Castellologica Bohemica

Castellologica Bohemica

Collected papers edited in collaboration with number of other partners at intervals of approximately 18 months. The journal was flunder in 1989 and is devoted to the investigation and analysis of Mediaeval and Postmedieaval fortified and encastelled structures, mainly castles, fortresses, fortified churches and town fortifications. To date twelve volumes have been published.

From the fourteenth volume, the journal will be published by the Department of Archaeology, University of West Bohemia in Pilsen: www.kar.zcu.cz/castellologica.php

Castellologica Bohemica 12

Zobrazit

Castellologica Bohemica 12
• Author:
• ISBN:
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. – Společnost přátel starožitostí
• Publishing Year:
2010
• Pages:
655 pp. with figs.
• Language:
Czech, German and English resume

CONTENTS

STUDIE

Karel Sklenář: Františka Petery Rohoznického „seznamy hradů a hrádků v Čechách“ (1865–1867 – „Verzeichnisse der Burgen und Bergschlösser in Böhmen“ von František Petera Rohoznický (1865–67) 9–23
Daniel Kovář: Středověké fortifikace v povodí Vltavy na jižním Českokrumlovsku – Mittelalterliche Fortifikationen im Flussgebiet der Moldau südlich von Böhmisch Krumau 25–53
Daniel Kovář: Panská sídla nejnižší kvalitativní úrovně v raném novověku na Českobudějovicku – Herrensitze des niedrigsten Qualitätsniveaus der Frühen Neuzeit in der Gebiet von České Budějovice 55–68

Z EVROPSKÉ KASTELLOLOGIE

Tomasz Olszacki: Hrad ve městě Koło na pozadí problematiky staveb pravděpodobně založených Přemyslovci v Polsku – Die Burg in Kolo im Hintergrund der von Přemysliden in Polen wahrscheinlich gegründeten Burgen 69–77
Geoffrey Stell: Scottish castellology and castellologists: A brief historical introduction – Skotská kastellologie a kastellologové. Stručný historický úvod 79–88
Ieva Ose: Pläne der Befestigungen Lettlands und Böhmens aus dem 17.–18. Jahrhundert im Kriegsarchiv in Stockholm – Plány opevnění v Lotyšsku a Čechách ze 17.–18. století ve Válečném archivu v Stockholmu 89–98

