Eneolitický kostrový pohřební ritus na Moravě ve světle radiokarbonového datování / The Eneolithic inhumation burial rite in Moravia in light of radiocarbon dating

Název / Title: Eneolitický kostrový pohřební ritus na Moravě ve světle radiokarbonového datování / The Eneolithic inhumation burial rite in Moravia in light of radiocarbon dating
Autor / Author: František Trampota – Jarmila Bíšková – Alžběta Čerevková – Ivan Čižmář – Eva Drozdová – Jiří Kala – Petr Kos – Petr Květina – David Parma – Michal Přichystal – Ivo Světlík – Lukáš Šín – Zdeněk Tvrdý – Jakub Vrána
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIII, 2021: 315-358
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.11
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Článek se zabývá chronologií eneolitických inhumací z prostoru Moravy na základě radiokarbonového datování. Datováno bylo celkem 17 jedinců pomocí 20 radiokarbonových dat, přičemž se jedná především o jedince bez hrobové výbavy, či jedince pocházející z problematických kontextů. Studie pokrývá zejména období starého eneolitu, méně pak střední a pozdní eneolit. K většině pojednávaných pohřbů jsou nově publikovány nálezové okolnosti a antropologické posudky. Na základě chronologické analýzy hrobů datovaných radiokarbonovým datováním lze přibližně definovat časový rozptyl jednotlivých způsobů pohřbívání na Moravě. Nejspolehlivěji lze datovat ploché hroby s jedinci v natažené poloze bez hrobových přídavků do ca 3800–3600 BC.

The article addresses the chronology of Eneolithic inhumation burials in Moravia based on radiocarbon dating. A total of 17 individuals were dated using 20 radiocarbon dates, primarily individuals without grave goods or individuals from problematic contexts. The study mainly covers the period of the Early Eneolithic, to a lesser extent the Middle and Late Eneolithic. The find contexts and anthropological assessments are newly published for most of the burials in question. Based on the chronological analysis of graves dated by radiocarbon dating, it is possible to approximately define the time dispersion of individual burial methods in Moravia. Flat graves with individuals in a stretched position without grave goods can be most reliably dated to about 3800–3600 BC.

Klíčová slova / Key words:
eneolit – kostrový pohřeb – radiokarbonové datování – fyzická antropologie – chronologie
Eneolithic – inhumation burial – radiocarbon dating – physical anthropology – chronology