Studies in Post-Medieval Archaeology 2 – Material Culture From the End of the 15th Century and its Reflection in Archaeological, Written and Iconographic Sources

Žegklitz, Jaromír ed.: Studies in Post-Medieval Archaeology 2 – Material Culture From the End of the 15th Century and its Reflection in Archaeological, Written and Iconographic Sources. Praha: Archaia Praha o.p.s., 2007. 412 s. s obr. a tab., anglicky, rés. čes. a něm. bez ISBN
Sborník textů z konference Forum Archaeologiae Post-Mediaevalis pořádané v roce 2006 společností Archaia Praha o. p. s. navazuje na první číslo, vydané pod stejným názvem Archeologickým ústavem v Praze v roce 1990. Jak napovídá již samotný podtitul (Hmotná kultura od konce 15. století a její odraz v archeologických, písemných a ikonografických pramenech), je obsah tohoto svazku poměrně pestrý. Jediný čistě historicky orientovaný příspěvek si všímá možností využití historického místopisu pro potřeby archeologie; konkrétní přínos místopisného studia pak ilustruje příspěvek věnovaný výzkumu raně novověké zvonařské dílny v Praze. Výrobních objektů, resp. celých výrobních areálů si všímají i dva další texty (novověká cihelna v Jaroměři, renesanční sklárna v Broumech). Další příspěvky jsou zaměřeny na zhodnocení výzkumů jak rozsáhlejších lokalit (nádvoří jezuitské koleje v Kutné Hoře, dům zbrojního písaře na Pražském hradě, opevnění Hradce Králové, zaniklá vesnice Horní Víska apod.), tak i jednotlivých objektů (odpadní jímka z pražské Malé Strany, studna v Rakovníku). Další skupina článků si pak všímá jednotlivých artefaktů či celých nálezových souborů (sklo, kachle, dýmky, novokřtěnské fajánse).

Objednávky na adrese:
Archaia Praha, o.p.s.
Truhlářská 20 110 00 Praha 1
tel. 605 082 963; e-mail: zegklitz@archaia.cz