Archeologické rozhledy

 

Archeologické rozhledy LXXIII (2021) / 2

Tomasz Boroń – Małgorzata Winiarska-Kabacińska: Flint manufacturing of the Globular Amphorae culture at the site Wilczyce 10 (Lesser Poland) in the context of inventories from the neighbouring areas / Výroba štípané industrie v kultuře kulovitých amfor na stanici Wilczyce 10 (Malopolsko) v kontextu litických inventářů ze sousedních oblastí, Archeologické rozhledy LXXXIII (2021), 163-199.

Małgorzata Kot – Grzegorz Czajka – Elżbieta Jaskulska – Marcin Szeliga – Bartosz Kontny – Adrian Marciszak – Michał Mazur – Michał Wojenka: Sepulchral use of caves in Lusatian culture: Evidence from the Sąspówka Valley in the Polish Jura / Pohřební využití jeskyní v lužické kultuře: nálezy z údolí Sąspówka v Polské Juře, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 200-227.

Hana Čižmářová: Současný stav poznání skleněného šperku doby laténské na Moravě / The current state of knowledge of La Tène glass ornaments in Moravia, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 228-258.

Kateřina Tomková – Natalie Venclová – Šárka Křížová – Tomáš Vaculovič – Veronika Faltusová: Sklo z doby stěhování národů ze Záluží u Čelákovic: archeologie a archeometrie / Migration period glass from Záluží (Central Bohemia): archaeology and archaeometry. Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 259-292.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 293-312.

Archeologické rozhledy LXXIII (2021) / 1

Miroslav Šmíd a kol.: Sídliště a pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů v Dambořicích, okr. Hodonín. Příspěvek k poznání pohřebišť s pohřby v natažené poloze / A Funnel Beaker settlement and cemetery in Dambořice, South Moravia. A contribution to knowledge of cemeteries with burials in an extended position, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 3-47.

Eszter Fejér: Neue und wiederentdeckte Griffzungendolche mit Ringabschluss. Die Verbreitung einer spätbronzezeitlichen Innovation in Mitteleuropa / New and rediscovered tanged daggers with ring-shaped handle tip. The spread of a Late Bronze Age innovation in Central Europe, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 48-71.

Vladimír Varsik – Ľudmila Illášová – Ján Štubňa: Koráliky z germánskej rezidencie v Cíferi-Páci (juhozápadné Slovensko) / Beads from the Germanic residence at Cífer-Pác (southwest Slovakia), Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 72-101.

Pavel Drnovský – Petr Hejhal – Erika Průchová: Novověký vojenský tábor jako archeologická lokalita. Výzkum polního ležení v Semonicích u Jaroměře (okr. Náchod) / An Early Modern military camp as an archaeological site. The excavation of the field camp in Jaroměř–Semonice (northeast Bohemia), Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 102-141.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 142-160.

Archeologické rozhledy LXXII (2020) / 4

Eduard Droberjar: Marcomannic wars and new Roman period discoveries in Jevíčko (West Moravia/East Bohemia) / Markomanské války a nové římské objevy v Jevíčku (okr. Svitavy), Archeologické rozhledy LXXII (2020), 479–522.

Nela Doláková a kol.: Vývoj interakce přírodního prostředí a subsistenční strategie raně středověké společnosti: Pohansko u Břeclavi a okolí / Development of interaction of the environment and the subsistence strategy of early medieval society: Pohansko near Břeclav and surroundings, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 523-572.

Aleksandra Pankiewicz – Sylwia Siemianowska: Early medieval large glass beads from Poland: utilitarian and social functions / Velké skleněné korále v raně středověkém Polsku: užitková a sociální funkce, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 573-606.

Jan Kypta a kol.: K stavebním proměnám venkovského domu v pozdním středověku a raném novověku: příklad ze Zbečna u Křivoklátu / Structural changes of a rural house in the Late Middle Ages and Early Modern period: An example from Zbečno, Central Bohemia, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 607-648.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 649-655.

