Archeologické rozhledy

Archeologické rozhledy

Journal of reviewed articles, founded 1949, focused on the history of Man and his material culture, environmental changes or modern methods of archaeology, especially in the region of Central Europe, publishes brief original studies, contributions and discussions, reviews of Czech and foreign literature.

The journal Archeologické Rozhledy is indexed and abstracted in SCOPUS, ERIH PLUS and Arts and Humanities Citation Index and Current Contents/Arts and Humanities (Web of Science®) by Thomson Reuters.

Archeologické rozhledy LXXIII (2021)

Display

Archeologické rozhledy LXXIII (2021) - 1

Archeologické rozhledy LXXII (2020)

Display

Archeologické rozhledy LXXII (2020) - 1

Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Nezabylic v severozápadních Čechách. Ke konstrukcím komorových hrobů mladšího eneolitu ve střední Evropě / A Corded Ware culture grave from Nezabylice in northwestern Bohemia. On the construction of chamber graves in the Late Eneolithic in Central Europe
Miroslav Dobeš – Petr Limburský – Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 3-25
Metalický depot z doby popelnicových polí z Babího lomu u Svinošic (okr. Blansko) a výpověď jeho kulturně-chronologického, sémantického a environmentálního kontextu / An Urnfield period metal hoard from ‘Babí lom’ ridge near Svinošice (south Moravia) and the contribution of its culturally-chronological, semantic and environmental context
Milan Salaš – Tereza Šálková – Petra Houfková – Matěj Kmošek
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 26-66
Paleodemografická interpretace kosterních souborů minulých populací: nové hodnocení raně středověkých pohřebišť u 3. a 6. kostela v Mikulčicích / Palaeodemographic interpretation of skeletal assemblages of past populations: a new evaluation of early medieval cemeteries at the 3rd and 6th churches in Mikulčice
Eliška Zazvonilová – Petr Velemínský – Jaroslav Brůžek
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 67-101
Středověké sídliště u Suchomast na Berounsku: k proměnám sídelní struktury a práci s neželeznými kovy ve venkovském prostředí / A medieval settlement near Suchomasty in the Beroun district, Central Bohemia: on the transformation of settlement structures and non-ferrous metallurgy in the rural environment
Ivo Štefan – Jan Zavřel – Pavel Taibl
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 102-145
New publications
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 146-160

Archeologické rozhledy LXXII (2020) - 2

How do they fit together? A case study of Neolithic pottery typology and radiocarbon chronology / Jak to do sebe zapadá? Případová studie keramické typologie neolitu a radiokarbonového datování
František Trampota – Petr Květina
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 163-193
Hrob s kamennou konstrukcí ze střední doby bronzové z Mikulova / A grave with a stone construction from the Middle Bronze Age from Mikulov, south Moravia
Klára Šabatová – David Parma – František Trampota – Ivana Jarošová – Ludmila Kaňáková – Antonín Přichystal – Lenka Vargová – Kateřina Vymazalová
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 194-237
On the chronology of the Late Pre-Roman Iron Age in eastern Germania in the light of selected types of brooches / K chronologii pozdní doby předřímské ve východní části Germánie prizmatem vybraných typů spon
Piotr Łuczkiewicz
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 238-259
A child burial with a necklace from the Triangle cemetery in Prague-Střešovice / Dětský pohřeb s náhrdelníkem z pohřebiště Triangl v Praze-Střešovicích
Drahomíra Frolíková – Estelle Ottenwelter – Ludmila Barčáková
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 260-290
New publications
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 291-307

