Proměny pohřebních zvyklostí starší a mladší doby železné ve střední Evropě / Changes in the burial customs in the Early and Late Iron Age in Central Europe

Název / Title: Proměny pohřebních zvyklostí starší a mladší doby železné ve střední Evropě / Changes in the burial customs in the Early and Late Iron Age in Central Europe
Autor / Author: Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Markus Egg – Jan John – Jan Michálek – René Kyselý – Petra Stránská
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIII, 2021: 578-623
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.18
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Pohřební obyčeje doby železné procházely postupnými proměnami, které někdy prozrazují významné zvraty odehrávající se v tehdejší společensko-duchovní sféře. Ve vývoji pohřebního ritu doby železné lze pozorovat jak společné rysy, tak i rozdíly mezi západem a východem Evropy. Pozornost je zaměřena zvláště na rozdíly mezi západní a východní částí střední Evropy, které od stupně LT C2 nápadně vystupují do popředí a zřejmě souvisí s radikální změnou náboženských představ ve východní části střední Evropy. Interdisciplinární výzkum narušené knížecí mohyly z pozdní doby halštatské v Rovné u Strakonic přinesl nové informace, které do jisté míry přispívají k objasnění zmíněné problematiky.

Burial customs underwent gradual changes during the Iron Age, sometimes revealing significant upheavals occurring in the socio-spiritual sphere of the time. Both commonalities and differences between Western and Eastern Europe can be observed in the development of Iron Age burial practices. Particular attention is paid to the differences between the western and eastern parts of Central Europe, which come to the forefront in LT C2 and are probably related to the radical change in religious ideas in the eastern part of Central Europe. Interdisciplinary investigation of the disturbed princely barrow from the Late Hallstatt period in Rovná near Strakonice (South Bohemia) produced new information that has helped clarify the studied topic.

Klíčová slova / Key words:
doba halštatská – doba laténská – pohřební ritus – mohyla – hrob – pohřební milodary
Hallstatt period – La Tène period – burial rite – barrow – grave – grave goods