MONOGRAFIE

František Záruba: Capella regia – kaple Všech svatých na Pražském hradě – Capella regia – Die Allerheiligen-Kapelle auf der Prager Burg 99–135
Josef Matiášek: Barbakán Pražského hradu. Rekonstrukce vývoje na základě archeologického výzkumu v roce 2007 – Barbakane der Prager Burg Rekonstruktion der Entwicklung aufgrund der archäologischen Forschung im Jahre 2007 137–150
Zdeněk Procházka: Hrad Švamberk-Krasíkov, kapitoly z dějin a stavební historie významného západočeského hradu – Die Burg Švamberk-Krasíkov. Kapitel aus der Historie und Baugeschichte einer bedeutenden westböhmischen Burg 151–191
Jan Anderle – Zdeněk Procházka: Dějiny a stavební vývoj kaple a hrobky na hradě Švamberku-Krasíkově – Geschichte und Bauentwicklung der Kapelle und Gruft auf der Burg Švamberk-Krasíkov 193–236
Ivan Lehký – Milan Sýkora: Nové poznatky o stavební podobě hradu Oltářík – Neue Erkenntnisse von der Baugestaltung der Burg Oltařík 237–254
Vilém Knoll – Jiří Úlovec: Historie hradu a zámku Liebenstein v Libé – Geschichte der Burg und des Schlosses Liebenstein in Libá 255–291
Filip Kasl: Předhradí hradu Libštejna – geodetické zaměření a povrchový průzkum – Die Vorburg der Burg Libštejn. Geodetische Vermessung und Oberflächenuntersuchung 293–304
Jakub Hronek – Jiří Dohnal: Poznatky komplexního geofyzikálního průzkumu předhradí hradu Libštejna – Results of the complex geophysical survey on the castle-bailey of the Libštejn castle 305–318
David Vích: Neznámá vrcholně středověká fortifikace na k. ú. Lanšperk – Unbekannte hochmittelalterliche Fortifikation im Katastralgebiet Lanšperk 319–343
Jiří Jánský: Dobytí hradů Rýzmberka a Starého Herštejna domažlickými husity v květnu roku 1421 – Eroberung der Burgen Rýzmberk und Starý Herštejn durch die Hussiten von Domažlice im Mai des Jahres 1421 345–358
Dalibor Janiš – Radim Vrla: Hrad Komňa (Zuvačov) – jeho historie a stavební podoba – Die Burg Komňa (Zuvačov)– ihre Geschichte und Baugestaltung 359–368
Vratislav Ryšavý: Stavba tzv. Dolního nebo Nového zámku v Bečově nad Teplou – Bau des sog. Niederen oder Neuen Schlosses in Bečov a. d. Teplá 369–384
Josef Hložek – Roman Křivánek – Milan Procházka: Komplexní nedestruktivní archeologický výzkum tvrziště Hřebeč (Tasov) okr. Kladno – Komplexe nichtdestruktive archäologische Untersuchung der Festenanlage Hřebeč Tasov Bezirk Kladno 385–396
Jaroslav Panáček – František Gabriel: Tvrz v Ladech u České Lípy – Die Feste in Lada bei Česká Lípa 397–401
Anna Mezuliáníková: Povrchový průzkum tvrziště Skomelno, okr. Rokycany – Field survey of the Skomelno stronghold (Rokycany district) 403–414
Lucie Černá – Pavel Staněk – Antonín Zůbek: Hrádek Rumberk – archeologický výzkum v roce 2009 – Burg Rumberk – archäologische Ausgrabungen im Jahre 2009 415–452

MILITARIA

Sylwester Chmielowiec – Vojtěch Kašpar: K pochopení výskytu tzv. zbroje „posměšné“ či „bizarní“ a fenoménu „komična“ ve středověkém umění. Pokus o načrtnutí problematiky na základě ikonografických pramenů – The notion of the so-called ‘derisive armour’ and the occurrence of the phenomenon of comedy in medieval art. An attempt at depicting the subject based on iconographical sources. 453–476
Dalibor Figeľ – Martin Hložek – Jiří Hošek – Zdeněk Schenk – Petr Žákovský: Interdisciplinární analýza roztržené železné hákovnice z hradu Helfštýn – Interdisciplinary analysis of a damaged arquebus from the Helfštýn Castle 477–488
Lukáš Hlubek: Soubor militárií z rýmařovské tvrze – Ensemble der Militarien aus der Feste in Rýmařov 489–500

KAŽDODENNÍ ŽIVOT

Tomáš Durdík – Zdenka Nemeškalová-Jiroudková: Mincovní nálezy na hradě Ronovci – Münzenfunde auf der Burg Rohovec 501–508
Tomáš Durdík – Petr Juřina – Čeněk Pavlík: Nález zbytků pozdně renesančních kachlových kamen na hradě Buštěhrad – Fund der Relikte eines Kachelofens der späten Renaissance auf der Burg Buštěhrad 509–528

MATERIÁLIE

Jiří Havlice: Hrad Vítkův Kámen – archeologický výzkum v hradním donjonu v roce 2004 – Die Burg Vítkův Kámen. Archäologische Untersuchung im Donjon der Burg im Jahre 2004 529–544
Daniel Kovář: Středověký hrádek u pošumavské Malče (okres Klatovy) – Kleine mittelalterliche Burg bei Maleč unter dem Böhmerwald (Bezirk Klatovy) 545–550
Daniel Kovář: Předhradí hradu Velešína (okr. České Budějovice). Krátká zpráva o povrchovém průzkumu a zaměření středověké lokality – Die Vorburg der Burg Velešín (Bezirk České Budějovice) 551–556
Karel Sklenář: Drobný příspěvek k ikonografii Kokořína v 19. století – Kleiner Beitrag zur Ikonographie der Burg Kokořín im 19. Jahrhundert 557–558
Eva Ulrychová: Keramický soubor ze 13. století z hradu Brada (okr. Jičín) – Das keramische Ensemble des 13. Jahrhunderts aus der Burg Brada (Bezirk Jičín) 559–562
František Musil: Zaniklý zámek v Ostravě-Kunčičkách (Malých Kunčicích) – Das eingegangene Schloss in Ostrau-Klein Kuntschitz 563–566