Archeologické rozhledy LXXII (2020) / 3

Martin Ježek: Millennia of continuity in the votive behaviour of Europeans. The testimony of tools for determining the value of metal / Tisíciletá kontinuita votivního chování Evropanů. Svědectví nástrojů k určení jakosti kovu, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 311-348.

Pavel Burgert – Antonín Přichystal – Tereza Davidová: Nový výzkum pravěkých těžebních polí na Bílém kameni u Sázavy, okr. Benešov / New excavation of the prehistoric mining fields at Bílý kámen near Sázava, Central Bohemia, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 349-378.

Ludmila Kaňáková a kol: Neolithic ceramic figurines. Several approaches to analytical study of the ceramic artefacts perceived as cultural heritage / Neolitické keramické plastiky. Několik možností analytického studia památkově cenných keramických artefaktů, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 379-409.

Martina Blečić Kavur – Boris Kavur – Ranko Starac: Reflection of actions: The Late Bronze Age hoard from Moravička Sela, north-western Croatia / Ohlas činů: Depot z mladší doby bronzové z lokality Moraviška Sela, severozápadní Chorvatsko, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 410-426.

Tomáš Mangel a kol.: New findings about the arrangement of internal buildings in La Tène quadrangular enclosures in Bohemia based on the example of the site of Markvartice, East Bohemia / Nové poznatky k organizaci vnitřní zástavby laténských čtyřúhelníkových valových areálů v Čechách na příkladu lokality Markvartice, okr. Jičín, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 427-449.

Andrzej Pydyn – Mateusz Popek: A third medieval bridge on Lake Lednica, Greater Poland / Třetí středověký most na Lednickém jezeře, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 450-469.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 470-476.

Archeologické rozhledy LXXII (2020) / 2

František Trampota – Petr Květina: How do they fit together? A case study of Neolithic pottery typology and radiocarbon chronology / Jak to do sebe zapadá? Případová studie keramické typologie neolitu a radiokarbonového datování, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 163–193.

Klára Šabatová – David Parma – František Trampota – Ivana Jarošová – Ludmila Kaňáková – Antonín Přichystal – Lenka Vargová – Kateřina Vymazalová: Hrob s kamennou konstrukcí ze střední doby bronzové z Mikulova / A grave with a stone construction from the Middle Bronze Age from Mikulov, south Moravia, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 194–237.

Piotr Łuczkiewicz: On the chronology of the Late Pre-Roman Iron Age in eastern Germania in the light of selected types of brooches / K chronologii pozdní doby předřímské ve východní části Germánie prizmatem vybraných typů spon, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 238-259.

Drahomíra Frolíková – Estelle Ottenwelter – Ludmila Barčáková: A child burial with a necklace from the Triangle cemetery in Prague-Střešovice / Dětský pohřeb s náhrdelníkem z pohřebiště Triangl v Praze-Střešovicích, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 260–290.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 291–307.

Archeologické rozhledy LXXII (2020) / 1

Miroslav Dobeš – Petr Limburský – Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska: Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Nezabylic v severozápadních Čechách. Ke konstrukcím komorových hrobů mladšího eneolitu ve střední Evropě / A Corded Ware culture grave from Nezabylice in northwestern Bohemia. On the construction of chamber graves in the Late Eneolithic in Central Europe, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 3-25.

Milan Salaš – Tereza Šálková – Petra Houfková – Matěj Kmošek: Metalický depot z doby popelnicových polí z Babího lomu u Svinošic (okr. Blansko) a výpověď jeho kulturně-chronologického, sémantického a environmentálního kontextu / An Urnfield period metal hoard from ‘Babí lom’ ridge near Svinošice (south Moravia) and the contribution of its culturally-chronological, semantic and environmental context, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 26-66.

Eliška Zazvonilová – Petr Velemínský – Jaroslav Brůžek: Paleodemografická interpretace kosterních souborů minulých populací: nové hodnocení raně středověkých pohřebišť u 3. a 6. kostela v Mikulčicích / Palaeodemographic interpretation of skeletal assemblages of past populations: a new evaluation of early medieval cemeteries at the 3rd and 6th churches in Mikulčice, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 67-101.

