony of tools for determining the value of metal / Tisíciletá kontinuita votivního chování Evropanů. Svědectví nástrojů k určení jakosti kovu
Martin Ježek
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 311-348
Nový výzkum pravěkých těžebních polí na Bílém kameni u Sázavy, okr. Benešov / New excavation of the prehistoric mining fields at Bílý kámen near Sázava, Central Bohemia
Pavel Burgert – Antonín Přichystal – Tereza Davidová
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 349-378
Neolithic ceramic figurines. Several approaches to analytical study of the ceramic artefacts perceived as cultural heritage / Neolitické keramické plastiky. Několik možností analytického studia památkově cenných keramických artefaktů
Ludmila Kaňáková – David Hons – Vojtěch Nosek – Peter Tóth – Patrik Urban
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 379-409
Reflection of actions: The Late Bronze Age hoard from Moravička Sela, north-western Croatia / Ohlas činů: Depot z mladší doby bronzové z lokality Moraviška Sela, severozápadní Chorvatsko
Martina Blečić Kavur – Boris Kavur – Ranko Starac
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 410-426
New findings about the arrangement of internal buildings in La Tène quadrangular enclosures in Bohemia based on the example of the site of Markvartice, East Bohemia / Nové poznatky k organizaci vnitřní zástavby laténských čtyřúhelníkových valových areálů v Čechách na příkladu lokality Markvartice, okr. Jičín
Tomáš Mangel – Peter Milo – Tomáš Tencer – Tereza Jošková
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 427-449
A third medieval bridge on Lake Lednica, Greater Poland / Třetí středověký most na Lednickém jezeře
Andrzej Pydyn – Mateusz Popek
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 450-469
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 470-476

Archeologické rozhledy LXXII (2020) - 4

Archeologické rozhledy LXXI (2019)

Zobrazit

Archeologické rozhledy LXXI (2019) - 1

Pohřbívání v závěru starší doby bronzové na Moravě: chronologie, typologie a absolutní data / Burial customs at the end of the Early Bronze Age in Moravia: chronology, typology and absolute dates
Klára Šabatová – David Parma
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 3-26
Bronzová ochranná zbroj doby popelnicových polí na Moravě a příspěvek k technologii bronzových pancířů / Urnfield period bronze protective armour in Moravia and a contribution to the understanding of bronze cuirasses technology
Milan Salaš – Šárka Msallamová
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 27-44
Towards direct casting: Archaeometallurgical insight into a bronze mould from Elgiszewo, Poland, 900–700 BC / K přímému odlévání: bronzová licí forma z Elgiszewa, Polsko, 900–700 př. n. l.
Łukasz Kowalski – Aldona Garbacz-Klempka – Jacek Gackowski – Dominik Ścibior – Małgorzata Perek-Nowak – Kamil Adamczak – Piotr Długosz
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 45-66
Considérations sur la signification et l’origine de la fibule-pectoral de Želenice en Bohême / Úvahy o významu a původu spony ze Želenic
Venceslas Kruta
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 67-81
Pár zlacených ostruh od hradu Zítkova u Chocně ve východních Čechách / A pair of gold-plated spurs from Zítkov Castle near Choceň in east Bohemia
Petr Žákovský – David Vích
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 82-104
Česká archeologie pod jhem nacismu ve světle interetnických vztahů / Czech archaeology under the yoke of Nazism in light of interethnic relations
Martin Oliva – Petr Kostrhun
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 105-137
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 138-152

Archeologické rozhledy LXXI (2019) - 2

Meteoritic iron artefacts redux / Opět o artefaktech z meteoritického železa
Vladimir I. Zavyalov – Nataliya N. Terekhova
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 155-167
Raná fáze staršího (baalberského) stupně kultury nálevkovitých pohárů na východě Čech: sídelní areál Štítary, okr. Kolín / The early part of the early (Baalberge) stage of the Funnel Beaker culture in east Bohemia: the settlement in Štítary
Milan Zápotocký – Drahomíra Malyková – René Kyselý
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 168-240
Nové poznatky o stravě mužů z kumulace lidských ostatků K7/90 na Cezavách u Blučiny v mladší době bronzové / New findings about the diet of males from the Late Bronze Age accumulation of human skeletons K7/90 from Cezavy near Blučina, south Moravia
Sylva Drtikolová Kaupová – Milan Salaš – Ivana Jarošová – Katharina Rebay-Salisbury – Barbara Rendl – Fabian Kanz
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 241-266
Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožně? Hliněná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky / Webgewichte oder Feuerböcke? Tongewichte vom jungbronzezeitlichen Siedlungsareal bei Březnice (Kr. Tábor) aus der Sicht der Archäologie und Archäobotanik
Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Tereza Šálková – Martin Kuna
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 267-308
Dendrochronology vs. dating of complex stratigraphic sequences. The example of medieval Wrocław / Dendrochronologie a datování komplikovaných souvrství. Příklad ze středověké Vratislavi
Marek Krąpiec – Jerzy Piekalski
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 309-326
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 327-342