Archeologické rozhledy LXXII (2020) - 3

Millennia of continuity in the votive behaviour of Europeans. The testimony of tools for determining the value of metal / Tisíciletá kontinuita votivního chování Evropanů. Svědectví nástrojů k určení jakosti kovu
Martin Ježek
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 311-348
Nový výzkum pravěkých těžebních polí na Bílém kameni u Sázavy, okr. Benešov / New excavation of the prehistoric mining fields at Bílý kámen near Sázava, Central Bohemia
Pavel Burgert – Antonín Přichystal – Tereza Davidová
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 349-378
Neolithic ceramic figurines. Several approaches to analytical study of the ceramic artefacts perceived as cultural heritage / Neolitické keramické plastiky. Několik možností analytického studia památkově cenných keramických artefaktů
Ludmila Kaňáková – David Hons – Vojtěch Nosek – Peter Tóth – Patrik Urban
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 379-409
Reflection of actions: The Late Bronze Age hoard from Moravička Sela, north-western Croatia / Ohlas činů: Depot z mladší doby bronzové z lokality Moraviška Sela, severozápadní Chorvatsko
Martina Blečić Kavur – Boris Kavur – Ranko Starac
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 410-426
New findings about the arrangement of internal buildings in La Tène quadrangular enclosures in Bohemia based on the example of the site of Markvartice, East Bohemia / Nové poznatky k organizaci vnitřní zástavby laténských čtyřúhelníkových valových areálů v Čechách na příkladu lokality Markvartice, okr. Jičín
Tomáš Mangel – Peter Milo – Tomáš Tencer – Tereza Jošková
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 427-449
A third medieval bridge on Lake Lednica, Greater Poland / Třetí středověký most na Lednickém jezeře
Andrzej Pydyn – Mateusz Popek
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 450-469
New publications
Archeologické rozhledy LXXII (2020), 470-476

Archeologické rozhledy LXXII (2020) - 4

Archeologické rozhledy LXXI (2019)

Display

Archeologické rozhledy LXXI (2019) - 1

Pohřbívání v závěru starší doby bronzové na Moravě: chronologie, typologie a absolutní data / Burial customs at the end of the Early Bronze Age in Moravia: chronology, typology and absolute dates
Klára Šabatová – David Parma
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 3-26
Bronzová ochranná zbroj doby popelnicových polí na Moravě a příspěvek k technologii bronzových pancířů / Urnfield period bronze protective armour in Moravia and a contribution to the understanding of bronze cuirasses technology
Milan Salaš – Šárka Msallamová
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 27-44
Towards direct casting: Archaeometallurgical insight into a bronze mould from Elgiszewo, Poland, 900–700 BC / K přímému odlévání: bronzová licí forma z Elgiszewa, Polsko, 900–700 př. n. l.
Łukasz Kowalski – Aldona Garbacz-Klempka – Jacek Gackowski – Dominik Ścibior – Małgorzata Perek-Nowak – Kamil Adamczak – Piotr Długosz
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 45-66
Considérations sur la signification et l’origine de la fibule-pectoral de Želenice en Bohême / Úvahy o významu a původu spony ze Želenic
Venceslas Kruta
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 67-81
Pár zlacených ostruh od hradu Zítkova u Chocně ve východních Čechách / A pair of gold-plated spurs from Zítkov Castle near Choceň in east Bohemia
Petr Žákovský – David Vích
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 82-104
Česká archeologie pod jhem nacismu ve světle interetnických vztahů / Czech archaeology under the yoke of Nazism in light of interethnic relations
Martin Oliva – Petr Kostrhun
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 105-137
New publications
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 138-152

Archeologické rozhledy LXXI (2019) - 2

Meteoritic iron artefacts redux / Opět o artefaktech z meteoritického železa
Vladimir I. Zavyalov – Nataliya N. Terekhova
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 155-167
Raná fáze staršího (baalberského) stupně kultury nálevkovitých pohárů na východě Čech: sídelní areál Štítary, okr. Kolín / The early part of the early (Baalberge) stage of the Funnel Beaker culture in east Bohemia: the settlement in Štítary
Milan Zápotocký – Drahomíra Malyková – René Kyselý
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 168-240
Nové poznatky o stravě mužů z kumulace lidských ostatků K7/90 na Cezavách u Blučiny v mladší době bronzové / New findings about the diet of males from the Late Bronze Age accumulation of human skeletons K7/90 from Cezavy near Blučina, south Moravia
Sylva Drtikolová Kaupová – Milan Salaš – Ivana Jarošová – Katharina Rebay-Salisbury – Barbara Rendl – Fabian Kanz
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 241-266
Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožně? Hliněná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky / Webgewichte oder Feuerböcke? Tongewichte vom jungbronzezeitlichen Siedlungsareal bei Březnice (Kr. Tábor) aus der Sicht der Archäologie und Archäobotanik
Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Tereza Šálková – Martin Kuna
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 267-308
Dendrochronology vs. dating of complex stratigraphic sequences. The example of medieval Wrocław / Dendrochronologie a datování komplikovaných souvrství. Příklad ze středověké Vratislavi
Marek Krąpiec – Jerzy Piekalski
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 309-326
New publications
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 327-342