Ivo Štefan – Jan Zavřel – Pavel Taibl: Středověké sídliště u Suchomast na Berounsku: k proměnám sídelní struktury a práci s neželeznými kovy ve venkovském prostředí / A medieval settlement near Suchomasty in the Beroun district, Central Bohemia: on the transformation of settlement structures and non-ferrous metallurgy in the rural environment, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 102-145.

Nové publikace / New publications, Archeologické rozhledy LXXII (2020), 146–160.

Archeologické rozhledy LXXI (2019) / 1

Klára Šabatová – David Parma: Pohřbívání v závěru starší doby bronzové na Moravě: chronologie, typologie a absolutní data / Burial customs at the end of the Early Bronze Age in Moravia: chronology, typology and absolute dates, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 3–26.

Milan Salaš – Šárka Msallamová: Bronzová ochranná zbroj doby popelnicových polí na Moravě a příspěvek k technologii bronzových pancířů / Urnfield period bronze protective armour in Moravia and a contribution to the understanding of bronze cuirasses technology, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 27–44.

Łukasz Kowalski – Aldona Garbacz-Klempka – Jacek Gackowski – Dominik Ścibior – Małgorzata Perek-Nowak – Kamil Adamczak – Piotr Długosz: Towards direct casting: Archaeometallurgical insight into a bronze mould from Elgiszewo, Poland, 900–700 BC / K přímému odlévání: bronzová licí forma z Elgiszewa, Polsko, 900–700 př. n. l., Archeologické rozhledy LXXI (2019), 45–66.

Venceslas Kruta: Considérations sur la signification et l’origine de la fibule-pectoral de Želenice en Bohême / Úvahy o významu a původu spony ze Želenic, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 67–81.

Petr Žákovský – David Vích: Pár zlacených ostruh od hradu Zítkova u Chocně ve východních Čechách / A pair of gold-plated spurs from Zítkov Castle near Choceň in east Bohemia, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 82–104.

Martin Oliva – Petr Kostrhun: Česká archeologie pod jhem nacismu ve světle interetnických vztahů / Czech archaeology under the yoke of Nazism in light of interethnic relations, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 105–137.

Nové publikace, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 138–152.

Archeologické rozhledy LXXI (2019) / 2

Vladimir I. Zavyalov – Nataliya N. Terekhova: Meteoritic iron artefacts redux / Opět o artefaktech z meteoritického železa, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 155-167.

Milan Zápotocký – Drahomíra Malyková – René Kyselý: Raná fáze staršího (baalberského) stupně kultury nálevkovitých pohárů na východě Čech: sídelní areál Štítary, okr. Kolín / The early part of the early (Baalberge) stage of the Funnel Beaker culture in east Bohemia: the settlement in Štítary, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 168-240.

Sylva Drtikolová Kaupová – Milan Salaš – Ivana Jarošová – Katharina Rebay-Salisbury – Barbara Rendl – Fabian Kanz: Nové poznatky o stravě mužů z kumulace lidských ostatků K7/90 na Cezavách u Blučiny v mladší době bronzové / New findings about the diet of males from the Late Bronze Age accumulation of human skeletons K7/90 from Cezavy near Blučina, south Moravia, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 241-266.

Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Tereza Šálková – Martin Kuna: Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožně? Hliněná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky / Webgewichte oder Feuerböcke? Tongewichte vom jungbronzezeitlichen Siedlungsareal bei Březnice (Kr. Tábor) aus der Sicht der Archäologie und Archäobotanik, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 267-308.

Marek Krąpiec – Jerzy Piekalski: Dendrochronology vs. dating of complex stratigraphic sequences. The example of medieval Wrocław / Dendrochronologie a datování komplikovaných souvrství. Příklad ze středověké Vratislavi, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 309-326.

Nové publikace, Archeologické rozhledy LXXI (2019), 327-342.