The consumption of meat within late medieval castles: a case study of Pustý hrad Castle in Zvolen (central Slovakia) / Konzumácia mäsa na hradoch vo vrcholnom stredoveku: prípadová štúdia z Pustého hradu vo Zvolene

Název / Title: The consumption of meat within late medieval castles: a case study of Pustý hrad Castle in Zvolen (central Slovakia) / Konzumácia mäsa na hradoch vo vrcholnom stredoveku: prípadová štúdia z Pustého hradu vo Zvolene
Autor / Author: Noémi Beljak Pažinová – Katarína Šimunková – Ján Beljak
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIV, 2022: 110–133
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2022.4
Typ / Type: Article (in English) / Článek (anglicky)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
This contribution presents and interprets the results of the analysis of fauna relics from the Pustý hrad Castle in Zvolen in Central Slovakia. The analysed series comes from the Upper castle, from the half of the 13th to the 14th centuries. A total of 6082 bone fragments weighing about 28 kg were processed. In addition to standard quantification methods (MNI, NISP and weight), the age of the animals and the relative quality of the meat from the body parts represented were also analysed. At the same time, the analysis also considered individual buildings, their location and function, and thus the differences in the representation of species in individual units. Comparisons of results with analogous collections from the late medieval castles of the Hungarian and Czech Kingdoms were not left out either.

Cieľom je predstaviť a interpretovať výsledky analýzy faunálnych pozostatkov z vrcholnostredovekého hradu Pustý hrad vo Zvolene na strednom Slovensku. Analyzovaný súbor pochádza z výskumu Horného hradu Pustého hradu, od polovice 13. až do 14. storočia. Celkovo bolo spracovaných 6082 fragmentov kostí o hmotnosti ca 28 kg. Popri štandardných kvantifikačných metódach (MNI, NISP a hmotnosť) bol sledovaný aj vek zvierat a relatívna kvalita mäsa zo zastúpených častí tiel. Zároveň sa v analýze prihliadalo aj na samostatné objekty, ich polohu a funkciu, a tým aj rozdielnosť v zastúpení druhov u jednotlivých súborov. Opomenuté neboli ani porovnania výsledkov s analogickými súbormi z vrcholnostredovekých hradov Uhorského i Českého kráľovstva.

Klíčová slova / Key words:
central Slovakia – castle – zooarchaeology – the 13th–14th century AD
stredné Slovensko – hrad – archeozoológia – 13.–14. storočie