Sklářský výrobní okruh z 2. poloviny 13. století u Jilmové v Krušných horách Přínos analytických metod pro poznání technologie výroby středověkého skla v Čechách / The glass production area near Jilmová in the Ore Mountains from the second half of the 13th century The contribution of analytical methods for studying glass production technology in medieval Bohemia

Název / Title: Sklářský výrobní okruh z 2. poloviny 13. století u Jilmové v Krušných horách Přínos analytických metod pro poznání technologie výroby středověkého skla v Čechách / The glass production area near Jilmová in the Ore Mountains from the second half of the 13th century The contribution of analytical methods for studying glass production technology in medieval Bohemia
Autor / Author: Eva Černá – Zuzana Zlámalová Cílová – Tomáš Vaculovič – Veronika Faltusová
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIII, 2021: 455-491
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.14
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Studie obsahuje nejnovější poznatky o výrobě skla na počátku vrcholného středověku v jednom z nejstarších sklářských výrobních okruhů v Krušných horách, který sestává ze tří skláren situovaných ve vrcholových partiích hor. Jsou v ní prezentovány archeologické prameny získané terénními výzkumy lokalit Jilmová I, II a III. Pozornost je zaměřena na nálezy specifické pro sklářská výrobní centra. Jsou to především zlomky technické keramiky – sklářské pánve, kelímky a odpad doprovázející jednotlivé fáze výroby skla. Klasický typologicko­morfologický rozbor doprovází detailní výzkum archeometrický. Výsledky spektrometrických analýz (XRF, XRD, SEM–EDS a LA–ICP–MS) rozšířily výpovědní hodnotu archeologických nálezů a umožnily zpřesnit dosavadní poznatky o technologii výroby skla ve 2. polovině 13. století.

The study contains the latest knowledge concerning glass production at the beginning of the High Middle Ages in one of the oldest glass production areas in the Ore Mountains consisting of three glassworks located in the upper reaches of the mountains. The work presents archaeological sources obtained in excavations at the Jilmová I, II and III sites, with attention being focused on finds specific to glass production centres, i.e., mainly fragments of technical ceramics – melting pots, crucibles and the waste accompanying various stages of glass production. The classic typological­morphological analysis is accompanied by a detailed archaeometric analysis. The results of spectrometric analyses (XRF, XRD, SEM–EDS and LA–ICP–MS) expand the informative value of archaeological finds and help refine existing knowledge of glass production technology in the second half of the 13th century.

Klíčová slova / Key words:
sklárna – středověk – sklářská pec – sklářské suroviny – sklářský kmen – pánev – popel – chemické složení
glassworks – Middle Ages – glass furnace – glassmaking raw materials – glass batch – pot – ash – chemical analyses