Pokyny pro autory

Archeologické rozhledy (dále AR) jsou recenzovaný archeologický časopis zaměřený na území střední Evropy, s přesahy týkajícími se tematicky tohoto vymezení. Příspěvky přijaté redakční radou k recenznímu řízení jsou posuzovány minimálně dvěma nezávislými odborníky. Výsledek recenzního řízení slouží k formulaci vyjádření redakce. Vyjádření redakce, kontrolované redakční radou, je třeba považovat za konečné a nelze se vůči němu odvolat.
Za věcný obsah příspěvků odpovídá autor. Autor dále ručí za to, že příspěvek předaný redakci ani žádná jeho část (včetně obrazových příloh) není v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. ve znění platných předpisů.
Autor prohlašuje, že jeho rukopis nebyl dosud jinde publikován (nepočítají se bakalářské, diplomové či disertační práce), a to bez ohledu na jazyk textu. Dále autor deklaruje, že v případě publikování rukopisu v AR nebude tento odevzdán do redakce jiného časopisu, a to včetně jazykových mutací.
Autor prohlašuje, že všichni spoluautoři rukopisu vyslovili souhlas s publikováním a že mají povědomí o svém autorském pořadí. Autor souhlasí se zveřejněním svého článku on-line.

AR publikují ponejvíce původní výzkumné výsledky a systematické rešerše archeologických témat. Méně se pak zaměřují na teorii a metodu, stejně jako na úzce specializované výsledky přírodovědných analýz archeologického materiálu (u článků tohoto typu je třeba v doprovodném dopisu zdůvodnit, proč by měly být publikovány právě v AR, a nikoli v příslušně zaměřeném časopisu).
Struktura článků by měla odpovídat obecnému rozvržení odborného textu: úvod, materiál a metody, výsledky, diskuse a závěr. Vlastní stanovisko autora by mělo být obsaženo především v diskusi a závěru. V odůvodněných případech je pochopitelně možné i alternativní členění textů, autoři by však měli být připraveni na případné výhrady redakce.
Redakce přijímá zprávy o nových publikacích, a to především kritické a do širších souvislostí uvádějící recenze. Připomínky životních jubileí zasloužilých kolegů redakce nepřijímá. Nekrology jsou přijímány pouze po předchozí výzvě redakce.

Texty redakce přijímá v češtině a v angličtině, ve formátu .DOC. Dále redakce žádá autory, aby obrázky, grafy apod. nevkládali do textu rukopisů. Očíslované popisky k obrázkům, grafům a tabulkám připojte za text příspěvku (nikoli přímo na obrázky nebo do toku textu).
Nezbytnou součástí každého rukopisu v češtině je max. dvoustránkový podklad pro překlad souhrnu nebo dvou- až čtyřstránkový anglický souhrn, dále český abstrakt postihující cíl práce v rozsahu 7-12 řádků, 5-7 klíčových slov, kontaktní adresa autora/autorů, včetně e-mailové. Je třeba dodržovat zavedený způsob citací podle ročníků AR z posledních deseti let (viz níže). Týká-li se článek určité lokality, musí být vybaven mapkou dotyčného státu či širšího území s příslušnou lokalizací, optimálně vloženou do rohu plánu lokality.
Při tvorbě obrazových příloh je platný formát 126 x 195 mm. Obrázky a tabulky jsou přijímány pouze přehledně pojmenované a očíslované (např. Prijmeni_Obr_01), ve formátech .TIFF, .EPS, .AI, .PSD, .JPG, v rozlišení min 500 DPI. Bude-li velikost obrázku přesahovat 15 MB, připravte se na možnou žádost redakce o kompresi. Redakce nepřijímá obrázky ve formátu .DOC. Po převedení obrázku do tištěného formátu AR nesmí výška písmen klesnout pod 1,5 mm, při počítačovém zpracování obrázků dbejte rovněž na dostatečnou sílu čar a výrazné odlišení barev. Mapy, plány a kresby musejí být opatřeny grafickým měřítkem. Redakce nepřijímá jednotlivé kresby či fotografie určené pro sestavení celkového obrázku, nýbrž pouze kompletně sestavené obrázky.
Grafy prosíme ve formátech .PDF, .TIFF, .EPS, .XLS, tabulky v .XLS nebo .DOCX. Obojí rovněž náležitě pojmenované a očíslované.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu níže.

Děkujeme za dodržování těchto zásad, které urychlí cestu Vašeho textu na stránky AR.