Sídliště a pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů v Dambořicích, okr. Hodonín. Příspěvek k poznání pohřebišť s pohřby v natažené poloze.

Název / Title: Sídliště a pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů v Dambořicích, okr. Hodonín. Příspěvek k poznání pohřebišť s pohřby v natažené poloze / A Funnel Beaker settlement and cemetery in Dambořice, South Moravia. A contribution to knowledge of cemeteries with burials in an extended position
Autor / Author: Miroslav Šmíd – Marek Lečbych – Jaromír Šmerda – Jiří Kala – Petr Limburský
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIII, 2021: 3-47
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.1
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Předmětem tohoto pojednání jsou v prvé řadě doklady sídlištních a pohřebních aktivit z počátku starého eneolitu z Dambořic, patřící kultuře nálevkovitých pohárů. Z pohledu aktuální chronologie jde o starší fázi baalberského stupně moravsko-dolnorakouské skupiny uvedené kultury. Do současné doby bylo prozkoumáno deset sídlištních objektů s reprezentativní kolekcí keramiky a šest hrobů s pohřby v natažené poloze bez výbavy. Lokalita je dalším příkladem donedávna neregistrovaných pohřebních zvyklostí místní skupiny nálevkovitých pohárů a současně příležitostí představit tento fenomén starého eneolitu na Moravě v širších souvislostech. Součástí příspěvku je také vyhodnocení antropologického materiálu a prezentace radiouhlíkových dat, které z něj byly získány.

The main subject of the article is evidence of settlement and burial activities from the beginning of the Early Eneolithic from Dambořice belonging to the Funnel Beaker culture. From the perspective of the current chronology, this is the early phase of the Baalberg stage of the Moravian – Lower Austrian group of this particular culture. To date, ten settlement features with a representative assemblage of pottery and six graves with burials in an extended position without grave goods have been investigated. The site is another example of only recently recorded burial customs of a local Funnel Beaker group and, imultaneously, an opportunity to present this phenomenon of the Early Eneolithic in Moravia in a broader context. The article includes an evaluation of anthropological material and a presentation of the radiocarbon dates that were acquired from the bones.

Klíčová slova / Key words:
Morava – starý eneolit – kultura nálevkovitých pohárů – sídliště – pohřebiště
Moravia – Early Eneolithic – Funnel Beaker culture – settlement – cemetery