Archeologické rozhledy

Archeologické rozhledy

Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie nadregionálního významu a zprávy o nové literatuře.

Časopis Archeologické rozhledy je zařazen do Arts and Humanities Citation Index a Current Contents/Arts and Humanities (Web of Science®) společnosti Clarivate a do databází SCOPUS a ERIH PLUS.

Archeologické rozhledy LXIII (2021)

Zobrazit

Archeologické rozhledy LXXIII (2021) - 1

Archeologické rozhledy LXXIII (2021) - 2

Flint manufacturing of the Globular Amphorae culture at the site Wilczyce 10 (Lesser Poland) in the context of inventories from the neighbouring areas / Výroba štípané industrie v kultuře kulovitých amfor na stanici Wilczyce 10 (Malopolsko) v kontextu litických inventářů ze sousedních oblastí
Tomasz Boroń – Małgorzata Winiarska-Kabacińska
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 163-199
Sepulchral use of caves in Lusatian culture: Evidence from the Sąspówka Valley in the Polish Jura / Pohřební využití jeskyní v lužické kultuře: nálezy z údolí Sąspówka v Polské Juře
Małgorzata Kot – Grzegorz Czajka – Elżbieta Jaskulska – Marcin Szeliga – Bartosz Kontny – Adrian Marciszak – Michał Mazur – Michał Wojenka
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 200-227
Současný stav poznání skleněného šperku doby laténské na Moravě / The current state of knowledge of La Tène glass ornaments in Moravia
Hana Čižmářová
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 228-258
Sklo z doby stěhování národů ze Záluží u Čelákovic: archeologie a archeometrie / Migration period glass from Záluží (Central Bohemia): archaeology and archaeometry
Kateřina Tomková – Natalie Venclová – Šárka Křížová – Tomáš Vaculovič – Veronika Faltusová
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 259-292
Nové publikace / New publications
Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 293-312

Archeologické rozhledy LXXII (2020)

Zobrazit

Archeologické rozhledy LXXII (2020) - 1

Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Nezabylic v severozápadních Čechách. Ke konstrukcím komorových hrobů mladšího eneolitu ve střední Evropě / A Corded Ware culture grave from Nezabylice in northwestern Bohemia. On the construction of chamber graves in the Late Eneolithic in Central Europe
Miroslav Dobeš – Petr Limburský – Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 3-25
Metalický depot z doby popelnicových polí z Babího lomu u Svinošic (okr. Blansko) a výpověď jeho kulturně-chronologického, sémantického a environmentálního kontextu / An Urnfield period metal hoard from ‘Babí lom’ ridge near Svinošice (south Moravia) and the contribution of its culturally-chronological, semantic and environmental context
Milan Salaš – Tereza Šálková – Petra Houfková – Matěj Kmošek
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 26-66
Paleodemografická interpretace kosterních souborů minulých populací: nové hodnocení raně středověkých pohřebišť u 3. a 6. kostela v Mikulčicích / Palaeodemographic interpretation of skeletal assemblages of past populations: a new evaluation of early medieval cemeteries at the 3rd and 6th churches in Mikulčice
Eliška Zazvonilová – Petr Velemínský – Jaroslav Brůžek
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 67-101
Středověké sídliště u Suchomast na Berounsku: k proměnám sídelní struktury a práci s neželeznými kovy ve venkovském prostředí / A medieval settlement near Suchomasty in the Beroun district, Central Bohemia: on the transformation of settlement structures and non-ferrous metallurgy in the rural environment
Ivo Štefan – Jan Zavřel – Pavel Taibl
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 102-145
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 146-160

Archeologické rozhledy LXXII (2020) - 2

How do they fit together? A case study of Neolithic pottery typology and radiocarbon chronology / Jak to do sebe zapadá? Případová studie keramické typologie neolitu a radiokarbonového datování
František Trampota – Petr Květina
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 163-193
Hrob s kamennou konstrukcí ze střední doby bronzové z Mikulova / A grave with a stone construction from the Middle Bronze Age from Mikulov, south Moravia
Klára Šabatová – David Parma – František Trampota – Ivana Jarošová – Ludmila Kaňáková – Antonín Přichystal – Lenka Vargová – Kateřina Vymazalová
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 194-237
On the chronology of the Late Pre-Roman Iron Age in eastern Germania in the light of selected types of brooches / K chronologii pozdní doby předřímské ve východní části Germánie prizmatem vybraných typů spon
Piotr Łuczkiewicz
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 238-259
A child burial with a necklace from the Triangle cemetery in Prague-Střešovice / Dětský pohřeb s náhrdelníkem z pohřebiště Triangl v Praze-Střešovicích
Drahomíra Frolíková – Estelle Ottenwelter – Ludmila Barčáková
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 260-290
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 291-307

