Marcomannic wars and new Roman period discoveries in Jevíčko

Název / Title: Marcomannic wars and new Roman period discoveries in Jevíčko (West Moravia/East Bohemia) / Markomanské války a nové římské objevy v Jevíčku (okr. Svitavy)
Autor / Author: Eduard Droberjar
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXII, 2020: 479–522
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2020.18
Typ / Type: Článek (anglicky) / Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
The paper deals with the issue of Roman archaeological finds and assemblage in the Malá Haná region in the context of substantial strong Germanic settlement activities that had or may have had connections to the period of Marcomannic wars. During the last decade of research in particular on sites near Jevíčko town in was possible to gain a lot of knowledge on the issues of settlement of the Early Roman period. In addition to Roman imports, related to trade activities, a whole range of artifacts (especially militaria) can be associated with the movement of the Roman army deep in the Barbaricum or directly with the northernmost Roman temporary camp near Jevíčko. The Malá Haná region thus becomes an important research area for a detailed interpretation of Roman-Germanic interactions at the end of the reign of Emperor Marcus Aurelius.

Příspěvek se věnuje problematice římských nálezů a nálezových souborů na Malé Hané v kontextu silného germánského osídlení, které mají nebo mohou mít vazby na období markomanských válek. Během desetiletí výzkumných prací zejména v lokalitách u Jevíčka se podařilo získat množství poznatků k otázkám osídlení ve starší době římské. Kromě římských importů souvisejících s obchodními aktivitami, lze celou řadu artefaktů, zejména militarií, spojit s pohybem římské armády hluboko v barbariku nebo přímo s nejsevernějším římským krátkodobým táborem u Jevíčka. Malá Haná se tak stává významným výzkumným prostorem pro detailní interpretaci římsko-germánských interakcí na konci vlády císaře Marka Aurelia.

Klíčová slova / Key words:
Roman period – Marcomannic wars – West Moravia – Jevíčko – Roman military camp – Roman-Germanic relations – bronze vessels – pottery – militaria – fibulae – coins
doba římská – markomanské války – západní Morava – Jevíčko – římský krátkodobý tábor – římsko-germánské interakce – bronzové nádoby – keramika – militaria – spony – mince