Archeologické rozhledy LXXI (2019) - 3

Magdalenian with microlithic triangles revisited: the case of the Hranice na Moravě III – Velká Kobylanka site (Přerov district, Czech Republic) / Znovu k magdalénienu s mikrolitickými trojúhelníky: případ Hranic III – Velké Kobylanky (okres Přerov)
Martin Moník – Vít Záhorák – Jiří Drozd – Veronika Němcová
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 347-372
Mining and processing of the Stránská skála-type chert during the Late Neolithic and Early Eneolithic periods / Těžba a zpracovávání rohovce typu Stránská skála v období mladého neolitu až starého eneolitu
Jaroslav Bartík – Petr Škrdla – Lubomír Šebela – Antonín Přichystal – Ladislav Nejman
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 373-417
Deux représentations en images de l’année celtique: la cruche de Brno-Maloměřice et le vase des taureaux de Numance / Dvojí zobrazení keltského roku: konvice z Brna-Maloměřic a nádoba s býky z Numancie
Venceslas Kruta
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 418-434
The pottery from the early medieval settlement at Pellendorf / Gaweinstal (Lower Austria) and its relationship to the Great Moravian sites on the River March / Keramika z raně středověkého sídliště v Pellendorf / Gaweinstal (Dolní Rakousko) a její vztah k velkomoravským lokalitám
na řece Moravě

Karin Kühtreiber
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 435-474
Stříbrná Praha. Výsledky analýz raně středověkých archeometalurgických nálezů z Malé Strany / Silver Prague. The results of analyses of early medieval archaeometallurgical finds from the Lesser Quarter
Jan Zavřel – Jarmila Čiháková
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 475-528
Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze / Trends in the consumption of meat and other animal products in medieval Prague
Lenka Kovačiková – Olga Trojánková – Petr Meduna – Petr Starec – Martin Burian – Jarmila Čiháková – Jan Frolík
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 529-552
New publications
Archeologické rozhledy LXXI (2019), 553-564

Archeologické rozhledy LXXI (2019) - 4

Archeologické rozhledy LXX (2018)

Display

Archeologické rozhledy LXX (2018) - 1

Archeologické rozhledy LXX (2018) - 2

Nové poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech / New information on the Neolithic occupation of south Bohemia
Václav Vondrovský – Jiří Bumerl – Petr Šída – Michaela Ptáková – Martin Pták – Ondřej Chvojka
Archeologické rozhledy LXX (2018), 147-194
K depotům měděných žeber ze starší doby bronzové v sídlištním kontextu: Depot z Kučeře (okr. Písek) pohledem archeologie a archeobotaniky / Ein Beitrag zur Problematik der Spangenbarrenhortfunde vom Ende der frühen Bronzezeit im Siedlungskontext. Ein Hortfund von Kučeř (Kr. Písek) in der archäologischen und archäobotanischen Sicht
Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Petra Houfková – Tereza Šálková
Archeologické rozhledy LXX (2018), 195-238
Intentionally broken vessels in Celtic graves. Evidence of funerary rites in the La Tène period / Intencionálne rozbité nádoby v keltských hroboch. Doklad pohrebných rituálov v dobe laténskej
Dominik Repka
Archeologické rozhledy LXX (2018), 239-259
Nové poznatky o ostatcích z hrobů K1 a K2 z rotundy sv. Víta na Pražském hradě / New findings on the remains from graves K1 and K2 from the St. Vitus Rotunda at Prague Castle
Milena Bravermanová – Miluše Dobisíková – Jan Frolík – Sylva Kaupová – Petra Stránská – Ivo Světlík – Daniel Vaněk – Petr Velemínský – Jitka Votrubová
Archeologické rozhledy LXX (2018), 260-293
New publications
Archeologické rozhledy LXX (2018), 294-304

