Památky archeologické

Památky archeologické CXII (112), 2021

Martin Oliva – Slavomil Vencl: Pozdněglaciální osídlení u Stadic v severozápadních Čechách / Late Epigravettian Site near Stadice in Northwest Bohemia, Památky archeologické CXII (112), 2021, 5–70

Mária Novotná a kol.: Depot medených predmetov z Mníchovej Lehoty (okr. Trenčín). Príspevok k poznaniu antimónovej medi typu Nógrádmarcal v období staršieho eneolitu / Depotfund von Kupfergegenständen aus Mníchova Lehota (Bez. Trenčín). Beitrag zur Erkennung des Antimonkupfers vom Typ Nógrádmarcal in dem älteren Aeneolithikum, Památky archeologické CXII (112), 2021, 71-100

Marek Půlpán a kol.: Skupinové pohřebiště únětické kultury z Lovosic (okr. Litoměřice). K funerálním areálům starší doby bronzové v severozápadních Čechách / The Únětice Culture Group Cemetery from Lovosice (Litoměřice District). On Early Bronze Age Burial Grounds in Northwest Bohemia, Památky archeologické CXII (112), 2021, 101-196

Ivan Čižmář – Alžběta Danielisová: Central Sites and the Development of Rural Settlements from the Middle to Late La Tène Period in Central Moravia / Centrální místa a vývoj osídlení ve střední a pozdní době laténské na území střední Moravy, Památky archeologické CXII (112), 2021, 197-236

Jiří Militký – Melinda Torbágyi: The Hoard of Celtic Coins from Deutsch Jahrndorf (Austria, 1855) / Poklad keltských mincí z Deutsch Jahrndorfu (Rakousko, 1855), Památky archeologické CXII (112), 2021, 237-299

Vladimír Salač: Jak malá byla Marobuda říše? Prameny k rozsahu Marobudem ovládaného území a jejich interpretace / Wie klein war das Marbod-Reich? Die Quellen zur Ausdehnung des von Marbod beherrschten Gebiets und ihre Interpretation, Památky archeologické CXII (112), 2021, 301-332

Petr Hrubý a kol.: Medieval Mining Centre of Buchberg in the Bohemian-Moravian Highlands. Metal Production in the Kingdom of Bohemia (13th–14th Centuries) / Středověké důlní středisko Buchberg na Českomoravské vrchovině. Produkce kovů v Českém království (13.–14. století), Památky archeologické CXII (112), 2021, 333-384

Pavel Drnovský – Erika Průchová: Problematika vícečetných pohřbů v novověku. Případová studie pohřebiště z 18. století v Semonicích u Jaroměře / Multiple Burials in the Early Modern Period. The case study of an 18th-century burial ground in Jaroměř–Semonice, Památky archeologické CXII (112), 2021, 385–431

Recenze / Reviews, Památky archeologické CXII (112), 2021, 433-436

Památky archeologické CXI (111), 2020

Katarína Kapustka a kol.: Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace / Late Palaeolithic and Mesolithic Settlement of Šumava: The Possibilities of Research, Dating and Interpretation, Památky archeologické CXI (111), 2020, 5–59

Ivana Vostrovská a kol.: Wooden Well at the First Farmers’ Settlement Area in Uničov, Czech Republic / Studna s dřevěnou konstrukcí z osady prvních zemědělců v Uničově, Česká republika, Památky archeologické CXI (111), 2020, 61–111

Alžběta Danielisová: Bohemia at the End of the La Tène Period: Objects, Materials, Chronology, and Main Development Trends – A Review / Čechy na konci doby laténské: předměty, materiály, chronologie a hlavní vývojové trendy – zhodnocení, Památky archeologické CXI (111), 2020, 113–157

David Vích a kol.: Soubor kovových předmětů z doby římské z Boršova na Moravskotřebovsku / An Assemblage of Metal Roman Iron Age Artefacts from Boršov in the Moravská Třebová Region, Památky archeologické CXI (111), 2020, 159–192

Naďa Profantová a kol.: Tismice jako produkční a nadregionální centrum Čech 8. a 9. století / Tismice as a Production and Supra-Regional Centre of Bohemia in the 8th and 9th Centuries, Památky archeologické CXI (111), 2020, 193–271

Recenze / Reviews, Památky archeologické CXI (111), 2020, 273–288