Archeologické rozhledy LXXII (2020) - 3

Millennia of continuity in the votive behaviour of Europeans. The testimony of tools for determining the value of metal / Tisíciletá kontinuita votivního chování Evropanů. Svědectví nástrojů k určení jakosti kovu
Martin Ježek
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 311-348
Nový výzkum pravěkých těžebních polí na Bílém kameni u Sázavy, okr. Benešov / New excavation of the prehistoric mining fields at Bílý kámen near Sázava, Central Bohemia
Pavel Burgert – Antonín Přichystal – Tereza Davidová
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 349-378
Neolithic ceramic figurines. Several approaches to analytical study of the ceramic artefacts perceived as cultural heritage / Neolitické keramické plastiky. Několik možností analytického studia památkově cenných keramických artefaktů
Ludmila Kaňáková – David Hons – Vojtěch Nosek – Peter Tóth – Patrik Urban
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 379-409
Reflection of actions: The Late Bronze Age hoard from Moravička Sela, north-western Croatia / Ohlas činů: Depot z mladší doby bronzové z lokality Moraviška Sela, severozápadní Chorvatsko
Martina Blečić Kavur – Boris Kavur – Ranko Starac
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 410-426
New findings about the arrangement of internal buildings in La Tène quadrangular enclosures in Bohemia based on the example of the site of Markvartice, East Bohemia / Nové poznatky k organizaci vnitřní zástavby laténských čtyřúhelníkových valových areálů v Čechách na příkladu lokality Markvartice, okr. Jičín
Tomáš Mangel – Peter Milo – Tomáš Tencer – Tereza Jošková
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 427-449
A third medieval bridge on Lake Lednica, Greater Poland / Třetí středověký most na Lednickém jezeře
Andrzej Pydyn – Mateusz Popek
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 450-469
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 470-476

Archeologické rozhledy LXXII (2020) - 4

Archeologické rozhledy LXXI (2019)

Zobrazit

Archeologické rozhledy LXXI (2019) - 1

Pohřbívání v závěru starší doby bronzové na Moravě: chronologie, typologie a absolutní data / Burial customs at the end of the Early Bronze Age in Moravia: chronology, typology and absolute dates
Klára Šabatová – David Parma
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 3-26
Bronzová ochranná zbroj doby popelnicových polí na Moravě a příspěvek k technologii bronzových pancířů / Urnfield period bronze protective armour in Moravia and a contribution to the understanding of bronze cuirasses technology
Milan Salaš – Šárka Msallamová
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 27-44
Towards direct casting: Archaeometallurgical insight into a bronze mould from Elgiszewo, Poland, 900–700 BC / K přímému odlévání: bronzová licí forma z Elgiszewa, Polsko, 900–700 př. n. l.
Łukasz Kowalski – Aldona Garbacz-Klempka – Jacek Gackowski – Dominik Ścibior – Małgorzata Perek-Nowak – Kamil Adamczak – Piotr Długosz
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 45-66
Considérations sur la signification et l’origine de la fibule-pectoral de Želenice en Bohême / Úvahy o významu a původu spony ze Želenic
Venceslas Kruta
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 67-81
Pár zlacených ostruh od hradu Zítkova u Chocně ve východních Čechách / A pair of gold-plated spurs from Zítkov Castle near Choceň in east Bohemia
Petr Žákovský – David Vích
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 82-104
Česká archeologie pod jhem nacismu ve světle interetnických vztahů / Czech archaeology under the yoke of Nazism in light of interethnic relations
Martin Oliva – Petr Kostrhun
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 105-137
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 138-152

