Rádla z pozdní doby bronzové z Opavy / Late Bronze Age ards from Opava, Czech Silesia

Název / Title: Rádla z pozdní doby bronzové z Opavy / Late Bronze Age ards from Opava, Czech Silesia
Autor / Author: Peter Kováčik – Jan Pavelka – Andrea Hořínková
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIV, 2022: 155–179
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2022.7
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Předmětem příspěvku je objev dvou dubových rádel z pozdní doby bronzové v Opavě, náležící slezské fázi kultury lužických popelnicových polí. Nejedná se pouze o první nález svého druhu v České republice, ale o nejstarší nález dvou rádel vedle sebe v Evropě. Plně zapadá do kontextu vývoje pravěkých oradel a zvýrazňuje dominanci výskytu rádel typu Walle v době bronzové. Nalezená rádla se stala předlohou k experimentální výrobě jejich rekonstrukcí a k několika následným experimentálním orbám, které přinesly řadu dalších poznatků.

The subject of the article is the discovery of two oak ards from the Late Bronze Age in Opava belonging to the Silesian phase of the Lusatian Urnfield culture. Not only is this the first find of its kind in the Czech Republic, it is also the oldest side by side finds of ards in Europe. The find fully falls into the context of the development of prehistoric ploughs and highlights the dominance of the occurrence of crook­ards in the Bronze Age. The ards were models for the experimental production of their replicas and several subsequent experimental ploughings, which produced a range of additional information.

Klíčová slova / Key words:
rádlo – doba bronzová – kultura lužických popelnicových polí – experimentální výroba – experimentální orba
ard – Bronze Age – Lusatian Urnfield culture – experimental production – experimental ploughing