The North or the South? Early medieval ceramics decorated with a zoned ornament – the result of local changes or interregional contacts?

Název / Title: The North or the South? Early medieval ceramics decorated with a zoned ornament – the result of local changes or interregional contacts? / Sever či jih? Raně středověká keramika s pásovou výzdobou – výsledek lokálního vývoje nebo meziregionálních kontaktů?
Autor / Author: Justyna Kolenda – Kinga Zamelska-Monczak
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIII, 2021: 423-454
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.13
Typ / Type: Článek (anglicky) / Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
The article underlines the need to re-discuss the prevailing views in archaeological literature on the provenance and transformation stages of completely wheel-turned ceramics decorated with zoned ornament. This class of ceramics was used in the Early Middle Ages (for about 100 years) by communities living in the area of southern Greater Poland and the north-eastern part of Lower Silesia. The previous ideas suggesting a close relationship between zoned ceramics and vessels produced in northern Bohemia are reconsidered, with the internal diversity of zoned ceramics being pointed out. We argue that inspiration in ceramics manufacturing came not only from the south (Bohemia), but also from the north (Pomerania) and the west (the middle Elbe region), and that there were also changes that appeared independently of these impulses in the ceramics production of small, native communities.

Studie otevírá diskusi s názory o původu a vývojových proměnách keramiky vytáčené kompletně na hrnčířském kruhu a opatřené pásovou výzdobou. Tato keramická třída byla používána v raném středověku (po dobu asi jednoho století) komunitami žijícími na jihu Velkopolska a v severovýchodní části Dolního Slezska. Dosavadní představy naznačující úzký vztah s obdobně zdobenou keramikou produkovanou v severních částech Čech jsou přehodnoceny s poukazem na vnitřní rozmanitost celé keramické třídy. Inspirační zdroje nepřicházely pouze z jihu (tj. z Čech), ale také ze severu (Pomořansko) a ze západu (oblast středního toku Labe). V rámci tohoto druhu keramiky lze pozorovat proměny, které se v produkci malých lokálních komunit objevují nezávisle na vnějších impulsech.

Klíčová slova / Key words:
wheel-turned ceramics – zoned vessels – early medieval pottery – southern Greater Poland – Lower Silesia – Bohemia
keramika vytáčená na kruhu – nádoby s pásovou výzdobou – raně středověká keramika – jižní Velkopolsko – Dolní Slezsko – Čechy