Vývoj interakce přírodního prostředí a subsistenční strategie…

Název / Title: Vývoj interakce přírodního prostředí a subsistenční strategie raně středověké společnosti: Pohansko u Břeclavi a okolí / Development of interaction of the environment and the subsistence strategy of early medieval society: Pohansko near Břeclav and surroundings
Autor / Author: Nela Doláková – Petr Kočár – Petr Dresler – Gabriela Dreslerová – Romana Kočárová – Martin Ivanov – Slavomír Nehyba
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXII, 2020: 523-572
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2020.19
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Multidisciplinární výzkum založený na korelaci a interpretaci dat získaných archeologickými a přírodovědnými metodami. Hlavním cílem je rekonstrukce interakce faktorů životního prostředí a životních podmínek lidských komunit od 6. do počátku 12. století. Studie vychází z výzkumu velkomoravského centra na Pohansku u Břeclavi, jeho okolí a zázemí. Strategie obživy a její vývoj v raně středověké společnosti byla studována na základě nálezů souvisejících se zemědělskou výrobou a následným zpracováním produktů.

Multidisciplinary research based on the interpretation of data acquired by archaeological and natural science methods and their correlation. The main objective is to reconstruct the interaction of factors of the environment and the living conditions of human communities and their development from the 6th until the early 12th century. The study will draw on research of the complex of the Great Moravian centre at Pohansko near Břeclav (South Moravia), its surroundings and hinterland. The subsistence strategy and its development in the early medieval society was studied on the basis of finds related to farming production and the subsequent processing of the products.

Klíčová slova / Key words:
raný středověk – Velká Morava – zázemí – subsistence – přírodní prostředí
Early Middle Ages – Great Moravia – hinterland – subsistence strategy – natural environment