Archeologické rozhledy LXXI (2019) - 2

Meteoritic iron artefacts redux / Opět o artefaktech z meteoritického železa
Vladimir I. Zavyalov – Nataliya N. Terekhova
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 155-167
Raná fáze staršího (baalberského) stupně kultury nálevkovitých pohárů na východě Čech: sídelní areál Štítary, okr. Kolín / The early part of the early (Baalberge) stage of the Funnel Beaker culture in east Bohemia: the settlement in Štítary
Milan Zápotocký – Drahomíra Malyková – René Kyselý
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 168-240
Nové poznatky o stravě mužů z kumulace lidských ostatků K7/90 na Cezavách u Blučiny v mladší době bronzové / New findings about the diet of males from the Late Bronze Age accumulation of human skeletons K7/90 from Cezavy near Blučina, south Moravia
Sylva Drtikolová Kaupová – Milan Salaš – Ivana Jarošová – Katharina Rebay-Salisbury – Barbara Rendl – Fabian Kanz
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 241-266
Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožně? Hliněná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky / Webgewichte oder Feuerböcke? Tongewichte vom jungbronzezeitlichen Siedlungsareal bei Březnice (Kr. Tábor) aus der Sicht der Archäologie und Archäobotanik
Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Tereza Šálková – Martin Kuna
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 267-308
Dendrochronology vs. dating of complex stratigraphic sequences. The example of medieval Wrocław / Dendrochronologie a datování komplikovaných souvrství. Příklad ze středověké Vratislavi
Marek Krąpiec – Jerzy Piekalski
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 309-326
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 327-342

Archeologické rozhledy LXXI (2019) - 3

Magdalenian with microlithic triangles revisited: the case of the Hranice na Moravě III – Velká Kobylanka site (Přerov district, Czech Republic) / Znovu k magdalénienu s mikrolitickými trojúhelníky: případ Hranic III – Velké Kobylanky (okres Přerov)
Martin Moník – Vít Záhorák – Jiří Drozd – Veronika Němcová
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 347-372
Mining and processing of the Stránská skála-type chert during the Late Neolithic and Early Eneolithic periods / Těžba a zpracovávání rohovce typu Stránská skála v období mladého neolitu až starého eneolitu
Jaroslav Bartík – Petr Škrdla – Lubomír Šebela – Antonín Přichystal – Ladislav Nejman
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 373-417
Deux représentations en images de l’année celtique: la cruche de Brno-Maloměřice et le vase des taureaux de Numance / Dvojí zobrazení keltského roku: konvice z Brna-Maloměřic a nádoba s býky z Numancie
Venceslas Kruta
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 418-434
The pottery from the early medieval settlement at Pellendorf / Gaweinstal (Lower Austria) and its relationship to the Great Moravian sites on the River March / Keramika z raně středověkého sídliště v Pellendorf / Gaweinstal (Dolní Rakousko) a její vztah k velkomoravským lokalitám
na řece Moravě

Karin Kühtreiber
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 435-474
Stříbrná Praha. Výsledky analýz raně středověkých archeometalurgických nálezů z Malé Strany / Silver Prague. The results of analyses of early medieval archaeometallurgical finds from the Lesser Quarter
Jan Zavřel – Jarmila Čiháková
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 475-528
Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze / Trends in the consumption of meat and other animal products in medieval Prague
Lenka Kovačiková – Olga Trojánková – Petr Meduna – Petr Starec – Martin Burian – Jarmila Čiháková – Jan Frolík
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 529-552
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 553-564

Archeologické rozhledy LXXI (2019) - 4

Archeologické rozhledy LXX (2018)

Zobrazit

Archeologické rozhledy LXX (2018) - 1

Archeologické rozhledy LXX (2018) - 2

Nové poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech / New information on the Neolithic occupation of south Bohemia
Václav Vondrovský – Jiří Bumerl – Petr Šída – Michaela Ptáková – Martin Pták – Ondřej Chvojka
Archeologické rozhledy LXX (2018), 147-194
K depotům měděných žeber ze starší doby bronzové v sídlištním kontextu: Depot z Kučeře (okr. Písek) pohledem archeologie a archeobotaniky / Ein Beitrag zur Problematik der Spangenbarrenhortfunde vom Ende der frühen Bronzezeit im Siedlungskontext. Ein Hortfund von Kučeř (Kr. Písek) in der archäologischen und archäobotanischen Sicht
Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Petra Houfková – Tereza Šálková
Archeologické rozhledy LXX (2018), 195-238
Intentionally broken vessels in Celtic graves. Evidence of funerary rites in the La Tène period / Intencionálne rozbité nádoby v keltských hroboch. Doklad pohrebných rituálov v dobe laténskej
Dominik Repka
Archeologické rozhledy LXX (2018), 239-259
Nové poznatky o ostatcích z hrobů K1 a K2 z rotundy sv. Víta na Pražském hradě / New findings on the remains from graves K1 and K2 from the St. Vitus Rotunda at Prague Castle
Milena Bravermanová – Miluše Dobisíková – Jan Frolík – Sylva Kaupová – Petra Stránská – Ivo Světlík – Daniel Vaněk – Petr Velemínský – Jitka Votrubová
Archeologické rozhledy LXX (2018), 260-293
Nové publikace
Archeologické rozhledy LXX (2018), 294-304

