Novověký vojenský tábor jako archeologická lokalita. Výzkum polního ležení v Semonicích u Jaroměře (okr. Náchod)

Název / Title: Novověký vojenský tábor jako archeologická lokalita. Výzkum polního ležení v Semonicích u Jaroměře (okr. Náchod) / An Early Modern military camp as an archaeological site. The excavation of the field camp in Jaroměř–Semonice (northeast Bohemia)
Autor / Author: Pavel Drnovský – Petr Hejhal – Erika Průchová
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIII, 2021: 102-141
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.4
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Studie se věnuje archeologickému výzkumu polního vojenského tábora pruské nebo rakouské armády z let 1745, 1758 nebo 1778. V lokalitě odkryté při stavbě dálnice v severovýchodních Čechách byly dokumentovány objekty s propálenou vrstvou, které patrně sloužily jako polní kuchyně, dále objekty, které pravděpodobně měly obytnou funkci. V příkopu, jenž byl součástí fortifikace tábora, byl nalezen pohřeb muže. Nálezový soubor je tvořen zejména položkami, které je možné považovat za odpad a ztrátové předměty.

The study addresses the archaeological excavation of the military field camp of the Prussian or Austrian army from 1745, 1758 or 1778. Features with a burnt layer, apparently field kitchens, and other features that probably served as dwellings were documented at the site uncovered during the construction of the motorway in northeast Bohemia. The burial of a man was found in the ditch that was part of camp fortifications. The find assemblage is composed primarily of items that can be regarded as waste and lost items.

Klíčová slova / Key words:
vojenský polní tábor – vojsko – 18. století – antropologie
military field camp – army – 18th century – anthropology