KRONIKA

Petr Měchura: Životní jubileum Petra Chotěbora 567–572
Jaroslav Panáček: Životní výročí Františka Gabriela 573–577
František Gabriel: Doc. Ing. arch. František Kašička, CSc. pětasedmdesátníkem 579–580
Tomáš Durdík: Životní jubileum PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc. 581–583
Tomáš Durdík: Odešel Josef Morávek (14. 2. 1935 – 25. 12. 2009) 585–586

BIBLIOGRAFICKÁ REFERATIVNÍ A INFORMATIVNÍ SLUŽBA

1. MONOGRAFIE

b. a.: Monastery Ravanica. Senje 2009 587
Azaria Alon: Israel National Parks & Nature Reserves. Carta. Jerusalem 2008 587
Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb O prstenu paní Elišky. Brno 2010 587
Thomas Biller: Die Pfalz Wimpfen. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa Band 24. Regensburg 2010 587–588
Kateřina Blažková – Jana Lomecká – Zdeněk Neústupný: Po stopách zaniklých sídel. Rakovník 2008 588
Martin Bóna: Hrad Čachtice. Bratislava 2009 588
Martin Bóna: Hrad Tematín. Bratislava, b. d. 588–599
Die Burg. Wissenschaftlicher Begleitband zu den Ausstellungen „Burg und Herrschaft“ und „Mythos Burg“. Dresden 2010 589–591
Burg und Herrschaft. Dresden 2010 591
Joseph Decaëns – Adrien Dubois (ed.): Caen castle. A ten centuries old fortress within the town. Caen 2010 591–592
Tomáš Durdík – Jan Vinař – Michal Červenka – Soňa Černocká: Studie na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího přírodního prostředí. 2010 592
Kirstin Eliasen – Erik Bjerre Fisker – Ebbe Hædersdall – Peter Kristiansen – Marianne Goral Krogh – Mogens Vedsø (ed.): Bygnings arkæologiske studier 2006–2008. Odense 2010 592–593
Sabine Felgenhauer-Schmiedt: Hard. Ein Wűstungskomplex bei Thaya im Niederősterreichischen Waldviertel. Archäologische Forschungen in Niederösterreich Band 6. St. Pölten 2008 593
Walther-Gerd Fleck: Waldenburg. Baugeschichte von Burg und Stadt. Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung Reihe D: Europäische Burgen und Schlösser, Heft 8. Braubach am Rhein 2011 593–594
Lorenz Frank – Jens Friedhoff: Marksburg. Geschichte und bauliche entwicklung. Mit Beiträgen von Reinhard Friedrich, Martina Holdorf, Gerhard Wagner und Joachim Zeune. Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung Reihe D: Europäische Burgen und Schlösser, Heft 7. Braubach am Rhein 2008 594
Ivana Fridrichová-Sýkorová (ed.): Ecce homo in memoriam Jan Fridrich. Praha 2010 595
Nikos V. Georgias: Mistra. Athens 2006 594
Václav Girsa – Miloslav Hanzl – Dagmar Michoinová – Tomáš Wizowský: Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace. Praha 2009 595
G. Ulrich Großmann: Die Burgenstraße. Führer zu Burgen und Schlössern von Mannheim bis Prag. Petersberg 2008 595
Nina Günster: Blicke auf die Burg. Nürnberg 2010 595
Jamal A. Haydar: Saladin castle. b. d. 596
Mathias Hensch: Der verlorene Hussenturm. Büchenbach 2009 596
Malgorzata Chorowska – Tomasz Dudziak – Krzystof Jaworski – Artur Kwaśniewski: Zamki i dwory obronne w Sudetach II, Księstwo Jaworskie. Wrocław 2009 596–597
Małgorzata Jackiewicz-Garniec – Mirosław Garniec: Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach. Powiśle, Górne Prusy, Warmia, Mazury. Olsztyn 2009 598
Wolfgang Jahn – Margot Hamm – Evamaria Brockhoff (Hrsg.): Adel in Bayern. Ritter, Grafen, Industriebarone. Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2008. Augsburg 2008 598
Jáchymov. Architektonická perla Krušnohoří. Karlovy Vary 2009 598
Otakar Janovec – Ivana Knotová: Sezimovo Ústí – zánik – vznik – urbanistické proměny města. Sezimovo Ústí 2006 588
Marcela Kalašová: Karel Kramerius, Putování po českých hradech (1814–1818). Praha 2010 598
Václav Kočka: Dějiny Rakovnicka. Rakovník 2009 598–599
Vladimír Kohút – Ivan Staník – Josef Závacký – Oto Makýš: Pasportizácia zrúcanín. Bratislava 2010 599