Archeologické rozhledy LXX (2018) - 3

Editorial / Úvod
Archeologické rozhledy LXX (2018), 307-308
Doubting radiocarbon dating from in-slag charcoal: five thousand years of iron production at Wetzlar-Dalheim? / Pochybné radiokarbonové datování z dřevěného uhlí uvízlého ve strusce: pět tisíc let železářské výroby ve Wetzlar-Dalheim?
Guntram Gassmann – Andreas Schäfer
Archeologické rozhledy LXX (2018), 309-327
Two iron technology diffusion routes in Eastern Europe / Dvě trasy šíření znalosti zpracování železa ve východní Evropě
Vladimir I. Zavyalov – Nataliya N. Terekhova
Archeologické rozhledy LXX (2018), 328-334
The early iron metallurgy in the Siberian Arctic / Raná metalurgie železa v sibiřské Arktidě
Evgeny Vodyasov
Archeologické rozhledy LXX (2018), 335-347
New light on old iron: recent work on Iron Age iron production, consumption and deposition in Britain / Staré železo v novém světle: nejnovější studie výroby, spotřeby a deponování železa v době železné v Británii
Peter Halkon – Zechariah Jinks-Fredrick
Archeologické rozhledy LXX (2018), 348-362
Milanówek/Falęcin – a settlement of iron-smelters from the Late Antiquity / Milanówek-Falęcin – sídliště hutníků železa z doby římské
Marcin Woźniak
Archeologické rozhledy LXX (2018), 363-380
Before or after? Stratigraphic relations of Iron Age slag-pit furnaces in the Mazovian Centre of Metallurgy / Před nebo po? Stratigrafické vztahy pecí se zahloubenou nístějí z doby železné v Mazovském metalurgickém centru
Robert Janiszewski
Archeologické rozhledy LXX (2018), 381-390
Socio-economic determinants of iron production on Polish lands during antiquity. The phenomenon of metallurgical smelting centres of the Przeworsk culture / Socioekonomické determinanty výroby železa na polských územích v době římské. Fenomén hutnických center převorské kultury
Szymon Orzechowski
Archeologické rozhledy LXX (2018), 391-403
Early medieval iron bloomery centre at Zamárdi (Hungary). Complex archaeometrical examinations of the slags / Raně středověké hutnické centrum v Zamárdi (Maďarsko). Komplexní archeometrický průzkum strusek
Béla Török – Zsolt Gallina – Árpád Kovács – Ferenc Kristály
Archeologické rozhledy LXX (2018), 404-420
The haizeola and the origins of the ‘Catalan method’. The medieval iron metallurgy culture in the Pyrenees / Haizeola a počátky „katalánské metody“. Středověká metalurgie železa v Pyrenejích
Mercedes Urteaga – Xabier Alberdi – Iosu Etxezarraga – Fernando Martín Suquía – Mertxe Urkiola – Jose Luis Ugarte
Archeologické rozhledy LXX (2018), 421-434
Slag-pit bloomery furnace of the Tarchalice type. Reconstruction and experimental research / Pece se zahloubenou nístějí typu Tarchalice. Rekonstrukce a experimentální výzkum
Paweł Madera – Dariusz Kik – Ireneusz Suliga
Archeologické rozhledy LXX (2018), 435-449
Modelling of bloomery processes in a medieval Russian furnace / Modelování procesu přímé výroby železa v ruské středověké peci
Vladimir I. Zavyalov
Archeologické rozhledy LXX (2018), 450-456
The manufacturing technology of a pattern-welded knife from Kobilić (Republic of Croatia) / Technologie výroby damaskovaného nože z Kobilić (Chorvatsko)
Ádám Thiele
Archeologické rozhledy LXX (2018), 457-467
Metallographic examination of four 7th–8th century long-blade weapons from Želovce (Slovakia) / Metalografické rozbory čtyř dlouhých sečných zbraní ze 7.–8. století ze Želovců (Slovensko)
Jiří Hošek – Márk Haramza
Archeologické rozhledy LXX (2018), 468-482
Multi-phase microstructures in Anatolian Seljuks iron-steel objects: classification and production techniques / Vícefázové mikrostruktury anatolských železo-ocelových předmětů z období rúmského sultanátu: klasifikace a výrobní techniky
Ümit Güder – Cemal Cem Taşan – Alptekin Yavaş
Archeologické rozhledy LXX (2018), 483-493
Nové publikace / New publications
Archeologické rozhledy LXX (2018), 494-504

 

Archeologické rozhledy LXX (2018) - 4