Archeologické rozhledy LXXI (2019) - 3

Magdalenian with microlithic triangles revisited: the case of the Hranice na Moravě III – Velká Kobylanka site (Přerov district, Czech Republic) / Znovu k magdalénienu s mikrolitickými trojúhelníky: případ Hranic III – Velké Kobylanky (okres Přerov)
Martin Moník – Vít Záhorák – Jiří Drozd – Veronika Němcová
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 347-372
Mining and processing of the Stránská skála-type chert during the Late Neolithic and Early Eneolithic periods / Těžba a zpracovávání rohovce typu Stránská skála v období mladého neolitu až starého eneolitu
Jaroslav Bartík – Petr Škrdla – Lubomír Šebela – Antonín Přichystal – Ladislav Nejman
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 373-417
Deux représentations en images de l’année celtique: la cruche de Brno-Maloměřice et le vase des taureaux de Numance / Dvojí zobrazení keltského roku: konvice z Brna-Maloměřic a nádoba s býky z Numancie
Venceslas Kruta
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 418-434
The pottery from the early medieval settlement at Pellendorf / Gaweinstal (Lower Austria) and its relationship to the Great Moravian sites on the River March / Keramika z raně středověkého sídliště v Pellendorf / Gaweinstal (Dolní Rakousko) a její vztah k velkomoravským lokalitám
na řece Moravě

Karin Kühtreiber
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 435-474
Stříbrná Praha. Výsledky analýz raně středověkých archeometalurgických nálezů z Malé Strany / Silver Prague. The results of analyses of early medieval archaeometallurgical finds from the Lesser Quarter
Jan Zavřel – Jarmila Čiháková
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 475-528
Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze / Trends in the consumption of meat and other animal products in medieval Prague
Lenka Kovačiková – Olga Trojánková – Petr Meduna – Petr Starec – Martin Burian – Jarmila Čiháková – Jan Frolík
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 529-552
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 553-564

Archeologické rozhledy LXXI (2019) - 4

Archeologické rozhledy LXX (2018)

Zobrazit

Archeologické rozhledy LXX (2018) - 1

Archeologické rozhledy LXX (2018) - 2

Nové poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech / New information on the Neolithic occupation of south Bohemia
Václav Vondrovský – Jiří Bumerl – Petr Šída – Michaela Ptáková – Martin Pták – Ondřej Chvojka
Archeologické rozhledy LXX (2018), 147-194
K depotům měděných žeber ze starší doby bronzové v sídlištním kontextu: Depot z Kučeře (okr. Písek) pohledem archeologie a archeobotaniky / Ein Beitrag zur Problematik der Spangenbarrenhortfunde vom Ende der frühen Bronzezeit im Siedlungskontext. Ein Hortfund von Kučeř (Kr. Písek) in der archäologischen und archäobotanischen Sicht
Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Petra Houfková – Tereza Šálková
Archeologické rozhledy LXX (2018), 195-238
Intentionally broken vessels in Celtic graves. Evidence of funerary rites in the La Tène period / Intencionálne rozbité nádoby v keltských hroboch. Doklad pohrebných rituálov v dobe laténskej
Dominik Repka
Archeologické rozhledy LXX (2018), 239-259
Nové poznatky o ostatcích z hrobů K1 a K2 z rotundy sv. Víta na Pražském hradě / New findings on the remains from graves K1 and K2 from the St. Vitus Rotunda at Prague Castle
Milena Bravermanová – Miluše Dobisíková – Jan Frolík – Sylva Kaupová – Petra Stránská – Ivo Světlík – Daniel Vaněk – Petr Velemínský – Jitka Votrubová
Archeologické rozhledy LXX (2018), 260-293
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXX (2018), 294-304