Kolektiv: Spoznajme problémy zrúcanin 2008. Lietava 2009 599
Kolektiv autorů: Hrad Orlík nad Humpolcem. Humpolec 2010 599–600
Jan Evangelista Konopas: Hrady. Bělá pod Bezdězem 2009 600
Petr Krištuf – Pavel Vařeka (eds.): Opomíjená archeologie 2007–2008 – Neglected Archeology 2007–2008. Plzeň 600
Karel Kuča: Hrady zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu. Praha 2009 600–601
Martin Laimer – Martin Mittermair: Architektur und Kunst, St. Martin in Passeier 12. bis 20. Jahrhundert. St. Martin in Passeier 2007 601
Stefan Leenen: Die Burg Isenberg in Hattingen, Ennepe-Ruhr-Kreis. Frühe Burgen in Westfalen Heft 25. Münster/Westfalen 2009 601
Stefan Leenen – Kai Niederhöfer (ed.): Burgen auf Ruhr. Unterwegs zu 100 Burgen, Schlössern und Herrensitzen in der Ruhregion. Essen 2010 601–602
Stefan Leenen – Stefan Pätzold: Die Brug Blankenstein in Hattingen, Ennepe-Ruhr-Kreis. Frühe Burgen in Westfalen Heft 30. Münster/Westfalen 2009 602
Orest Maciuk: Zamki i twierdze Ukrainy zachodniej. Podróże historyczne. Lwów 2008 602
Anne Müller – Matthias Weinhold: Felsenburgen der Sächsischen Schweiz Neurathen. Winterstein. Arnstein. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa Band 23. Regensburg 2010 602–603
Heinz Müller – Heyko Dehn: Mauern, Türme und Tore an sächsischen Städten. Langenweißbach 2010 603
Werner Murgg: Burgruinen der Steiermark. Fundberichte aus Österreich. Materialhefte B 2. Wien 2009 603
Mythos Burg. Editor G. Ulrich Großmann. Dresden 2010 603–604
David Nicolle: Křižácké hrady ve Svaté zemi 1192–1302. Praha 2009 604
Christian Ottersbach: Frankfurt & Rhein-Main Burgen und Schlösser in und um Aschaffenburg, Darmstadt, Mainz, Taunus und Wetterau. Burgen – Schlösser – Herrensitze Band 4. Petersberg 2010 604–605
Taras Palkov: Zamki Ľvivščini. Istorija ta legendi. Lviv 2007 605
Mathias Piana (ed.): Burgen und Städte der Kreuzzugszeit. Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte 65. Petersberg 2008 605–606
Profesor Alfred Piffl. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Bratislava 2008 606
Volodimir Pšik: Ukripleni mista, zamki, oboronni dvori ta inkasteľovani sakraľni sporudi Ľvivšini XIII–XVIII st. (Katalog – informator). Lviv 2008 606
Peter Purton: A history of early medieval siege c. 450–1200. Woodbridge 2009; A history of late medieval siege c. 1200–1500. Woodbridge 2009 606–609
Vladislav Razím (ed.) Přemyslovské Křivoklátsko. 900 let hradu Křivoklátu. Praha 609–610
Christoph Reichmann: Museum Schloss Linn. Regensburg 2008 610
Ritter, Burgen und Intrigen. Aufruhr 1225! Das mittelalter an Rhein und Ruhr. Verlag Philips von Zabern, LWL-Museum für Archäologie – Westfälisches Landesmuseum Herne. Mainz 2010 610–611
Wolfgang Schwabenicky: Schloss Sachsenburg. Geschichte und Baugeschichte aufgrund archivalischer und bauarchäologischer Untersuchungen. Sachsenburg 2009 611
Gordana Simić – Dragoljub Todorović – Marin Brmbolić – Radojka Zarić: The Monastery of Resava. Belgrade 2007 611
Josef Soukup – Jan Valchář: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu ledečském. Praha 2010 611
Michal Šimkovic: Hrad Dobrá Voda. Stručný sprievodca po zrúcanine hradu. Slovenský skauting. Bratislava 2008 611–612
Michal Šimkovic – Attila Agócs: Hrad Fiľakovo. Stručný sprievodca po zrúcanine hradu. Mesto Fiľakovo. Bratislava 2009 612
Olaf Wagener (ed.): „Vmbringt mit starcken Turnen, Murn“ Ortsbefestigungen im Mittelalter. Beihefte zur Medievistik. Monographien, Editionen, Sammelbände. Herausgegeben von Peter Dinzelbacher. Band 15. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2010 612–613
Jiří Waldhauser: Archeologická tajemství Mladé Boleslavi. Liberec 2009 613
Joachim Zeune: Das hohe Schloss in Füssen. Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa Band 25. Regensburg 2010 613–614

