Koráliky z germánskej rezidencie v Cíferi-Páci (juhozápadné Slovensko)

Název / Title: Koráliky z germánskej rezidencie v Cíferi-Páci (juhozápadné Slovensko) / Beads from the Germanic residence at Cífer-Pác (southwest Slovakia)
Autor / Author: Vladimír Varsik – Ľudmila Illášová – Ján Štubňa
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIII, 2021: 72-101
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.3
Typ / Type: Článek (slovensky) / Article (in Slovak)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Súbor korálikov z neskoroantického veľmožského dvorca v Cíferi-Páci (okr. Trnava) je v porovnaní so súdobými germánskymi sídliskami výnimočný nielen svojou početnosťou, ale aj variabilitou tvarov a použitých materiálov. Okrem obvyklých typov sklenených korálikov sa tu objavili exempláre zo vzácnych (mramor, karneol) a v barbarskom prostredí severne od Dunaja aj exotických materiálov (morský koral, nefrit). Pri ich identifikácii kľúčovú úlohu zohrali prírodovedné analýzy a gemologické postupy (Ramanova spektroskopia). Pomocou absorpčnej spektroskopie sa skúmali prvky zodpovedajúce za výslednú farbu skla.

When compared with contemporary Germanic settlements, the assemblage of beads from the late antique elite residence at Cífer-Pác (Trnava district) is exceptional not only in the number of individual specimens but also in the variability of forms and materials used. Apart from usual types of glass beads, the assemblage also comprised specimens made from rare materials (marble, carnelian) and materials that appear exotic in the barbarian territory north of the Danube (sea coral, jade). They were identified with the help of natural scientific analyses and gemological methods (Raman spectroscopy). Absorption spectroscopy was used to analyse elements that influence the final glass colour.

Klíčová slova / Key words:
Slovensko – doba rímska – Germáni – veľmožské sídlo – koráliky – Ramanova spektroskopia
Slovakia – Roman period – Germans – princely seat – beads – Raman spectroscopy