Pokyny pro autory

Pokyny pro autory: PDF

Archeologické rozhledy (dále AR) jsou recenzovaný časopis. Příspěvky procházejí recenzním řízením, jehož výsledek slouží k formulaci vyjádření redakce.

Za věcný obsah příspěvků odpovídá autor. Autor dále ručí za to, že příspěvek předaný redakci ani žádná jeho část (včetně obrazových příloh) není v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb ve znění platných předpisů. Příspěvky nejsou honorovány.

Texty redakce přijímá v češtině, slovenštině, angličtině a němčině, ve formátu MS Word. Příspěvky odevzdané v jiném než českém jazyku musejí být doprovázeny českým či slovenským souhrnem. Redakce žádá autory, aby do rukopisů nevkládali obrázky, grafy atd. Očíslované popisky k obrázkům, grafům a tabulkám připojte za text příspěvku (nikoli přímo na obrázky nebo do toku textu).

Nezbytnou součástí každého článku je max. třístránkový podklad pro překlad souhrnu nebo dvou až čtyřstránkový anglický souhrn, dále český abstrakt postihující cíl práce v rozsahu 7-12 řádků, 5-7 klíčových slov, kontaktní adresa autora/autorů. Je třeba dodržovat zavedený způsob citací podle ročníků AR z posledních deseti let (viz níže). Týká-li se článek určité lokality, musí být vybaven mapkou s příslušnou lokalizací. Mapka ČR je k dispozici na internetových stránkách AR (zde).

U zpráv o nových publikacích, prosíme, zvažte nejprve žánr svého textu: rozhodnete-li se pro kritickou a do širších souvislostí uvádějící recenzi, v argumentaci se neomezujte, půjde-li o informativní referát, nepřekročte 7000 znaků.

Při tvorbě obrazových příloh je platný formát 126 x 195 mm. Obrázky jsou přijímány pouze přehledně pojmenované a očíslované (např. Filip_Fig_01), ve formátech .TIFF, .EPS, .AI, .PSD, .JPG, v rozlišení min 500 DPI. Bude-li velikost obrázku přesahovat 10 MB, připravte se na případnou žádost redakce o kompresi. Redakce nepřijímá obrázky ve formátu .DOC. Po převedení obrázku do formátu AR nesmí výška písmen klesnout pod 1,5 mm, při počítačovém zpracování obrázků dbejte rovněž na dostatečnou sílu čar. Mapy, plány a kresby musejí být opatřeny grafickým měřítkem. Tisk barevných příloh platí autor.

Grafy prosíme ve formátech .PDF, .TIFF, .EPS, .XLS, tabulky v .XLS nebo .DOC. Obojí rovněž náležitě pojmenované a očíslované.
Připomínky životních jubileí zasloužilých kolegů redakce přijímá nejdříve u příležitosti jejich 65. narozenin a následně v desetiletých intervalech, každopádně však pouze po předchozí konzultaci.

Pokud si autor nepřeje, aby jeho práce byla po vytištění zařazena na internetové stránky AR, je třeba sdělit nesouhlas písemně redakci.

Citace v textu
Citace se umísťují přímo do textu, a to formou odkazu v závorkách, který obsahuje příjmení autora, rok vydání (obojí kurzívou, neodděleno čárkou) a, po čárce, citovanou stranu či strany. Vícenásobné citace jsou řazeny chronologicky, odděleny středníky. Pokud jsou od totožného autora citovány různé práce publikované v jednom roce, je třeba je identifikovat (Bílá 1986a1986b). Pokud je autorský kolektiv tvořen čtyřmi či více osobami, uvádí se jen první autor et al. (Bílá et al. 1986, 85).

Podoba citací v textu:
…, jak uvádí Bílá (2001, 28), lidé jsou …
… Bílá (1996; 1997) argumentuje …
Například, Bílá Novák (1992) provedli analýzu…
… tyto výsledky (Novák et al. 1994, 199-200) … archeologický výzkum (Bílá 2002, 38; 2006, 45; Bílá – Novák 1985, 56-59; Olivier – See eds. 2001).

Seznam literatury
Seznam literatury je umístěn na konci textu. Řazení je abecední a následně chronologické. Všechny bibliografické odkazy musí úplné a správné. Odkazy na on-line zdroje musí obsahovat datum posledního přístupu.

KNIHY:
Absolon, K. – Knies, J. 1921: Lovci mamutů. Brno: Moravské zemské muzeum.

SBORNÍKY:
Olivier, L. – See, E. eds. 2001: La nécropole de tumulus du Bois de Voivre à Haroué (Meurthe-et-Moselle). Paris: CNRS.

STAŤ VE SBORNÍKU NEBO ČÁST KNIHY:
Peck, M. 1976: Early Bronze Age settlement in Poland. In: E. White ed., Bronze Age in Europe, London: Routledge, 11–52.

ČASOPISY:
Lovell, J. 1992: Technology of Neolithic Pottery. Journal of Archaeology 38, 134–142.
Stafford, T. B. – Young, J. 2001: Dating of burial mounds. Cambridge Archaeological Journal 21, 25-64.
Müller, H. – Kohl, I. – Ruder, J. – Czermak, S. 1999: Das germanische Grab 1748 in Landshut. Germania 90, 178-221.

Děkujeme za dodržování těchto zásad, které urychlí cestu Vašeho textu na stránky AR.