Současný stav poznání skleněného šperku doby laténské na Moravě / The current state of knowledge of La Tène glass ornaments in Moravia

Název / Title: Současný stav poznání skleněného šperku doby laténské na Moravě / The current state of knowledge of La Tène glass ornaments in Moravia
Autor / Author: Hana Čižmářová
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIII, 2021: 228-258
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.8
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Skleněné ozdoby představují atraktivní součást hmotné kultury doby laténské a byly vyhledávány a nošeny napříč laténskou Evropou. Příspěvek si klade za cíl souhrnně představit skleněné šperky z doby laténské na Moravě (náramky, prstencové korále, prsteny, korálky, rozdělovače náhrdelníků, závěsky) s důrazem na nálezy z nížinných sídlišť a pohřebišť a jejich následnou komparaci s již publikovanými rozsáhlými kolekcemi z centrálních lokalit Němčice a Staré Hradisko.

An attractive component of La Tène material culture, glass ornaments were sought out and worn throughout La Tène Europe. The aim of the article is to provide a general presentation of La Tène glass ornaments in Moravia (bracelets, ring-beads, finger-rings, beads, necklace spacers, pendants), with an emphasis on finds from lowland settlements and cemeteries and their subsequent comparison with large published collections from the central sites of Němčice and Staré Hradisko.

Klíčová slova / Key words:
doba laténská – Morava – sklo – skleněný náramek – skleněný korálek – prstencový korál – skleněný prsten – skleněný rozdělovač – amforovitý závěsek
La Tène period – Moravia – glass – glass bracelet – glass bead – ring-bead – glass finger-ring – glass spacer – amphora-shaped pendant