2. PERIODIKA

Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. České Budějovice 2010 614–615
ARX. Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und Südtirol 31. Bozen 2009 615
Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 107/3. Zupthen 2008 615
Burgen und Schlösser 50. Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege. Europäisches Burgeninstitut – Einrichtung der Deutschen Burgenvereinigung. Braubach am Rhein 2009 615–618
Burgen und Schlösser 51. Jahrgang. Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege. Europäisches Burgeninstitut – Einrichtung der Deutschen Burgenvereinigung. Braubach am Rhein 2010 618–619
Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt. Heft 17. Halle/Saale 2008 619–620
Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt. Heft 18. Halle/Saale 2009 620–621
Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt. Heft 19. Halle/Saale 2010 621
Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt. Sonderheft 2010. Elisabeth Schwarze-Neuß: Adelssitze in Sachsen-Anhalt. Halle/Saale 2010 621
Burgenforschung aus Sachsen 21. Langenweißbach 2008 621–622
Burgenforschung aus Sachsen 22. Langenweißbach 2009 622
Burgenforschung aus Sachsen 23. Langenweißbach 2010 622–623
Burgenforschung. Europäisches Correspondenzblatt für interdisziplinäre Castellologie, Band 1. Burgenforschung und Burgendenkmalpflege in Hessen. Marburg an der Lahn 2010 623
Castellum 50. Roma – Castell S. Angelo 2008 623–624
Castellum 51. Roma – Castell S. Angelo 2009 624
Castillos de España LV 149. 2008 624
Castillos de España LV 152 – 153 – 154. 2008–2009 624–625
Castillos de España LVI 156 – 157 – 158 – 159. 2009–2010 625–626
Dějiny staveb 2008. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2008. Plzeň 2009 626
Dějiny staveb 2009. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2009. Plzeň 2010 626–627
EN scientific Bulletin 62. The bastioned fortress in the age of Vauban – Les fortresses bastionnées a ľ âge du Vauban. The Hague 2008 627
EN scientific Bulletin 63. Towers and Smaller Castles – Tours et petits châteaux. The Hague 2009 628
Festungsjournal 34. 2009 628–629
Festungsjournal 35. 2009 629
Festungsjournal 36. 2009 630
Festungsjournal 37. 2010 630
Forschungen zur Burgen und Schlössern 12. Burgenbau im späten Mittelalter II. Register der Bände 1–10. München – Berlin 2009 630–631
Forschungen zur Burgen und Schlössern 13. Die Burg zur Zeit der Renaissance. München – Berlin 2010 631–632
Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka XVI. Plzeň 2005 632–633
Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka XVII. Plzeň 2006 633–634
Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka XVIII. Plzeň 2007 634–635
Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka XIX. Plzeň 2008 635–636
Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka XX. Plzeň 2009 636–637
Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka XXI. Plzeň 2010, č. 4 637
Château Gaillard 24. Caen 2010 637–639
Latvijas viduslaiku Pilis VI. Riga 2010 639–640
Minulostí Berounska 9. Beroun 2006 640
Minulostí Berounska 10. Beroun 2007 640
Minulostí Berounska 11. Beroun 2008 640
Minulostí Berounska 12. Beroun 2009 640
Minulostí západočeského kraje XLIV. Plzeň 2009 640
Mittelalter. Moyen age. Medioevo. Temp medieval 13. Basel 2008 641
Mittelalter. Moyen age. Medioevo. Temp medieval 14. Basel 2009 641
Monumenta Misnensia. Jahrbuch für Dom und Albrechtsburg zu Meissen. Band 8. Lichtenstein 2008 641–642
Památky středních Čech 22. Praha 2008 642
Památky středních Čech 23. Praha 2009 642–643
Pamiatky a múzeá 57. Bratislava 2008 643
Pamiatky a múzeá 58. Bratislava 2009 643
Podbrdsko 13. Příbram 2006 643
Podbrdsko 15. Příbram 2008 643–644
Podbrdsko 16. Příbram 2009 644
Průzkumy památek XV. Praha 2008 644
Průzkumy památek XVI. Praha 2009 644
Sborník muzea Karlovarského kraje 17. Cheb 2009 645
Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci 2008. Liberec 2008 645
Sborník prací z historie a dějin umění 5/2008. Klatovsko. Klatovy 2008 645
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 44–47. Příbram 2007 645
Svorník 6/2008. Funkční a prostorové uspořádání budov. Praha 2008 645–646
Svorník 7/2009. Technická infrastruktura budov a sídel. Praha 2009 646
Svorník 8/2010. Historismy. Praha 2010 646
Zprávy památkové péče 68. Praha 2008 646–647
Zprávy památkové péče 69. Praha 2009 647

