K poznání charakteru a rozsahu oppida Staré Hradisko (okr. Prostějov) na základě nedestruktivních prospekčních metod a dálkového průzkumu / Determining the character and scope of Staré Hradisko (central Moravia) oppidum using non-destructive survey methods and remote sensing

Název / Title: K poznání charakteru a rozsahu oppida Staré Hradisko (okr. Prostějov) na základě nedestruktivních prospekčních metod a dálkového průzkumu / Determining the character and scope of Staré Hradisko (central Moravia) oppidum using non-destructive survey methods and remote sensing
Autor / Author: Ivan Čižmář – Roman Křivánek – Miroslav Popelka
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIV, 2022: 180–202
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2022.8
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Aplikace moderních nedestruktivních metod (geofyzikální průzkum, letecká archeologie a LiDAR) tvoří již několik desetiletí nedílnou součást archeologického výzkumu a jejich prostřednictvím je možné získávat zajímavá a důležitá zjištění bez narušení zkoumaných situací. Použitím výše zmíněných metod na moravském oppidu Staré Hradisko (okr. Prostějov) byly upřesněny a doplněny stávající poznatky o osídlení na ploše západně od opevnění. Významný je objev dosud neznámé klešťovité brány ve východní části opevnění spolu s navazujícím fortifikačním systémem obepínajícím severní část oppida.

For several decades, the use of non-destructive methods (geophysical survey, aerial archaeology and LiDAR) has been a key part of archaeological research, as their application produces interesting and important findings without disturbing investigated situations. Thanks to the use of these methods, existing knowledge was refined and expanded at the La Tène Staré Hradisko oppidum in central Moravia concerning settlement in the area to the west of the fortifications. An important discovery was made of a previously unknown pincer gate in the eastern part of the fortifications with a connected fortification system enclosing the northern part of the oppidum.

Klíčová slova / Key words:
doba laténská – oppidum – geofyzikální měření – digitální model reliéfu – opevnění – brána
La Tène period – oppidum – geophysical survey – LiDAR – fortifications – gate