Archeologické rozhledy LXX (2018) - 3

Editorial / Úvod
Archeologické rozhledy LXX (2018), 307-308
Doubting radiocarbon dating from in-slag charcoal: five thousand years of iron production at Wetzlar-Dalheim? / Pochybné radiokarbonové datování z dřevěného uhlí uvízlého ve strusce: pět tisíc let železářské výroby ve Wetzlar-Dalheim?
Guntram Gassmann – Andreas Schäfer
Archeologické rozhledy LXX (2018), 309-327
Two iron technology diffusion routes in Eastern Europe / Dvě trasy šíření znalosti zpracování železa ve východní Evropě
Vladimir I. Zavyalov – Nataliya N. Terekhova
Archeologické rozhledy LXX (2018), 328-334
The early iron metallurgy in the Siberian Arctic / Raná metalurgie železa v sibiřské Arktidě
Evgeny Vodyasov
Archeologické rozhledy LXX (2018), 335-347
New light on old iron: recent work on Iron Age iron production, consumption and deposition in Britain / Staré železo v novém světle: nejnovější studie výroby, spotřeby a deponování železa v době železné v Británii
Peter Halkon – Zechariah Jinks-Fredrick
Archeologické rozhledy LXX (2018), 348-362
Milanówek/Falęcin – a settlement of iron-smelters from the Late Antiquity / Milanówek-Falęcin – sídliště hutníků železa z doby římské
Marcin Woźniak
Archeologické rozhledy LXX (2018), 363-380
Before or after? Stratigraphic relations of Iron Age slag-pit furnaces in the Mazovian Centre of Metallurgy / Před nebo po? Stratigrafické vztahy pecí se zahloubenou nístějí z doby železné v Mazovském metalurgickém centru
Robert Janiszewski
Archeologické rozhledy LXX (2018), 381-390
Socio-economic determinants of iron production on Polish lands during antiquity. The phenomenon of metallurgical smelting centres of the Przeworsk culture / Socioekonomické determinanty výroby železa na polských územích v době římské. Fenomén hutnických center převorské kultury
Szymon Orzechowski
Archeologické rozhledy LXX (2018), 391-403
Early medieval iron bloomery centre at Zamárdi (Hungary). Complex archaeometrical examinations of the slags / Raně středověké hutnické centrum v Zamárdi (Maďarsko). Komplexní archeometrický průzkum strusek
Béla Török – Zsolt Gallina – Árpád Kovács – Ferenc Kristály
Archeologické rozhledy LXX (2018), 404-420
The haizeola and the origins of the ‘Catalan method’. The medieval iron metallurgy culture in the Pyrenees / Haizeola a počátky „katalánské metody“. Středověká metalurgie železa v Pyrenejích
Mercedes Urteaga – Xabier Alberdi – Iosu Etxezarraga – Fernando Martín Suquía – Mertxe Urkiola – Jose Luis Ugarte
Archeologické rozhledy LXX (2018), 421-434
Slag-pit bloomery furnace of the Tarchalice type. Reconstruction and experimental research / Pece se zahloubenou nístějí typu Tarchalice. Rekonstrukce a experimentální výzkum
Paweł Madera – Dariusz Kik – Ireneusz Suliga
Archeologické rozhledy LXX (2018), 435-449
Modelling of bloomery processes in a medieval Russian furnace / Modelování procesu přímé výroby železa v ruské středověké peci
Vladimir I. Zavyalov
Archeologické rozhledy LXX (2018), 450-456
The manufacturing technology of a pattern-welded knife from Kobilić (Republic of Croatia) / Technologie výroby damaskovaného nože z Kobilić (Chorvatsko)
Ádám Thiele
Archeologické rozhledy LXX (2018), 457-467
Metallographic examination of four 7th–8th century long-blade weapons from Želovce (Slovakia) / Metalografické rozbory čtyř dlouhých sečných zbraní ze 7.–8. století ze Želovců (Slovensko)
Jiří Hošek – Márk Haramza
Archeologické rozhledy LXX (2018), 468-482
Multi-phase microstructures in Anatolian Seljuks iron-steel objects: classification and production techniques / Vícefázové mikrostruktury anatolských železo-ocelových předmětů z období rúmského sultanátu: klasifikace a výrobní techniky
Ümit Güder – Cemal Cem Taşan – Alptekin Yavaş
Archeologické rozhledy LXX (2018), 483-493
New publications
Archeologické rozhledy LXX (2018), 494-504

 

Archeologické rozhledy LXX (2018) - 4