3. SEPARATA
Nicolai Knauer: Die Grafenburg Lauffen am Neckar. Bauhistorische Untersuchung des lauffener Wohnturmes aus dem frühen 11. Jahrhundert. Heft 3/4, 2007 648
Barbara Perlich – Gabri van Tussenbroeck: Valkhofkapelle (Nijmegen). Neue erkenntnisse zur mittelalterlichen Baugeschichte. Architectura. Zeitschrift für Geschichte der Baukunst – Journal of the History of Architecture 38/1. München – Berlin 2008 648

Seznam zkratek – Abkürzungenverzeichnis 649–650
Rejstřík autorů – Autorenverzeichnis 651–652
Errata 653
Mapa lokalit pojednaných v 12. svazku – Karte der im 12. Band behandelten Anlagen 654–655

Volume’s contents: PDF

Castellologica Bohemica 11

Zobrazit

  
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
1211-6831 – 978-80-86124-98-8 (ARÚ AV ČR) – 978-80-86204-21-5 (Společnost přátel starožitností)
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. – Společnost přátel starožitostí
• Publishing Year:
2008
• Pages:
750 p., pics
• Language:
Czech and German, English and German summary

 

33,- EUR

Castellologica Bohemica 10

Zobrazit

  
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-66-5
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2006
• Pages:
534 p., pics
• Language:
German summary

 

21,- EUR

Castellologica Bohemica 9

Zobrazit

  
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-45-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2004
• Pages:
502 p., pics
• Language:
German summary

 

27,- EUR

Castellologica Bohemica 8

Zobrazit

  
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-37-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2002
• Pages:
624 p., pics
• Language:
German summary

 

27,- EUR

Castellologica Bohemica 7

Zobrazit

  
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-29-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2000
• Pages:
458 pp. with figs., 1 map
• Language:
German resume

 

,- EUR