Sepulchral use of caves in Lusatian culture: Evidence from the Sąspówka Valley in the Polish Jura / Pohřební využití jeskyní v lužické kultuře: nálezy z údolí Sąspówka v Polské Juře

Název / Title: Sepulchral use of caves in Lusatian culture: Evidence from the Sąspówka Valley in the Polish Jura / Pohřební využití jeskyní v lužické kultuře: nálezy z údolí Sąspówka v Polské Juře
Autor / Author: Małgorzata Kot – Grzegorz Czajka – Elżbieta Jaskulska – Marcin Szeliga – Bartosz Kontny – Adrian Marciszak – Michał Mazur – Michał Wojenka
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIII, 2021: 200-227
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.7
Typ / Type: Článek (anglicky) / Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Funeral and ritual practices in cave sites during the Late Bronze Age and Early Iron Age have been recognised in multiple sites south of the Carpathians. This paper presents the first evidence for the funeral and ritual use of cave sites with such chronology north of the Carpathians. Unburned human remains dated to Ha B and Ha C/D have been identified in two cave sites (Zbójecka Cave and Bramka Rockshelter) located 500 m apart, in the Polish Jura. Additionally, a pottery deposit dated to Ha B2-C has been found in a third cave (Ciasna Cave) situated near the aforementioned sites. The paper analyses these finds in the context of the local Lusatian culture settlement and the already recognised traces of Lusatian cave site use in the studied karstic region. The results give ground to search for more evidence of ritual cave use in the Late Bronze Age and Early Iron Age.

V mnoha jeskynních lokalitách jižně od Karpat byly rozpoznány doklady pohřebních a rituálních praktik z pozdní doby bronzové a starší doby železné. Tento článek představuje první důkaz takového jednání severně od Karpat. Nespálené lidské ostatky datované do Ha B a Ha C/D byly identifikovány ve dvou lokalitách Polské Jury (Zbójecka jeskyně a převis Bramka), vzdálených 500 m od sebe. Kromě toho bylo ve třetí jeskyni (jeskyně Ciasna), která se nachází poblíž jmenovaných, nalezen depot keramiky datované do Ha B2-C. Příspěvek tyto nálezy začleňuje do kontextu místního osídlení lužické kultury a již známých dokladů využití jeskynních lokalit ve zkoumaném krasovém regionu. Výsledky poskytují podklad pro identifikaci dalších důkazů rituálního využití jeskyní v pravěku.

Klíčová slova / Key words:
Polish Jura – Late Bronze Age – Early Iron Age – cave sites – burial
Polská Jura – pozdní doba bronzová – starší doba železná – jeskyně – pohřeb