Archeologické rozhledy LXX (2018) - 3

Editorial / Úvod
Archeologické rozhledy LXX (2018), 307-308
Doubting radiocarbon dating from in-slag charcoal: five thousand years of iron production at Wetzlar-Dalheim? / Pochybné radiokarbonové datování z dřevěného uhlí uvízlého ve strusce: pět tisíc let železářské výroby ve Wetzlar-Dalheim?
Guntram Gassmann – Andreas Schäfer
Archeologické rozhledy LXX (2018), 309-327
Two iron technology diffusion routes in Eastern Europe / Dvě trasy šíření znalosti zpracování železa ve východní Evropě
Vladimir I. Zavyalov – Nataliya N. Terekhova
Archeologické rozhledy LXX (2018), 328-334
The early iron metallurgy in the Siberian Arctic / Raná metalurgie železa v sibiřské Arktidě
Evgeny Vodyasov
Archeologické rozhledy LXX (2018), 335-347
New light on old iron: recent work on Iron Age iron production, consumption and deposition in Britain / Staré železo v novém světle: nejnovější studie výroby, spotřeby a deponování železa v době železné v Británii
Peter Halkon – Zechariah Jinks-Fredrick
Archeologické rozhledy LXX (2018), 348-362
Milanówek/Falęcin – a settlement of iron-smelters from the Late Antiquity / Milanówek-Falęcin – sídliště hutníků železa z doby římské
Marcin Woźniak
Archeologické rozhledy LXX (2018), 363-380
Before or after? Stratigraphic relations of Iron Age slag-pit furnaces in the Mazovian Centre of Metallurgy / Před nebo po? Stratigrafické vztahy pecí se zahloubenou nístějí z doby železné v Mazovském metalurgickém centru
Robert Janiszewski
Archeologické rozhledy LXX (2018), 381-390
Socio-economic determinants of iron production on Polish lands during antiquity. The phenomenon of metallurgical smelting centres of the Przeworsk culture / Socioekonomické determinanty výroby železa na polských územích v době římské. Fenomén hutnických center převorské kultury
Szymon Orzechowski
Archeologické rozhledy LXX (2018), 391-403
Early medieval iron bloomery centre at Zamárdi (Hungary). Complex archaeometrical examinations of the slags / Raně středověké hutnické centrum v Zamárdi (Maďarsko). Komplexní archeometrický průzkum strusek
Béla Török – Zsolt Gallina – Árpád Kovács – Ferenc Kristály
Archeologické rozhledy LXX (2018), 404-420
The haizeola and the origins of the ‘Catalan method’. The medieval iron metallurgy culture in the Pyrenees / Haizeola a počátky „katalánské metody“. Středověká metalurgie železa v Pyrenejích
Mercedes Urteaga – Xabier Alberdi – Iosu Etxezarraga – Fernando Martín Suquía – Mertxe Urkiola – Jose Luis Ugarte
Archeologické rozhledy LXX (2018), 421-434
Slag-pit bloomery furnace of the Tarchalice type. Reconstruction and experimental research / Pece se zahloubenou nístějí typu Tarchalice. Rekonstrukce a experimentální výzkum
Paweł Madera – Dariusz Kik – Ireneusz Suliga
Archeologické rozhledy LXX (2018), 435-449
Modelling of bloomery processes in a medieval Russian furnace / Modelování procesu přímé výroby železa v ruské středověké peci
Vladimir I. Zavyalov
Archeologické rozhledy LXX (2018), 450-456
The manufacturing technology of a pattern-welded knife from Kobilić (Republic of Croatia) / Technologie výroby damaskovaného nože z Kobilić (Chorvatsko)
Ádám Thiele
Archeologické rozhledy LXX (2018), 457-467
Metallographic examination of four 7th–8th century long-blade weapons from Želovce (Slovakia) / Metalografické rozbory čtyř dlouhých sečných zbraní ze 7.–8. století ze Želovců (Slovensko)
Jiří Hošek – Márk Haramza
Archeologické rozhledy LXX (2018), 468-482
Multi-phase microstructures in Anatolian Seljuks iron-steel objects: classification and production techniques / Vícefázové mikrostruktury anatolských železo-ocelových předmětů z období rúmského sultanátu: klasifikace a výrobní techniky
Ümit Güder – Cemal Cem Taşan – Alptekin Yavaş
Archeologické rozhledy LXX (2018), 483-493
Nové publikace / New publications
Archeologické rozhledy LXX (2018), 494-504

 

Archeologické rozhledy LXX (2018) - 4