Flint manufacturing of the Globular Amphorae culture at the site Wilczyce 10 (Lesser Poland) in the context of inventories from the neighbouring areas / Výroba štípané industrie v kultuře kulovitých amfor na stanici Wilczyce 10 (Malopolsko) v kontextu litických inventářů ze sousedních oblastí

Název / Title: Flint manufacturing of the Globular Amphorae culture at the site Wilczyce 10 (Lesser Poland) in the context of inventories from the neighbouring areas / Výroba štípané industrie v kultuře kulovitých amfor na stanici Wilczyce 10 (Malopolsko) v kontextu litických inventářů ze sousedních oblastí
Autor / Author: Tomasz Boroń – Małgorzata Winiarska-Kabacińska
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIII, 2021: 163-199
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.6
Typ / Type: Článek (anglicky) / Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
The paper discusses three flint inventories of the Globular Amphorae culture from the site in Wilczyce located on the Sandomierz Upland (Świętokrzyskie Voivodeship, Lesser Poland). The said inventories were collected during the exploration of settlement-type pits. The paper also includes a functional analysis of all tools and blades and the collection of selected flakes. The raw material structure of the discussed inventories shows that the Late Neolithic communities from Wilczyce primarily used Świeciechów flint, while based on the analyses of microdamage it was established that the dominating activity was treating and processing plants, whereas other organic materials such as hides, wood, and bone and antler were less often treated at that site. According to 14C dates, communities of the Globular Amphorae culture settled in the Wilczyce microregion in the earliest phase of that culture’s expansion on the Sandomierz Upland area.

Příspěvek pojednává o třech inventářích štípané industrie ze stanice Wilczyce na Sandoměřské pahorkatině (Svatokřížské vojvodství). Soubory pocházejí ze sídlištních jam z doby kultury kulovitých amfor. Připojena je funkční analýza všech nástrojů, čepelí a vybraných úštěpů. Surovinové spektrum ukazuje, že pozdně neolitické komunity ve Wilczycích používaly hlavně świeciechovský silicit. Dle rozboru mikrostop poškození byla hlavní činností práce s rostlinami, zatímco jiné organické materiály, jako kůže, dřevo, kosti a parohy, byly zpracovávány méně. Dle 14C dat obývala populace kultury kulovitých amfor dotyčný region již v nejstarší fázi expanze této kultury do Sandoměřské pahorkatiny.

Klíčová slova / Key words:
Late Neolithic – Globular Amphorae culture – flint manufacturing – analyses of microdamage – Poland
pozdní neolit – kultura kulovitých amfor – výroba štípané industrie – analýza mikrostop – Polsko