Stav izotopových výzkumů stravy, rezidenční mobility a zemědělského hospodaření populace Velké Moravy (9.–10. století) / Current stage of isotopic research on diet, residential mobility and agricultural practices of the Great Moravian population (9th–10th century AD)

Název / Title: Stav izotopových výzkumů stravy, rezidenční mobility a zemědělského hospodaření populace Velké Moravy (9.–10. století) / Current stage of isotopic research on diet, residential mobility and agricultural practices of the Great Moravian population (9th–10th century AD)
Autor / Author: Sylva Drtikolová Kaupová – Zdeněk Vytlačil – Lenka Kovačiková – Michaela Látková – Lumír Poláček – Petr Velemínský
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIV, 2022: 203–240
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2022.9
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Příspěvek souhrnně představuje a propojuje výsledky dosavadních izotopových studií populace Velké Moravy, především obyvatel mikulčické aglomerace, zaměřených na rekonstrukci stravy, migraci, ale i způsoby zemědělského hospodaření ve sledované oblasti. Interpretuje i doposud nepublikovaná data vypovídající o stravě jedinců pohřbených v interiérech mikulčických kostelů (n = 10) a o rezidenční mobilitě jedinců z Mikulčic se specifickými hrobovými přídavky (n = 33). Prezentuje i zpřesněné kvantitativní modely rekonstrukce stravy mikulčické populace s využitím dodatečně publikovaných dat obilek nalezených v různých částech mikulčické sídelní aglomerace. Závěrečná část se věnuje oblastem možného budoucího výzkumu.

The article summarises and brings together the results of isotopic studies of the population of Great Moravia, mainly of the inhabitants of the Mikulčice agglomeration, focused on the reconstruction of diet, migration, but also methods of farming in the studied area. The work interprets as yet unpublished data on the diet of individuals buried inside the Mikulčice churches (n = 10) and on the residential mobility of individuals from Mikulčice with specific grave goods (n = 33). It also presents precise quantitative models of the reconstruction of the diet of the Mikulčice population using recently published data on grains found in various parts of the Mikulčice settlement agglomeration. The final part is devoted to areas of future research.

Klíčová slova / Key words:
raný středověk – izotopová analýza – strava – mobilita – zemědělství – uhlík – dusík – stroncium
Early Middle Ages – isotopic analysis – diet – mobility – agriculture – carbon – nitrogen – strontium